Corona - Veelgestelde vragen - Student en onderwijs

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over student en onderwijs. De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Algemeen

Hoe kunnen we de veiligheid en studenten (en medewerkers) zoveel mogelijk garanderen?

Voor het onderwijs gelden dezelfde De overheidsrichtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD die gelden in heel Nederland. Het is zaak het nieuws goed te volgen en de op dat moment geldende richtlijnen en adviezen te volgen.

Kunnen scholen aansprakelijk gehouden worden voor besmettingen van of door studenten?

Een school heeft zich in deze bijzondere omstandigheden te houden aan de richtlijnen van kabinet en RIVM. De algemene maatstaf voor aansprakelijkheid is dat een school heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die van een school mag worden verwacht. 

Waar zijn aanvullende maatregelen te vinden voor scholen en kinderopvang?

Hier zijn de aanvullende maatregelen voor scholen en kinderopvang te vinden. Specifiek voor het mbo is een servicedocument gemaakt dat nader ingaat bij wat wel en niet in het mbo aan de orde is. In het mbo (en ook in het hoger onderwijs) is het mogelijk om rond examens en praktijkleren nog wel de nodige activiteiten te ondernemen. Zie link.

Er moet een nieuwe jaarplanning komen nu open dagen en dergelijke zijn afgeblazen. Is er landelijk beleid dat hierop aansluit?

Buiten de wettelijke feestdagen is de jaarplanning ter vaststelling van het college van bestuur met inachtneming van de wettelijke medezeggenschapsbevoegdheden. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de overheid zal inbreken op deze bevoegdheid met landelijk beleid. Het is aan de scholen om via maatwerk tot een nieuwe planning te komen.

Kunnen studenten gevraagd worden aanwezig te zijn als vanwege de bijzondere omstandigheden buiten de reguliere onderwijstijden/de vakantie onderwijs gegeven gaat worden?

De student kan rechten ontlenen aan het lesprogramma dat de school voorafgaand aan het studiejaar heeft gecommuniceerd. Een school heeft echter de mogelijkheid om in het belang van haar taak om onderwijs te verzorgen eenzijdig verplichtingen op te leggen en het programma voor studenten aan te passen. Indien alternatieven onderzocht zijn en een dergelijke wijziging blijkt nodig, dan heeft het college van bestuur de mogelijkheid om samen met de studentenraad een nieuwe vakantieplanning voor de studenten op te stellen die inbreekt op de aangekondigde vakantieperiodes.   

 

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor studiefinanciering en de OV-jaarkaart?

Alle maatregelen ten aanzien van het OV-reisproduct, studiefinanciering, het tijdelijk stopzetten van studiefinanciering en/of het reisproduct, het terugbetalen van studiefinanciering en de maatregelen die DUO neemt in het kader van de coronacrisis, vindt de student op de site van DUO via: https://www.duo.nl/particulier/ 

Mocht hij/zij er via de informatie op de website niet uitkomen, dan kan hij/zij voor advies op maat ook bellen met DUO: 050-5997755. 

VSV, onderwijstijd, studieadvies

Wat als studenten noodgedwongen uit hun cohort lopen?

De maatregelen als gevolg van de crisis kunnen leiden tot studievertraging. Deze studievertraging zal later ingehaald dienen te worden. Studenten blijven gewoon bekostigd in deze inhaalperiode. In overleg met de Inspectie van het Onderwijs wordt bezien hoe wordt omgegaan met de opbrengsten, VSV en rendementen.

Hoe moeten we omgaan met onvoldoende onderwijstijd? Tellen online-uren en thuiswerkuren ook mee voor onderwijstijd?

Het kabinetsbesluit over sluiting van de locaties van de mbo-scholen betekent dat het wettelijke aanbod van onderwijstijd niet meer kan worden gehaald. Dit is overmacht. In plaats daarvan hebben scholen nu een inspanningsplicht om zoveel mogelijk onderwijs in andere vormen aan te bieden, waaronder afstandsonderwijs. Eerdere communicatie in Ruimte in Regels en op de site van de Onderwijsinspectie spreekt voor zich en verandert niet. De inspectie doet geen onderzoek naar Onderwijstijd, tenzij er aanleiding is omdat er signalen zijn. Uiteraard gaat inspectie niet alsnog handhaven in tijden van Corona.

Hoe dienen scholen om te gaan met voorwaardelijke overgangsadviezen?

