Corona - Veelgestelde vragen - Student en onderwijs

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over student en onderwijs. De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Algemeen

Hoe kunnen we de veiligheid en studenten (en medewerkers) zoveel mogelijk garanderen?

Voor het onderwijs gelden dezelfde De overheidsrichtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD die gelden in heel Nederland. Het is zaak het nieuws goed te volgen en de op dat moment geldende richtlijnen en adviezen te volgen.

Kunnen scholen aansprakelijk gehouden worden voor besmettingen van of door studenten?

Een school heeft zich in deze bijzondere omstandigheden te houden aan de richtlijnen van kabinet en RIVM. De algemene maatstaf voor aansprakelijkheid is dat een school heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die van een school mag worden verwacht. 

Waar zijn aanvullende maatregelen te vinden voor scholen en kinderopvang?

Hier zijn de aanvullende maatregelen voor scholen en kinderopvang te vinden. Specifiek voor het mbo is een servicedocument gemaakt dat nader ingaat bij wat wel en niet in het mbo aan de orde is. In het mbo (en ook in het hoger onderwijs) is het mogelijk om rond examens en praktijkleren nog wel de nodige activiteiten te ondernemen. Zie link.

Er moet een nieuwe jaarplanning komen nu open dagen en dergelijke zijn afgeblazen. Is er landelijk beleid dat hierop aansluit?

Buiten de wettelijke feestdagen is de jaarplanning ter vaststelling van het college van bestuur met inachtneming van de wettelijke medezeggenschapsbevoegdheden. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de overheid zal inbreken op deze bevoegdheid met landelijk beleid. Het is aan de scholen om via maatwerk tot een nieuwe planning te komen.

Kunnen studenten gevraagd worden aanwezig te zijn als vanwege de bijzondere omstandigheden in de meivakantie en/of zomervakantie onderwijs gegeven gaat worden?

De student kan rechten ontlenen aan het lesprogramma dat de school voorafgaand aan het studiejaar heeft gecommuniceerd. Een school heeft echter de mogelijkheid om in het belang van haar taak om onderwijs te verzorgen eenzijdig verplichtingen op te leggen en het programma voor studenten aan te passen. Indien alternatieven onderzocht zijn en een dergelijke wijziging blijkt nodig, dan heeft het college van bestuur de mogelijkheid om samen met de studentenraad een nieuwe vakantieplanning voor de studenten op te stellen die inbreekt op de aangekondigde vakantieperiodes.   

 

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor studiefinanciering en de OV-jaarkaart?

Alle maatregelen ten aanzien van het OV-reisproduct, studiefinanciering, het tijdelijk stopzetten van studiefinanciering en/of het reisproduct, het terugbetalen van studiefinanciering en de maatregelen die DUO neemt in het kader van de coronacrisis, vindt de student op de site van DUO via: https://www.duo.nl/particulier/ 

Mocht hij/zij er via de informatie op de website niet uitkomen, dan kan hij/zij voor advies op maat ook bellen met DUO: 050-5997755. 

Hoe kan voorkomen worden dat een mbo-student door de te verwachten studievertraging volgend studiejaar niet aan zijn hbo-opleiding kan beginnen?

De hogeschool kan deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1-1-2021 kan doen. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats; als het mbo-diploma niet voor 1-1-2021 wordt behaald, zal hij alsnog van de hbo-opleiding af moeten.    

Welke onderwijsactiviteiten mogen tot 15 juni op een schoollocatie plaatsvinden?

In principe vinden er tot 15 juni geen andere onderwijsactiviteiten plaats op de locaties van mbo-scholen dan de voorbereiding op en de uitvoering van examens voor studenten die in het laatste jaar zitten en onderwijs voor (kwetsbare) studenten die onvoldoende faciliteiten voor leren op afstand hebben. Daarbij moet worden voldaan aan de overheidsrichtlijnen en RIVM-adviezen. De voorbereiding op de uitvoering van het examen kan bijvoorbeeld zijn de nodige instructie. Studenten kunnen niet verplicht worden om nu aan deze voorbereiding deel te nemen indien dit naar zijn/haar opvatting tot een te risicovolle situatie leidt.

VSV, onderwijstijd, studieadvies

Wat als studenten noodgedwongen uit hun cohort lopen?

De maatregelen als gevolg van de crisis kunnen leiden tot studievertraging. Deze studievertraging zal later ingehaald dienen te worden. Studenten blijven gewoon bekostigd in deze inhaalperiode. In overleg met de Inspectie van het Onderwijs wordt bezien hoe wordt omgegaan met de opbrengsten, VSV en rendementen.

Hoe moeten we omgaan met onvoldoende onderwijstijd? Tellen online-uren en thuiswerkuren ook mee voor onderwijstijd?

