Corona - Veelgestelde vragen - Mondkapjes

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over avondklok en mondkapjes. De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Mondkapjes

Welke regels gelden rond mondkapjes in het mbo?

Vanaf 6 november 2021 zijn mondkapjes opnieuw verplicht in alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen (CTB’s) gebruikt worden. Voor het mbo betekent dit dat bij verplaatsing het mondkapje op moet. Wanneer iemand weer zit mag het mondkapje af.  

Verder kunnen bij praktijklessen verplicht zijn als dat is vastgelegd in het brancheprotocol. 

Hoe om te gaan met studenten die geen mondkapje willen dragen?

Het ministerie van onderwijs heeft een redeneerlijn opgesteld voor handhaving en de mondkapjesplicht. Deze luidt als volgt:

  • Personen in instellingen voor beroepsonderwijs een mondkapjes moeten dragen (artikel 2a.2 Trm covid-19). Op deze regel gelden een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is als iemand vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kan dragen (artikel 2a.4 Trm covid-19).
  • In de toelichting bij de regeling staat dat personen (of hun begeleiders) die zich beroepen op deze uitzondering, hun beperking of ziekte desgevraagd op enigerlei wijze aannemelijk moeten maken. Hier wordt nadrukkelijk gesproken van aannemelijk maken, en niet van bewijzen.
  • Soms kan op het eerste gezicht al duidelijk zijn waarom iemand geen mondkapje kan dragen. Er zijn echter ook situaties waarin dit niet het geval is. In die gevallen kan gebruik worden gemaakt van onder andere een eigen verklaring of het laten zien van een hulpmiddel of medicijn. De persoon hoeft niet een medische verklaring te laten zien.
  • Als iemand de ziekte of beperking aannemelijk heeft gemaakt, moet de onderwijsinstelling deze uitzondering respecteren. Dat betekent dat de persoon niet gedwongen mag worden alsnog een mondkapje te dragen. Hetzelfde geldt voor een faceshield.
  • De beoordeling van de aannemelijkheid van de ziekte of beperking is aan de beheerder van de ruimte, in dit geval de onderwijsinstelling. De beheerder heeft het recht hierop te controleren. Sterker, in de wet staat een zorgplicht voor de beheerder om te borgen dat de coronaregels kunnen worden nageleefd in hun ruimte. Dat geldt ook voor de mondkapjesplicht.
  • Als de persoon niet kan of wil aantonen dat sprake is van een beperking of ziekte, moet de betrokkene een mondkapje dragen. Als die persoon daar geen gehoor aan geeft, kan de beheerder van de ruimte de persoon dwingen de ruimte te verlaten. De persoon riskeert ook een boete bij niet naleving van de mondkapjesplicht.

 

Heeft een student die de school moet verlaten omdat hij/zij weigert een mondkapje te dragen en daarvoor geen geldige reden heeft, recht op alternatief onderwijs?

Moet een student de school verlaten om de reden dat deze geen mondkapje draagt zonder dat hij/zij aannemelijk heeft kunnen maken dat het niet dragen van een mondkapje wegens ziekte of beperking niet kan, dan is de student zelf in verzuim. De school is niet verplicht om deze student een alternatieve onderwijsvorm te bieden buiten de school.

Hoeveel personen mogen er aanwezig zijn in de kantine en is het dragen van een mondkapje hier verplicht?

Voor kantines geldt geen maximum als die is ingericht als afhaallocatie. Als er zitplaatsen zijn, geldt wel een maximum van 75 personen. Het dragen van een mondkapje in een kantine die is ingericht als afhaallocatie is verplicht. Zijn er zitplaatsen en gaat men zitten, dan mag het mondkapje af.