Heeft een opleiding onvoldoende beeld om een student een betrouwbaar advies af te geven, dan dient het advies te worden uitgesteld op basis van het ontbreken van resultaten. Scholen hebben tot 12 maanden na de start van de opleiding (bij meerjarige opleidingen) om een advies te geven. In deze tijden van crisis wordt van scholen verwacht om terughoudend te zijn bij het afgeven van een BSA. 

Aanmeldingen studiejaar 2020 – 2021

Waar is informatie te vinden over eventuele introductieactiviteiten?

Zie hiervoor de informatie op de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/middelbaar-beroepsonderwijs-mbo 

BSA

Als scholen meer tijd nodig hebben om een BSA af te geven, wat betekent dit dan voor de 8 weken zorgplicht die de school heeft?

Die zorgplicht blijft bestaan. Definitieve uitschrijving van een kwalificatieplichtige student vindt niet eerder plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school bereid is gevonden de student toe te laten. Pas indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een school waarnaar kan worden verwezen, kan de student wegens een BSA worden uitgeschreven. De 8wekentermijn start vanaf het moment dat tot een BSA wordt besloten en de school begint met het zoeken naar alternatieven. In deze tijden van crisis wordt van scholen verwacht om zeer terughoudend te zijn bij het afgeven van een BSA.

Leren op afstand

Waar kan ik meer informatie vinden om mijn leren op afstand beter in te richten

Je kunt extra informatie vinden op mbo.lesopafstand.nl en surf.nl

Verzuim en onderwijs

Moeten scholen ongeoorloofde afwezigheid van studenten bij afstandsonderwijs ook registreren en melden richting RMC?

Vanaf studiejaar 2020-2021 dient ongeoorloofd verzuim weer op de reguliere manier te worden gemeld, voor zowel leer- en kwalificatieplichtige jongeren, als voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

De school moet duidelijk communiceren naar de student welke onderdelen van het onderwijsprogramma op locatie en online/afstand hij/zij verplicht is om te volgen. Scholen moeten het ongeoorloofd verzuim bij verplicht online- en afstandsonderwijs melden.

BPV-uren zijn onderdeel van het verplichte onderwijsprogramma; ook daarvoor geldt dat ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld.

Heeft een scholen zorgen over een student (hij/zij ontbreekt bijvoorbeeld bij de start van het studiejaar of volgt ondanks geboden ondersteuning het onderwijsprogramma niet en dreigt uit beeld te raken), dan kan ook bij ongeoorloofd verzuim van minder dan 16 uur in 4 weken een verzuimmelding worden gedaan (‘overig verzuim’).

Hoe weet de school of een student daadwerkelijk ziek is?

Bij twijfel is het verstandig om daarover met de verzuimende student te spreken. Als er duidelijk bewijs is dat de student ongeoorloofd heeft verzuimd, kan en mag de school hier natuurlijk op de reguliere wijze op reageren.

Wat als een student op vakantie is geweest naar een rood of oranje gebied?

Voor ‘oranje landen’ en ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies (alleen noodzakelijke reizen). Een student die terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. De school hoeft dan geen verzuimmelding te doen. Dit geldt voor leer- en kwalificatieplichtige studenten en studenten tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen wanneer de student terugkomt uit een land waarvan de code reisadvies tijdens het verblijf is gewijzigd naar oranje of rood (waarna de student conform het advies van het kabinet in thuisquarantaine gaat).

Mag een student met een (familielid met een) kwetsbare gezondheid thuisblijven?

Als de student in deze omstandigheden voor het verplichte deel van het onderwijsprogramma dat fysiek wordt gegeven niet naar school kan, is het van belang dat de school zoveel als mogelijk een maatwerkoplossing biedt aan de student. Daar zijn dus ook grenzen aan. Zolang de student dit voor hem/haar ingerichte maatwerkonderwijs daadwerkelijk volgt, is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim.

Richtlijnen verruiming onderwijsactiviteiten

Wat dient elke school precies uit te werken en af te stemmen met de veiligheidsregio?

Elke school (ongeacht omvang en aantal locaties) dient met de veiligheidsregio in bredere zin afspraken te maken over de toegang en gebruik van de schoolfaciliteiten. Met de regionale en lokale overheid stemt u af op het geheel van openbare orde, veiligheid, OV-gebruik en reisbewegingen. Voor het OV-gebruik wordt aan dezelfde tafel afgestemd met de regionale vervoerders en de regionale contactpersonen van de NS.

In de richtlijnen mbo staat dat studenten hun gezondheidsklachten moeten bespreken met de arbo-arts. Hoe zit dit?

De richtlijn is op dit punt niet actueel. Sinds 1 juni kan iedereen, dus ook studenten en medewerkers, die klachten heeft zich direct melden bij het landelijke telefoonnummer. Zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen. Het protocol wordt op dit punt geactualiseerd. 

