Home > Het mbo > Nieuws > Nieuwsarchief

Mbo-scholen positief over Wetsvoorstel doelmatige leerwegen en bekostiging

07-02-2013 - De mbo-scholen, verenigd in de MBO Raad, zijn positief over het Wetsvoorstel doelmatige leerwegen dat vandaag wordt behandeld in de Tweede Kamer en de brief die de minister van OCW eind januari over het wetsvoorstel schreef. Wetsvoorstel en brief geven gezamenlijk voldoende garanties op met name de punten adequate bekostiging en onderwijstijd. Dat is belangrijk om de maatregelen uit het actieplan Focus op Vakmanschap goed en adequaat te kunnen invoeren.

Voorwaarden invoering actieplan Focus op Vakmanschap
In 2011 heeft het ministerie van OCW het actieplan Focus op Vakmanschap gelanceerd. Dit plan, gericht op het aantrekkelijker maken van het mbo-onderwijs voor ondermeer studenten, kan rekenen op onze unanieme steun. Voor een goede en adequate invoering van de maatregelen is het noodzakelijk dat de overheid een aantal voorwaarden schept, waaronder:

  • Een adequate bekostiging (die niet leidt tot ongewenste reallocatie effecten).
  • Onderwijstijd die bijdraagt aan intensivering, én kan worden ingevuld met moderne leermiddelen en een adequate maar ook flexibele inzet van onderwijsteams.
  • Een realistisch tijdpad voor invoering van de maatregelen in samenhang.

Invulling op onderdelen biedt garanties
Gekoppeld aan de brief die de minister op 30 januari aan de Kamer heeft gestuurd, biedt het wetsvoorstel voor de mbo-scholen op deze punten voldoende garanties.
De voorstellen rond onderwijstijd zorgen voor een focus op een kwalitatief goed en eigentijds onderwijsprogramma voor studenten (in plaats van een kwantitatieve benadering voor instellingen/opleidingen).

De voorstellen voor bekostiging zorgen voor focus op prijsfactoren (in plaats van instellingsfactoren). Deze wijze van bekostiging biedt mogelijkheden voor maximale afstemming op de kwalificatiestructuur; biedt studenten veel betere doorstroommogelijkheden en sluit aan op sectoren zoals techniek waarin de arbeidsmarktbehoefte groot is. Daarnaast blijft vanwege het voorgestelde cascademodel opstromen mogelijk in zowel de bol als de bbl. Dat is zeer in het belang van onze studenten en het bedrijfsleven, en doet recht aan vierjarige opleidingen.

Wat het realistische tijdpad betreft voorziet het regeerakkoord in afspraken die de scholen extra tijd geven om de herziene kwalificatiestructuur per studiejaar 2014-2015 in te voeren.

Meer informatie
Media kunnen voor persvragen contact opnemen met Marije Hulsbosch: 06 - 50 27 26 73.

Bron/Auteur: Webredactie


Terug naar het overzicht
top