Het kabinetsbesluit over sluiting van de locaties van de mbo-scholen betekent dat het wettelijke aanbod van onderwijstijd niet meer kan worden gehaald. Dit is overmacht. In plaats daarvan hebben scholen nu een inspanningsplicht om zoveel mogelijk onderwijs in andere vormen aan te bieden, waaronder afstandsonderwijs. Eerdere communicatie in Ruimte in Regels en op de site van de Onderwijsinspectie spreekt voor zich en verandert niet. De inspectie doet geen onderzoek naar Onderwijstijd, tenzij er aanleiding is omdat er signalen zijn. Uiteraard gaat inspectie niet alsnog handhaven in tijden van Corona.

Hoe dienen scholen om te gaan met voorwaardelijke overgangsadviezen?

Heeft een opleiding onvoldoende beeld om een student een betrouwbaar advies af te geven, dan dient het advies te worden uitgesteld op basis van het ontbreken van resultaten. Scholen hebben tot 12 maanden na de start van de opleiding (bij meerjarige opleidingen) om een advies te geven. In deze tijden van crisis wordt van scholen verwacht om terughoudend te zijn bij het afgeven van een BSA. 

Aanmeldingen studiejaar 2020 – 2021

Wat te doen met (ingeplande) intakegesprekken?

Door het uitstellen van de aanmelddatum met een maand kan de logistiek rond aanmelding en intake worden bekeken en kan ook helder gemaakt worden aan studenten hoe het proces en de communicatie over intake en plaatsing zal verlopen.   

In deze omstandigheden kunnen de aanmeldingsprocedures en intake voor het volgend schooljaar niet volgens de reguliere tijdlijn uitgevoerd worden. Prioriteit ligt bij het in goede banen leiden van het onderwijs van het huidige schooljaar.  

Hoe moet worden omgegaan met de verplichte datum van 1 mei voor loting bij numerus fixus opleidingen?

Door het verschuiven van de aanmelddatum vervalt ook de mogelijkheid om voor 1 mei een loting uit te voeren. Kandidaten die zich voor 1 mei aanmelden hebben immers een toelatingsrecht en dienen daarom een kans te krijgen om in de loting meegenomen te worden. De loting zal dan kort na 1 mei moeten worden verricht. Kandidaten die zich voor 1 mei aanmelden hebben daarom ook altijd recht op de alternatieven die uit de WEB volgen.  

Zijn studenten die zich na 1 mei aanmelden ook nog zeker van een plek op een opleiding?

Alle rechten die een kandidaat heeft wanneer hij/zij zich aanmeldt voor 1 april heeft hij/zij nu ook bij aanmelding voor 1 mei.  

Uit de recente monitor op wet op Toelatingsrecht blijkt dat laatmelders (na 1 april) in de meeste gevallen gewoon aangenomen worden op de (volgende) opleiding van hun eerste keuze. Mits daar geen numerus fixus op zit.   

Welke aanpassingen zijn er gedaan in het aanmeldbeleid van het hbo?

In de brief van de minister aan de Tweede Kamer over de COVID-19 aanpak in het hoger onderwijs staat dat mbo-studenten die willen doorstromen naar het hbo tot 1 juni de tijd krijgen om zich aan te melden. Daarmee krijgen aankomend studenten een maand langer de tijd. Dat betekent wel dat de tijd tussen aanmelding en inschrijving korter wordt en er dus minder tijd zal zijn voor studiekeuzecheck-activiteiten. De hbo-instellingen nemen het op zich om de activiteiten binnen de beperkte tijd zo goed mogelijk vorm te geven. De deadline voor afronding van de selectieprocedures wordt verschoven van 15 april naar uiterlijk 15 juni. 

BSA

Als scholen meer tijd nodig hebben om een BSA af te geven, wat betekent dit dan voor de 8 weken zorgplicht die de school heeft?

Die zorgplicht blijft bestaan. Definitieve uitschrijving van een kwalificatieplichtige student vindt niet eerder plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school bereid is gevonden de student toe te laten. Pas indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een school waarnaar kan worden verwezen, kan de student wegens een BSA worden uitgeschreven. De 8wekentermijn start vanaf het moment dat tot een BSA wordt besloten en de school begint met het zoeken naar alternatieven. In deze tijden van crisis wordt van scholen verwacht om zeer terughoudend te zijn bij het afgeven van een BSA.

Leren op afstand

Waar kan ik meer informatie vinden om mijn leren op afstand beter in te richten

Je kunt extra informatie vinden op mbo.lesopafstand.nl en surf.nl

Verzuim en onderwijs

Moeten scholen ongeoorloofde afwezigheid van studenten bij afstandsonderwijs ook registreren en melden richting RMC?

