Corona - Veelgestelde vragen - Student en stages

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over student en stages. De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Bpv - stages

Mogen stagiaires in de cruciale sectoren buiten de bpv om ingezet worden als werknemer of vrijwilliger?

Ja dat mag: zie servicedocument aanpak Corona mbo. De huidige crisis zet de bestaande regelgeving, waaronder de cao, niet opzij maar kan worden overruled door overheidsrichtlijnen of –adviezen. Wordt de stagiair gevraagd als vrijwilliger te helpen in bijvoorbeeld een zorginstelling, dan dient de zorginstelling voor deze relatie aparte afspraken te met de student, bijvoorbeeld over aansprakelijkheid. De zorginstelling zorgt dat het voor de student duidelijk is dat aan deze vrijwillige werkzaamheden geen beoordeling is gekoppeld en dat het geen voortzetting betreft van eerder gevolgde onderwijsactiviteiten.

Hebben de bijzondere maatregelen consequenties voor de juridische werking van de praktijkovereenkomst?

De huidige crisis heeft geen gevolgen voor de praktijkovereenkomsten voor bol en bbl. Die blijven gewoon gelden. Wordt de bpv tijdelijk stilgelegd, dan kan de praktijkovereenkomst ongewijzigd in stand blijven. Wordt de bpv stopgezet, dan dient het leerbedrijf of de school de praktijkovereenkomst op te zeggen.

Is het bedrijf of de school tijdens de stage verantwoordelijk voor de veiligheid van de student?

Ook tijdens de coronacrises gelden de volgende regels. Het leerbedrijf is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de student tijdens de stage omdat een stagiair op dit punt wordt gelijkgesteld met een werknemer. De school heeft een aanvullende zorgplicht: de school begeleidt de stage en is beschikbaar bij vragen, of voor signalen van studenten, Bij misstanden dient de school de stage te beëindigen, SBB in te schakelen en een vervangende stage te zoeken. Zie hiervoor ook het servicedocument Praktijkovereenkomst van de MBO Raad.

Gelden er nu speciale regels voor bpv-vertraging?

Voor bpv-vertraging: zie het servicedocument aanpak Corona mbo. Studievertraging met betrekking tot het begeleide onderwijs moet in beginsel worden ingehaald tenzij dit op grond van overheidsrichtlijnen of studievoortgangsregeling van de school zelf anders is geregeld. Zie ook FAQ Toetsing en examinering.

Kunnen de BPV-begeleiders hun BBL- en BOL-studenten nog bezoeken in de leerbedrijven?

Ja, de reguliere begeleiding kan doorgaan zolang de regel is dat onderwijs bij de leerbedrijven kan doorgaan (zie servicedocument aanpak Corona mbo) en het leerbedrijf hier geen bezwaar tegen heeft. Het heeft wel de voorkeur om een andere vorm te kiezen voor de begeleiding, bijvoorbeeld telefonisch of via skype.

Hoe gaan we bij afstandsonderwijs om met aan- en afwezigheid van studenten?

Scholen spannen zich in om het afstandsonderwijs zo in te richten dat het meten van presentie of deelname mogelijk is. Daarbij geldt wel dat scholen niet gehouden zijn aan het onmogelijke. Het blijft ter beoordeling van de school wat geoorloofd en ongeoorloofd verzuim is. 

Hoe gaan we om met studenten die (lang) met OV moeten reizen naar stagebedrijven?

Gaat de BPV door onder de voorwaarden zoals opgenomen in het servicedocument aanpak Corona mbo, dan gelden in principe de regels van het leerbedrijf. De student heeft echter het recht om tijdelijk geen stage te volgen indien dit naar zijn/haar opvatting tot een te risicovolle situatie leidt. Als de student besluit de stage te onderbreken, informeert hij/zij de school en het leerbedrijf.

In de zorg worden de BBL-studenten tijdens de bpv juist ook op lesdagen ingezet in de praktijk. Hoe wordt er omgegaan met de BIG-registratienorm?

De BIG-urennorm is een wettelijke eis. Tenzij de overheidsrichtlijnen veranderen, moeten de gemiste uren worden ingehaald. 

Waar kunnen de student (en/of ouders) vragen en problemen over Corona in relatie tot de stage melden?

Problemen tijdens de BPV over het onderwijs kunnen worden gemeld aan de school. Problemen over de veiligheidssituatie op het leerbedrijf moeten zowel aan de begeleider vanuit school worden gemeld als aan SBB via het contactformulier. SBB onderzoekt de klacht en heeft contact met de melder voor eventueel aanvullende informatie. Daarna is er contact met het leerbedrijf en de school. SBB informeert de melder over de afhandeling van de klacht. 