Welke richtlijnen gelden bij praktijkonderwijs voor contactberoepen?

Bij contactberoepen/-vakken gelden de richtlijnen van het RIVM en de brancheprotocollen die gehanteerd worden bij heropening van desbetreffende branches. Zie: https://www.mijncoronaprotocol.nl

Doorstroom mbo-hbo

Hoe kan voorkomen worden dat een mbo-student door de te verwachten studievertraging volgend studiejaar niet aan zijn hbo-opleiding kan beginnen?

De hogeschool kan deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1-1-2021 kan doen. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats; als het mbo-diploma niet voor 1-1-2021 wordt behaald, zal hij alsnog van de hbo-opleiding af moeten.    

Wat zijn de afspraken voor doorstroom van mbo naar hbo?

Studenten die door de coronacrisis een beperkt deel van de opleiding niet tijdig hebben kunnen afronden, kunnen toch tot een hbo-opleiding worden toegelaten en in september starten. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om ook het mbo-diploma af te maken. Informatie over deze afspraak is te vinden in: 

Wat moet worden opgenomen in het afrondingsadvies van de mbo-school?

In zowel het servicedocument aanpak corona voor het mbo als dat voor het hoger onderwijs is informatie opgenomen over het afrondingsadvies. Deze wijken iets van elkaar af, maar uit beide servicedocumenten blijkt dat over het afrondingsadvies het volgende is bepaald: 

  • De mbo-school stelt dit op vóór 15 augustus. 
  • Het afrondingsadvies is onderbouwd en beantwoordt de vraag of in redelijkheid verwacht mag worden dat de student voor 31 december 2020 de betreffende mbo-opleiding afrondt, gegeven de eisen die door de beoogde vervolgopleiding in de propedeuse worden gesteld.  
  • Uit het mbo-servicedocument volgt dat het wordt opgesteld door de examencommissie. 
  • Uit het ho-servicedocument volgt dat de studievertraging op het mbo het gevolg is van de coronacrisis. 
Welke waarde heeft het afrondingsadvies?

Het afrondingsadvies speelt bij de beoogde vervolgopleiding een zwaarwegende rol. Aanvullend kan de hbo-opleiding ervoor kiezen om aan de student te vragen om voorafgaand aan de start van de opleiding aan de eisen van de studiekeuzecheck bij de hbo-opleiding te voldoen. Indien het advies van de mbo-opleiding en het advies na de studiekeuzecheck niet overeenkomen zullen de mbo- en hbo-opleiding (in de meeste gevallen volgens een op regionaal niveau tussen de scholen afgesproken wijze) met elkaar in overleg treden om al dan niet toelating mogelijk te maken. 

Zijn mbo-scholen verplicht om de 'Handreiking voorwaardelijke toelating' van de VH te volgen?

Nee. De servicedocumenten aanpak corona mbo en hbo zijn leidend voor de omgang met de doorstroom mbo naar het hbo. Op 25 mei 2020 heeft de Vereniging Hogescholen een 'Handreiking voorwaardelijke toelating' VH aan haar leden verstuurd. Het is aan de mbo-school om het afrondingsadvies op te stellen op een manier die recht doet aan beide servicedocumenten. De exacte vorm en inrichting is dus aan de mbo-school. De MBO Raad raadt mbo-scholen aan wel goed contact te zoeken/houden met hbo-scholen in de omgeving.  

Wat zijn de afspraken rondom collegegeld, studiefinanciering en bekostiging voor deze studenten?

Omdat de gemaakte afspraken over doorstroom afwijken van de ‘normale’ wettelijke regels, zijn aanpassingen in de wet nodig. Dit wordt in een ‘spoedwet Corona’ geregeld, met name als het gaat om betaling van collegegeld, studiefinanciering van de student en de bekostiging voor de instellingen. De bedoeling is dat deze wet per 1 augustus 2020 in werking zal treden. Nadere informatie volgt. 

Welke afspraken zijn er gemaakt voor doorstroom naar de Pabo?

Specifiek voor aankomende pabo-studenten geldt dat zij, wanneer zij door het niet of maar in beperkte mate doorgaan van de toetsafname, niet kunnen voldoen aan de nadere vooropleidingseisen, voorwaardelijk kunnen worden toegelaten tot de pabo. Zij hebben de verplichting voor 1 januari 2021 alsnog aan te tonen aan de gestelde eisen en toetsen te voldoen. Over de wijze waarop zullen de hogescholen studenten nader informeren.