Zolang de school gesloten blijft en afstandsonderwijs geeft, hoeft de school geen verzuim te melden. De school mag verzuim wel melden, als dat in het belang van de student is. Bijvoorbeeld omdat de student tot een kwetsbare doelgroep behoort, of thuis geen veilige basis heeft. De school kan na overleg met de leerplichtambtenaar een melding doorgeven. Gebruik hiervoor alleen de verzuimsoort ‘overig verzuim’. De leerplichtambtenaar kan dan samen met de school bepalen welke maatregelen gewenst zijn om de student tot het volgen van onderwijs te stimuleren.

Hoe weet de school of een student daadwerkelijk ziek is?

Een school weet op het moment van ziekmelding niet of er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Bij twijfel is in deze bijzondere periode verstandig om daarover met de verzuimende student te spreken. Als er duidelijk bewijs is dat de student ongeoorloofd heeft verzuimd, kan en mag de school hier natuurlijk op de reguliere wijze op reageren.

Doorstroom mbo-hbo

Wat zijn de afspraken voor doorstroom van mbo naar hbo?

Studenten die door de coronacrisis een beperkt deel van de opleiding niet tijdig hebben kunnen afronden, kunnen toch tot een hbo-opleiding worden toegelaten en in september starten. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om ook het mbo-diploma af te maken. Informatie over deze afspraak is te vinden in: 

Nog steeds is overigens de verwachting dat de overgrote meerderheid van de laatstejaars mbo-4-studenten hun diploma voor de zomer zullen halen. 

Wat moet worden opgenomen in het afrondingsadvies van de mbo-school?

In zowel het servicedocument aanpak corona voor het mbo als dat voor het hoger onderwijs is informatie opgenomen over het afrondingsadvies. Deze wijken iets van elkaar af, maar uit beide servicedocumenten blijkt dat over het afrondingsadvies het volgende is bepaald: 

  • De mbo-school stelt dit op vóór 15 augustus. 
  • Het afrondingsadvies is onderbouwd en beantwoordt de vraag of in redelijkheid verwacht mag worden dat de student voor 31 december 2020 de betreffende mbo-opleiding afrondt, gegeven de eisen die door de beoogde vervolgopleiding in de propedeuse worden gesteld.  
  • Uit het mbo-servicedocument volgt dat het wordt opgesteld door de examencommissie. 
  • Uit het ho-servicedocument volgt dat de studievertraging op het mbo het gevolg is van de coronacrisis. 
Welke waarde heeft het afrondingsadvies?

Het afrondingsadvies speelt bij de beoogde vervolgopleiding een zwaarwegende rol. Aanvullend kan de hbo-opleiding ervoor kiezen om aan de student te vragen om voorafgaand aan de start van de opleiding aan de eisen van de studiekeuzecheck bij de hbo-opleiding te voldoen. Indien het advies van de mbo-opleiding en het advies na de studiekeuzecheck niet overeenkomen zullen de mbo- en hbo-opleiding (in de meeste gevallen volgens een op regionaal niveau tussen de scholen afgesproken wijze) met elkaar in overleg treden om al dan niet toelating mogelijk te maken. 

Zijn mbo-scholen verplicht om de 'Handreiking voorwaardelijke toelating' van de VH te volgen?

Nee. De servicedocumenten aanpak corona mbo en hbo zijn leidend voor de omgang met de doorstroom mbo naar het hbo. Onlangs (25 mei 2020) heeft de Vereniging Hogescholen een 'Handreiking voorwaardelijke toelating' VH aan haar leden verstuurd. Het is aan de mbo-school om het afrondingsadvies op te stellen op een manier die recht doet aan beide servicedocumenten. De exacte vorm en inrichting is dus aan de mbo-school. De MBO Raad raadt mbo-scholen aan wel goed contact te zoeken/houden met hbo-scholen in de omgeving.  

Wat zijn de afspraken rondom collegegeld, studiefinanciering en bekostiging voor deze studenten?

Omdat de gemaakte afspraken over doorstroom afwijken van de ‘normale’ wettelijke regels, zijn aanpassingen in de wet nodig. Dit wordt in een ‘spoedwet Corona’ geregeld, met name als het gaat om betaling van collegegeld, studiefinanciering van de student en de bekostiging voor de instellingen. De bedoeling is dat deze wet per 1 augustus 2020 in werking zal treden. Nadere informatie volgt. 

Welke afspraken zijn er gemaakt voor doorstroom naar de Pabo?

Specifiek voor aankomende pabo-studenten geldt dat zij, wanneer zij door het niet of maar in beperkte mate doorgaan van de toetsafname, niet kunnen voldoen aan de nadere vooropleidingseisen, voorwaardelijk kunnen worden toegelaten tot de pabo. Zij hebben de verplichting voor 1 januari 2021 alsnog aan te tonen aan de gestelde eisen en toetsen te voldoen. Over de wijze waarop zullen de hogescholen studenten nader informeren.