Corona - Veelgestelde vragen - Educatie en inburgering

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over educatie en inburgering. De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Educatie en inburgering

Hoe gaan roc's om met het laten doorgaan van inburgeringscursussen en de educatie-lessen?

Het Netwerk Inburgering en Educatie heeft een community via het Extranet van de MBO Raad opgezet om kennis en informatie met elkaar te delen. De scholen hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Welke mogelijkheden zijn er voor facturering van lessen?

Voor inburgering geldt dat lessen op locatie nu niet worden georganiseerd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt helaas vast aan de lijn dat online lessen niet mogen worden gefactureerd en niet mee mogen tellen voor de inspanningsverplichting van de statushouder. De MBO Raad wil in samenspraak met andere partijen via spoedoverleg met de minister overleggen over mogelijke oplossingen. Zodra helder is welke oplossingen er zijn, deelt de MBO Raad deze informatie meteen met de scholen via bestuurders en het netwerk educatie-inburgering.

Voor volwasseneducatie zijn de afspraken leidend die de scholen hebben gemaakt met de gemeenten. Ook hier geldt dat de MBO Raad werkt aan een generieke oplossing door in overleg te gaan met alle betrokken partijen. Zodra helder is welke oplossingen er zijn, deelt de MBO Raad deze informatie meteen met de scholen via bestuurders en het netwerk educatie-inburgering.

Is een school verplicht om onderwijs op de locatie aan te bieden voor studenten/cursisten die niet over voldoende digitale middelen beschikken voor afstandsonderwijs?

Nee, dit is geen verplichting. De beslissing om dit wel of niet te doen, is aan de school en hangt sterk af van de specifieke omstandigheden van de studenten/cursisten en het type onderwijs. 

Blijven gemeenten hun contracten voor inburgering en educatie (sociaal domein) nakomen?

De VNG roept alle gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen. Zo dragen gemeenten eraan bij dat de dienstverlening gecontinueerd kan worden en dat aanbieders niet in acute financiële problemen komen. 

Letterlijke tekst: Wij roepen gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft. VNG is in gesprek met het Rijk over vergoeding door het Rijk van eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken. Zorgverzekeraars hebben eenzelfde soort afspraak met het Rijk.

Ontvangen cursusaanbieders nog geld van de gemeente?

De VNG heeft gemeenten opgeroepen de aanbieders met wie ze een contract hebben, voorlopig te blijven betalen. Zo dragen gemeenten eraan bij dat de dienstverlening gecontinueerd kan worden en dat aanbieders niet in acute financiële problemen komen. Afhankelijk van de afspraken die aanbieders met gemeenten hebben gemaakt, is soms ook verlenging van de contractduur of subsidieperiode mogelijk.

Mogen aanbieders klassikale lessen vervangen door online lessen?

De wet stelt geen beperkingen aan de wijze waarop de lessen worden aangeboden. Aanbieders hebben hier mogelijk wel met gemeenten afspraken over gemaakt. Aanbieders die klassikale lessen willen vervangen door online lessen moeten dit dus met de gemeente overleggen. Ook is digitaal lesaanbod wellicht niet voor alle cursisten geschikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor cursisten met lage digitale vaardigheden of voor cursisten zonder toegang tot (geschikte) digitale leermiddelen zoals een computer, laptop of tablet.

Gaat de aanbesteding van de gemeente nog door?

De financiering die gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid loopt door. Gemeenten maken zelf de afweging in hoeverre de huidige situatie invloed heeft op hun aanbestedingen en subsidieverlening.

 

Kunnen mensen zich nog aanmelden voor een cursus?

Alle scholen zijn gesloten. Cursisten kunnen dus niet binnenlopen om zich aan te melden. Zolang de scholen gesloten zijn, starten er waarschijnlijk geen nieuwe groepen.  Mensen die zich willen aanmelden voor een cursus kunnen wel contact opnemen met de Nationale Bellijn op 0800-023 4444. Het is ook mogelijk om online een aanmeldformulier in te vullen op https://www.lezenenschrijven.nl/ik-wil-leren

Wat betekenen de COVID-19 maatregelen voor de implementatie van andere landelijke maatregelen?

De uitwerking van de verschillende landelijke maatregelen, zoals de invoering van een nieuw kwaliteitssysteem, de nieuwe landelijke monitor, het nieuwe expertisecentrum en de verschillende subsidieregelingen loopt door. Gemeenten en cursusaanbieders worden over de inhoud, planning en fasering van de verschillende maatregelen geïnformeerd via de website www.telmeemettaal.nl. Ook vinden er geregeld (online) bijeenkomsten plaats waar nadere informatie wordt gegeven. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd via de nieuwsbrief van Tel mee met Taal. Inschrijven kan via http://www.telmeemettaal.nl/nieuwsbrief/

Wat gebeurt er met taalles in de bibliotheek?

Alle openbare bibliotheken in Nederland zijn gesloten. Dit geldt in elk geval voor de periode 16 maart – 6 april 2020. Taalactiviteiten die in de bibliotheek plaatsvinden, gaan in deze periode niet door. De deelnemers worden door hun docent of door een vrijwilliger op de hoogte gesteld. 

Blijven de taalhuizen open?

De taalhuizen die zich bevinden in een openbare bibliotheek zijn gesloten. Dit geldt in elk geval voor de periode 16 maart – 6 april 2020. De meeste taalhuizen zijn wel per e-mail, en soms ook telefonisch, bereikbaar voor vragen. De contactgegevens van alle taalhuizen in Nederland zijn te vinden via https://taalzoeker.nl/

Wat gebeurt er met gemeenten die hun WEB-budget in 2020 niet opmaken?

Gemeenten mogen tot 25 % van hun WEB-budget van 2020 doorschuiven naar 2021. De verantwoording verloopt op reguliere wijze via het Single Audit Single Information (SiSa)-systeem. Aanvullende middelen voor de regionale coördinatie en aanpak van laaggeletterdheid die gemeenten dit jaar als decentralisatie-uitkering ontvingen, kunnen desgewenst volledig naar 2021 worden doorgeschoven. Hierover hoeft geen verantwoording te worden afgelegd.

Richtlijnen

Welke richtlijnen gelden vanaf 1 juni voor inburgeringsonderwijs?

Het kabinet heeft aangekondigd dat zich per 1 juni maximaal 30 personen in een openbaar toegankelijke ruimte, op 1,5 meter afstand van elkaar, mogen bevinden. Daarom kan klassikaal inburgeringsonderwijs door private taalscholen en taalscholen die onderdeel zijn van een mbo- of ho-instelling weer opgestart worden. Nadere informatie staat op: blikopwerk.nl.

Welke richtlijnen gelden vanaf 15 juni voor de herstart van fysieke lessen (WEB gefinancierde) volwasseneducatie?
  • Het kabinet heeft aangekondigd dat zich per 1 juni maximaal 30 personen in een openbaar toegankelijke ruimte, op 1,5 meter afstand van elkaar, mogen bevinden. Klassikale lessen die worden verzorgd door roc’s en private taalscholingen kunnen dus weer worden opgestart. Aanbieders die onvoldoende (geschikte) lesruimte hebben, kunnen desgewenst met de gemeente als opdrachtgever in overleg over alternatieve ruimten, zoals buurtvoorzieningen of bibliotheken.
  • Voor groepsactiviteiten in bibliotheken en het welzijnswerk geldt dat deze weer kunnen plaatsvinden, passend binnen de protocollen die betreffende sector heeft opgesteld en aansluitend op de eisen van de 1,5-metersamenleving.
  • Voor één-op-één begeleiding via een vrijwilligersorganisaties kunnen de gemeenten met de betreffende organisatie(s) afspreken of en hoe fysiek onderwijs kan plaatsvinden binnen de 1,5-meter eisen.
Valt het inburgeringsonderwijs en volwasseneneducatie onder de mbo-richtlijnen verruiming onderwijsactiviteiten?

Nee. Inburgeringsonderwijs en volwasseneneducatie zijn officieel geen mbo-onderwijs. Cursisten tellen dus niet mee in de bepaling van maximaal 20% aanwezigen in de mbo-scholen. De start van activiteiten voor inburgeringsonderwijs en volwasseneducatie valt onder de verkondigde versoepeling van het kabinet (per 1 juni maximaal 30 personen in een openbaar toegankelijke ruimte, op 1,5 meter afstand van elkaar).