Corona - Veelgestelde vragen - Examinering

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over examinering. De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Organisatie examens

Kan een mbo-student met te verwachten studievertraging in september 2022 toch aan zijn/haar hbo-opleiding beginnen?

Ja, dat kan. Voor studiejaar 2022-2023 maakt minister van OCW het wederom mogelijk dat mbo-studenten die een kleine studievertraging door corona hebben voorwaardelijk toegelaten worden tot het hbo, middels een wetswijziging gelijk aan het studiejaar 2021-2022. Een mbo-student die nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september 2022 dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2023 kan doen, kan door een hogeschool toch al worden toelaten tot een hbo-opleiding. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats. Als de student het mbo-diploma niet voor 1 januari 2023 behaalt, zal hij/zij alsnog de hbo-opleiding moeten afbreken.    

Wijzigingen examens: vorm en locatie

Is het mogelijk om online te examineren?

Ja, dit kan maar is uiteraard geheel afhankelijk van het type examen en hetgeen geëxamineerd wordt. Vaak vraagt dit een aanpassing van het exameninstrument. Bovendien is garantie nodig dat de student ‘geen hulp krijgt’ (authenticiteit). Er zijn geen specifieke landelijke richtlijnen hoe de kwaliteit wordt geborgd. Dit is de verantwoordelijkheid van de school en kan per type examen verschillen. De examencommissie moet goed kunnen verantwoorden, waarom zij een bepaalde werkwijze acceptabel vindt (betrouwbaar, valide, transparant en vooral het issue authenticiteit verantwoorden). Dit vraagt een zorgvuldige wijze van communiceren, afstemming tussen bestuur, onderwijsteams, examencommissie en indien van toepassing examenleverancier.

Kunnen examens worden afgenomen in simulatie op school in plaats van in het leerbedrijf?

Ja, dat kan als examinering op het leerbedrijf niet mogelijk is. Volg ook bij dit alternatief corona-maatregelen en bekijk op basis daarvan wat er mogelijk is. Dit vraagt een aanpassing (van de toepassing) van het exameninstrument. Stem hierover af met de examencommissie.

Wanneer een keuzedeel niet kan worden geëxamineerd, moet dat dan op het diploma worden vermeld?

Tot 1 oktober 2022 bestaat nog de ruimte om zonder een resultaat voor een of meerdere keuzedelen te diplomeren, indien de student vanwege corona vertraging heeft opgelopen. Het besluit om van deze ruimte gebruik te maken is het bevoegd gezag. Als een keuzedeel niet met een examen wordt afgesloten, is er geen resultaat om te vermelden op de cijferlijst, behorend bij het diploma. Dit wordt uiteraard ook niet op het diploma zelf vermeld, aangezien niet behaald. Het is raadzaam dit wel aan te tekenen in het diplomadossier van de student. Aangezien er geen resultaat is kan ook geen resultaat van keuzedeel worden meegenomen naar een vervolgopleiding. Dit betekent dat op basis van het behaalde diploma geen vrijstelling zal zijn gebaseerd op betreffende keuzedeel. 

Geldt de slaag-zakregeling voor keuzedelen voor studenten die vóór 1 oktober 2022 diplomeren?

Nee, voor deze groep studenten is de hoogte van het behaalde resultaat van geëxamineerde keuzedelen niet van invloed op diplomering. Het behaalde resultaat wordt wel vermeld op de resultatenlijst.

Let op: voor studenten die vanaf het studiejaar 2020-2021 zijn gestart met een opleiding, maar na 1 oktober 2022 diplomeren, telt de hoogte van het behaalde resultaat voor het keuzedeel of de keuzedelen wél mee. Keuzedelen moeten dan geëxamineerd worden. Dit is conform artikel 17 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB zoals geldend per 1 augustus 2020. 

Overig

Moet voor het opnemen van een examen toestemming aan de student worden gevraagd?

Nee. In dit geval is er vanuit de AVG bezien sprake van een ‘gerechtvaardigd belang van de school’ en is toestemming niet nodig. In sommige online programma’s – zoals Teams - is het geven van toestemming ingebouwd. In dat geval moet in dat programma toestemming gegeven worden door de student.