Wat zijn de gevolgen voor de afronding van (praktijk)opdrachten als de student de stage afbreekt?

Voor het volgende antwoord doet het er niet toe of het afbreken van de stage het gevolg is van een keuze van de student zelf of van het sluiten van een leerbedrijf. Het is aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat de uren geheel gemaakt worden. Als dat niet zo is, zal de beroepspraktijkvorming (later) ingehaald moeten worden, ook als dat leidt tot een langere opleidingsduur. Als voor de student een vervangende BPV-plek nodig is, kunnen studenten, ouders of de school een melding doen bij SBB. Een adviseur van SBB kijkt dan samen met de school of er een vervangende reeds erkende stageplek in de buurt beschikbaar is.

Waar zijn vervangende stages te vinden?

Via www.stagemarkt.nl zijn stages en leerbanen bij erkende leerbedrijven te vinden. Als gevolg van de Corona is het mogelijk dat stages en leerbanen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Kan een student geen stageplaats vinden? Geef de melding door aan SBB via deze link. Samen met de school kijkt SBB of er in de regio een stage of leerbaan beschikbaar is bij één van de erkende leerbedrijven. 

 

Hoe gaan we om met de eis dat de BPV met voldoende moet worden afgerond als de student geen stage (meer) kan lopen? Mogen voorgaande beoordelingen meetellen?

De BPV kan als voldoende worden beoordeeld wanneer de vooraf afgesproken leerdoelen zijn behaald. Die wordt aangetoond door de afgeronde leertaken en opdrachten. In deze situatie is het aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden zonder dat de uren geheel gemaakt worden. Het leerbedrijf wordt betrokken bij de beoordeling. Indien voor die beoordeling bewijsmiddelen uit een voorgaande BPV kunnen worden gebruikt dan is hier geen bezwaar tegen. 

Hoe om te gaan met keuzedelen in de BPV? Mag er een alternatieve vorm gekozen worden (bijv. werkstuk, verslag, uitgewerkte les) als het in de BPV niet kan?

Ja, in principe wel, maar keuzedelen móeten gevolgd worden. Keuzedelen verzorg je in begeleide onderwijstijdBPV of zelfstudie. Keuzedelen moeten een examenresultaat opleveren. Het is aan de school om te bepalen hoe dit resultaat vorm wordt gegeven. In het belang van de student is het ook mogelijk om een alternatieve, onderwijskundige invulling van het keuzedeel te kiezen als vormgeving via de BPV niet lukt. Ook is het mogelijk de student een ander, beter uitvoerbaar keuzedeel, aan te bieden.  

Wat moet de school doen wanneer een leerbedrijf nog niet is erkend door SBB vanwege het coronavirus?

De tijd waarin een student stageloopt bij een bedrijf dat geen leerbedrijf is kan niet worden beschouwd als BPV. SBB heeft aangegeven dat zij voorlopig geen erkenningen afgeven voor nog niet erkende leerbedrijven. SBB adviseert scholen om studenten zo veel mogelijk bij bestaande leerbedrijven te plaatsen. Aanvragen voor uitbreiding van erkenningen van reeds bestaande leerbedrijven handelt SBB zo snel mogelijk via telefoon of skype af. Is het niet mogelijk is om een erkend leerbedrijf te vinden, dan moet worden bekeken of de student de tijd kan benutten door op andere wijze te werken aan de leerdoelen en praktijkopdrachten. Als dit niet kan of lukt zal de vertraging moeten worden ingehaald.

Welke gevolgen heeft het tijdelijk stoppen van de bpv voor de subsidieregeling praktijkleren?

Het is op dit moment nog niet helder wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor de subsidieregeling praktijkleren. Hierover volgt nader overleg. Meer informatie vindt u ook op www.rvo.nl 

Kan een leerbedrijf een stagiair nu verplichten om (extra) werkzaamheden te doen?

Een leerbedrijf kan een stagiair niet verplichten om extra werkzaamheden te doen die buiten de in de praktijkovereenkomst afgesproken opdrachten, leerdoelen en werktijden vallen. Een uitzondering hierop is wanneer de stagiair tevens een arbeidsovereenkomst heeft met het leerbedrijf. Dat is in de bbl gangbaar, en in de bol niet. Maar een bol-student kan een arbeidsovereenkomst hebben met het leerbedrijf. Is er een arbeidsrelatie, dan kan het bedrijf wel vragen om extra werkzaamheden te doen. Het leerbedrijf kan ook met de student afspreken dat hij/zij extra werkzaamheden verricht buiten de BPV om. Ons advies is om hier aparte afspraken over te maken. Bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst of een vrijwilligersovereenkomst. Het is belangrijk dat de school de student goed informeert wat er verwacht mag worden.  

