Corona - Veelgestelde vragen - Educatie en inburgering

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over educatie en inburgering. De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Educatie en inburgering

Hoe gaan roc's om met het laten doorgaan van inburgeringscursussen en de educatie-lessen?

Het Netwerk Inburgering en Educatie heeft een community via het Extranet van de MBO Raad opgezet om kennis en informatie met elkaar te delen. De scholen hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Welke mogelijkheden zijn er voor facturering van lessen inburgering?

Alle informatie is te vinden op de Blik op Werk maatregelen corona

Blijven gemeenten hun contracten voor inburgering en educatie (sociaal domein) nakomen?

De VNG roept alle gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen. Zo dragen gemeenten eraan bij dat de dienstverlening gecontinueerd kan worden en dat aanbieders niet in acute financiële problemen komen. 

Letterlijke tekst: Wij roepen gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft. VNG is in gesprek met het Rijk over vergoeding door het Rijk van eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken. Zorgverzekeraars hebben eenzelfde soort afspraak met het Rijk.

Ontvangen cursusaanbieders nog geld van de gemeente?

De VNG heeft gemeenten opgeroepen de aanbieders met wie ze een contract hebben, voorlopig te blijven betalen. Zo dragen gemeenten eraan bij dat de dienstverlening gecontinueerd kan worden en dat aanbieders niet in acute financiële problemen komen. Afhankelijk van de afspraken die aanbieders met gemeenten hebben gemaakt, is soms ook verlenging van de contractduur of subsidieperiode mogelijk.

Mogen aanbieders klassikale lessen volwasseneducatie vervangen door online lessen?

De wet stelt geen beperkingen aan de wijze waarop de lessen volwasseneducatie worden aangeboden. Aanbieders hebben hier mogelijk wel met gemeenten afspraken over gemaakt. Aanbieders die klassikale lessen willen vervangen door online lessen moeten dit dus met de gemeente overleggen. Ook is digitaal lesaanbod wellicht niet voor alle cursisten geschikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor cursisten met lage digitale vaardigheden of voor cursisten zonder toegang tot (geschikte) digitale leermiddelen zoals een computer, laptop of tablet.

Gaat de aanbesteding van de gemeente nog door?

De financiering die gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid loopt door. Gemeenten maken zelf de afweging in hoeverre de huidige situatie invloed heeft op hun aanbestedingen en subsidieverlening.

 

Wat betekenen de COVID-19 maatregelen voor de implementatie van andere landelijke maatregelen?

De uitwerking van de verschillende landelijke maatregelen en de verschillende subsidieregelingen loopt door. Gemeenten en cursusaanbieders worden over de inhoud, planning en fasering van de verschillende maatregelen geïnformeerd via de website www.telmeemettaal.nl. Ook vinden er geregeld (online) bijeenkomsten plaats waar nadere informatie wordt gegeven. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd via de nieuwsbrief van Tel mee met Taal. Inschrijven kan via http://www.telmeemettaal.nl/nieuwsbrief/

Wat gebeurt er met gemeenten die hun WEB-budget in 2020 niet opmaken?

Gemeenten mogen in 2020 en 2021 maximaal 50% (in plaats van 25%) van de WEB-middelen voor educatie doorschuiven naar het volgende kalenderjaar. Dat staat in het besluit dat op 29 april is gepubliceerd in het Staatsblad. Door de coronacrisis hebben veel gemeenten dit jaar en vorig jaar de middelen voor educatie niet volledig kunnen besteden.

Meer informatie: Gemeenten mogen meer WEB-middelen doorschuiven | Nieuwsbericht | Tel mee met Taal 

Welke richtlijnen gelden voor inburgering?

Alle actuele informatie is te vinden op de website van Blik op Werk. Blik op Werk maatregelen corona

Mag er inburgeringsonderwijs op locatie worden verzorgd?

Ja, inburgeringsplichtigen mogen maximaal gedurende één dag per week fysiek onderwijs volgen. Analfabete inburgeraars worden gezien als kwetsbaar en mogen vaker naar de locatie komen. Zie ook de richtlijnen op de website van Blik op Werk: Blik op Werk maatregelen corona

Welke richtlijnen gelden voor volwasseneneducatie? 

Alle actuele informatie is te vinden op Coronavirus en volwasseneneducatie | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl