Corona - Veelgestelde vragen - Educatie en inburgering

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over educatie en inburgering. De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Educatie en inburgering

Hoe gaan roc's om met het laten doorgaan van inburgeringscursussen en de educatie-lessen?

Het Netwerk Inburgering en Educatie heeft een community via het Extranet van de MBO Raad opgezet om kennis en informatie met elkaar te delen. De scholen hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Welke mogelijkheden zijn er voor facturering van lessen inburgering?

De lessen op locatie zijn weer opgestart. Daarnaast kunnen nog lessen op afstand worden verzorgd. De exacte voorwaarden voor facturering staan beschreven in servicedocument versie 4 op de website van Blik op Werk

Blijven gemeenten hun contracten voor inburgering en educatie (sociaal domein) nakomen?

De VNG roept alle gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen. Zo dragen gemeenten eraan bij dat de dienstverlening gecontinueerd kan worden en dat aanbieders niet in acute financiële problemen komen. 

Letterlijke tekst: Wij roepen gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft. VNG is in gesprek met het Rijk over vergoeding door het Rijk van eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken. Zorgverzekeraars hebben eenzelfde soort afspraak met het Rijk.

Ontvangen cursusaanbieders nog geld van de gemeente?

De VNG heeft gemeenten opgeroepen de aanbieders met wie ze een contract hebben, voorlopig te blijven betalen. Zo dragen gemeenten eraan bij dat de dienstverlening gecontinueerd kan worden en dat aanbieders niet in acute financiële problemen komen. Afhankelijk van de afspraken die aanbieders met gemeenten hebben gemaakt, is soms ook verlenging van de contractduur of subsidieperiode mogelijk.

Mogen aanbieders klassikale lessen vervangen door online lessen?

De wet stelt geen beperkingen aan de wijze waarop de lessen worden aangeboden. Aanbieders hebben hier mogelijk wel met gemeenten afspraken over gemaakt. Aanbieders die klassikale lessen willen vervangen door online lessen moeten dit dus met de gemeente overleggen. Ook is digitaal lesaanbod wellicht niet voor alle cursisten geschikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor cursisten met lage digitale vaardigheden of voor cursisten zonder toegang tot (geschikte) digitale leermiddelen zoals een computer, laptop of tablet.

Gaat de aanbesteding van de gemeente nog door?

De financiering die gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid loopt door. Gemeenten maken zelf de afweging in hoeverre de huidige situatie invloed heeft op hun aanbestedingen en subsidieverlening.

 

Wat betekenen de COVID-19 maatregelen voor de implementatie van andere landelijke maatregelen?

De uitwerking van de verschillende landelijke maatregelen, zoals de invoering van een nieuw kwaliteitssysteem, de nieuwe landelijke monitor, het nieuwe expertisecentrum en de verschillende subsidieregelingen loopt door. Gemeenten en cursusaanbieders worden over de inhoud, planning en fasering van de verschillende maatregelen geïnformeerd via de website www.telmeemettaal.nl. Ook vinden er geregeld (online) bijeenkomsten plaats waar nadere informatie wordt gegeven. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd via de nieuwsbrief van Tel mee met Taal. Inschrijven kan via http://www.telmeemettaal.nl/nieuwsbrief/

Wat gebeurt er met gemeenten die hun WEB-budget in 2020 niet opmaken?

Gemeenten mogen tot 25 % van hun WEB-budget van 2020 doorschuiven naar 2021. De verantwoording verloopt op reguliere wijze via het Single Audit Single Information (SiSa)-systeem. Aanvullende middelen voor de regionale coördinatie en aanpak van laaggeletterdheid die gemeenten dit jaar als decentralisatie-uitkering ontvingen, kunnen desgewenst volledig naar 2021 worden doorgeschoven. Hierover hoeft geen verantwoording te worden afgelegd.

Richtlijnen

Welke richtlijnen gelden vanaf 15 juni voor de herstart van fysieke lessen (WEB gefinancierde) volwasseneducatie?

Door de versoepeling van de maatregelen door het kabinet is per 1 juni 2020 inburgeringsonderwijs op een locatie van taalscholen (privaat dan wel onderdeel van een mbo- of ho-school) weer mogelijk. Daarbij dienen uiteraard de landelijke RIVM-regels zoals 1,5 meter afstand houden en het mijden van de spits in acht te worden genomen. Daarnaast kunnen in de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s maatregelen staan die aanvullend zijn op de landelijke richtlijnen.

Taalscholen kunnen contact opnemen met hun veiligheidsregio om te horen wat er in de noodverordening staat. Alle taalscholen wordt geadviseerd gebruik te maken van het NRTO-protocol ‘Verantwoord naar een (bedrijfs-)opleiding en examen’. Kijk voor meer informatie en updates op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Valt het inburgeringsonderwijs en volwasseneneducatie onder de mbo-richtlijnen verruiming onderwijsactiviteiten?

Nee. Inburgeringsonderwijs en volwasseneneducatie zijn officieel geen mbo-onderwijs. Cursisten tellen dus niet mee in de bepaling van maximaal 20% aanwezigen in de mbo-scholen. De start van activiteiten voor inburgeringsonderwijs en volwasseneducatie valt onder de verkondigde versoepeling van het kabinet