Leerweg BOL - BBL

Welke voorziening is er om arbeidscontracten van BBL’ers tijdelijk aan te passen?

De overheid faciliteert werktijdverkorting: https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting. Een BBL-student heeft een arbeidsovereenkomst en dus dezelfde rechten als een reguliere werknemer. 

Kan een student nu overstappen van BBL naar BOL?

Een  BBL’er  heeft vrijwel altijd een arbeidsovereenkomst. Het gesprek over het  eventueel  aanpassen of ontbinden van de arbeidsovereenkomst is een zaak van de student en het leerbedrijf.  De school heeft daar geen rol in. Verandert de arbeidsrelatie tussen leerbedrijf en  BBL’er  (ontslag nemen of krijgen, minder gaan werken), dan  is in de vorm van maatwerk een switch van BBL naar BOL  mogelijk. Echter, een student  kan  alleen op individueel niveau  worden  overgeschreven. Voor groepen raden we een switch van BBL naar BOL af: ook de BOL  staat de  komende tijd  onder druk omdat nu geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden op de locaties van mbo-scholen (uitzonderingen daargelaten).  

Advies is dat scholen o ok geen  initiatief nemen om studenten over te schrijven van  BBL  naar  BOL, met als mogelijk gevolg dat het bedrijf dan de arbeidsovereenkomst van de student aanpast of ontbindt.  

Bij een switch moet de student zich ervan bewust zijn dat hij/zij niet automatisch in aanmerking komt voor studiefinanciering. Dat is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Omdat een  BBL’e r een arbeidsovereenkomst heeft, kan het leerbedrijf deeltijd-ww  voor de  BBL’-er aanvragen.  

Informatie over studiefinanciering:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-en-antwoord

Wat te doen als de student de BBL-plaats (en arbeidsovereenkomst) verliest?

Iedere school hanteert een procedure en termijn als een student gedurende zijn BBL-opleiding zijn arbeidscontract bij een leerbedrijf moet opzeggen. De inzet is het vinden van een nieuw leerbedrijf. Het is en blijft zaak dat een school de student eerst ondersteunt bij het vinden van een nieuw leerbedrijf. Zolang er nog een reëel uitzicht bestaat op het vinden van een nieuwe plek is het in deze crisis zaak om meer tijd te nemen hiervoor. Laat de student vooral ingeschreven staan. Er vindt nog nader overleg plaats met OCW en de Inspectie over hoelang deze periode maximaal mag duren. Een en ander is ook afhankelijk van de ontwikkelingen gedurende de komende weken.

Verblijf in het buitenland

Kunnen IBPV-studenten hun buitenlandstage vervolgen in Nederland?

Ja, in het onderwijs- en examenreglement is opgenomen welke leerdoelen (kerntaken en werkprocessen) een student in zijn bpv dient te halen. Kunnen deze leerdoelen tijdens de buitenlandstage niet worden afgerond, dan kan een nieuwe bpv in het binnenland worden gezocht. Het beëindigen van de bpv wordt verder afgehandeld als een reguliere beëindiging of als een tijdelijk uitstel. Zie hiervoor de reguliere afspraken in het servicedocument aanpak corona mbo.

Waar vind ik algemene informatie over reizen van en naar het buitenland?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestel...

Mogen buitenlandse studenten uit besmette gebieden in Nederland studeren of stagelopen?   

Of een stage door kan gaan of niet is een afweging die scholen of werkgevers zelf moeten maken in samenspraak met de instanties ter plekke. Per situatie moet dat bekeken worden. De medische situatie en veiligheid ter plekke spelen hierbij een rol. Neem eventueel contact op met uw regionale GGD. Mochten studenten of stagiairs naar Nederland afreizen, dan is goede voorlichting belangrijk (zie www.rivm.nl/covid19).

Hoe om te gaan met deadlines voor Erasmus+ aanvragen?

Diverse deadlines van de programmaonderdelen van Erasmus + zijn als gevolg van de Corona crisis opgeschoven. Zie hiervoor ook https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/update-coronavirus  

 

Internationale mobiliteit, kan dat weer?

Zie hiervoor de handreiking van het bestuur MBO Raad en de bijbehorende basistoets Internationale stage en een model verklaring Internationale BPV studiejaar 20-21.