Home > Thema's > Thema's

Focus op Vakmanschap

Het mbo werkt, met steun van de Tweede Kamer, aan de invoering van het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Het Actieplan is gericht op verhoging van de kwaliteit van het mbo, vereenvoudiging van het mbo als stelsel en het op orde brengen van besturing en bedrijfsvoering. Het motto daarbij is: de basiskwaliteit op orde en de lat omhoog.

De belangrijkste maatregelen in dit Actieplan zijn:

Verhoging onderwijskwaliteit

 • Meer onderwijstijd, betere examens en professionele docenten:
  • Hogere urennorm voor bol- en bbl-opleidingen
  • Mbo-niveau 4 van vier naar drie jaar terugbrengen
  • Versterking van de loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting
  • Centrale examens voor Nederlands en rekenen
  • Sectorale examenstandaarden (examenprofielen) voor beroepsgerichte vakken
  • Professionalisering van docenten, onder andere op basis van het Professioneel Statuut
 • Vermindering van kwalificaties en opleidingen:
  • Vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur door vermindering en verbreding
  • Afstemming in het regionale opleidingenaanbod
  • Samenwerking vmbo/mbo/hbo (onder andere verlenging van het VM2-experiment)

Vereenvoudiging van het stelsel

 • Beëindiging drempelloze instroom mbo-niveau 2
 • Introductie van entreeopleidingen, voorheen mbo-niveau 1
 • Terugbrengen vavo naar de roc’s met rechtstreekse bekostiging door het Rijk

Besturing en bedrijfsvoering op orde

 • Versterking van de kwaliteitsborging
 • Tevredenheidsmetingen onder studenten, medewerkers en regionaal bedrijfsleven
 • Versterking intern toezicht door raden van toezicht
 • Modernisering van de bekostiging
 • Introductie prestatiebox als instrument voor resultaatafspraken met instellingen
 • Invoering van proportioneel inspectietoezicht

Herziening van wetgeving die nodig is om een aantal van deze maatregelen te verankeren, is aanhangig bij de Staten-Generaal.

Lees meer 
Wet- en regelgeving 
Uitvoeringskalender *  
Documenten 
www.mbo15.nl  
www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl

* Deze dateert van februari 2013.

Meer informatie
Voor meer informatie over Focus op Vakmanschap kunt u contact opnemen met het Steunpunt Focus op Vakmanschap via info@mboraad.nl.
Voor persvragen kunt u contact opnemen met Marije Hulsbosch op telefoonnummer 06 50 27 26 73.

top