Corona - Veelgestelde vragen - Vavo

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Vavo

Hoe gaan we om met de geplande examinering van onze vavo-studenten?

De brief “Maatregelen examens voortgezet onderwijs vanwege het corona virus” van 17 maart 2020, beschrijft hoe scholen kunnen omgaan met de schoolexamens VO. In deze brief staat vermeld dat maatregelen ook gelden voor vavo-leerlingen.

Mogen ook vavo-studenten die zouden opgaan voor één of meerdere certificaten vanaf 18 maart a.s. starten met hun schoolexamens?

Ja. Dit geldt voor alle vavo-studenten die dit jaar examen doen, ongeacht of ze opgaan voor een volledig diploma of voor losse certificaten.

Gaan de centrale examens vavo dit jaar door?

Nee, dit jaar worden er geen centrale examens (vo en) vavo afgenomen. Meer informatie vindt u in de brief van minister Slob: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens 

Wat moeten scholen doen als ze het PTA willen aanpassen?

Uit de Kamerbrief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 mrt: 

Scholen hebben voor het aanpassen van het PTA de instemming nodig van de MR, wat ook digitaal kan. In deze bijzondere situatie doe ik mede namens genoemde partijen een beroep op de medezeggenschapsraad om hun medewerking hieraan zo spoedig mogelijk te verlenen. Zij maken van wijzigingen van het PTA ook melding bij de Inspectie van het Onderwijs.’ Voor mbo-scholen kan voor ‘MR’ ‘OR’ worden gelezen. 

Hoe moeten scholen toetsen op afstand afnemen, als fysiek afnemen echt niet mogelijk is dit schooljaar?

Indien nodig kan het PTA zo worden aangepast dat het onder andere mogelijk is om toetsen in een andere vorm af te nemen, bijvoorbeeld via (beeld)bellen. Na een aanpassing van het PTA moeten minimaal de voor het schoolexamen verplichte eindtermen nog steeds zijn opgenomen. Voor aanpassingen van het PTA is instemming van de MR/OR nodig. De wijziging moet gemeld worden bij de inspectie.  

Mogen de SE-toetsen nog steeds op school afgenomen worden?

Binnen huidige maatregelen kan en mag dat nog steeds, ook fysiek op de locatie mits veiligheid en naleving binnen kaders RIVM gegarandeerd kan worden. Het Servicedocument voor vo, vavo- en vso-scholen van 27 maart 2020 stelt: resterende schoolexamens mogen, met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM, fysiek op school worden afgenomen. 

Mag met een dit jaar behaald certificaat (middels een SE-cijfer) volgend jaar worden ingezet als certificaat waarmee kan worden gediplomeerd?

Op dit moment wordt de tijdelijke slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 uitgewerkt. Deze vraag wordt hier meegenomen in de uitwerking hiervan. Zodra hier duidelijkheid over is, informeren we de scholen. 

Wat zijn de effecten op de instroom volgend schooljaar?

Is nu nog niets over te zeggen; dit is mede afhankelijk van uitspraken kabinet en de duur van de coronamaatregelen. 

Hoe kunnen scholen omgaan met klachten, beroepsmogelijkheden, in het geval nu, zonder 2e corrector?

Dit punt wordt momenteel uitgewerkt. In de brief aan de kamer is aangekondigd dat er een handreiking komt. Er wordt zo snel mogelijk over gecommuniceerd.  

Een student had in eerder schooljaar een te laag gemiddelde voor zijn CE. Kan deze student onder de nieuwe regels nu wel geslaagd zijn?

Op dit moment wordt de tijdelijke slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 uitgewerkt. Deze vraag wordt hier meegenomen in de uitwerking hiervan. Zodra hier duidelijkheid over is, informeren we de scholen. 

Zijn er aanvullende eisen voor schoolexamens, bijvoorbeeld voor moderne vreemde talen, tekenen vwo en het vmbo?

De eindtermen die normaal gesproken in het centraal examen worden getoetst hoeven, nu het centraal examen komt te vervallen, niet aan het PTA te worden toegevoegd. Zie ook het Servicedocument 27 maart

Mag een PO nu worden herkanst als deze te laat ingeleverd is en beoordeeld met 1?

Hierbij hanteert u in eerste instantie de normale procedure, zoals opgenomen in PTA en Examenreglementen. Eventueel kan het PTA hierop alsnog worden aangepast. Daartoe moet er een akkoord zijn van de OR en een melding bij de inspectie.  

Hoe om te gaan met (extra) inhaal- en herkansingsregelingen?

Hierbij hanteert de school in eerste instantie de normale procedure, zoals opgenomen in PTA en Examenreglementen. Eventueel kan het PTA hierop alsnog worden aangepast. Daartoe moet er een akkoord zijn van de OR/MR en een melding bij de inspectie.  

Komt er een centrale mogelijkheid om te herkansen?

De herkansingen die in het PTA zijn opgenomen, kunnen in de komende periode worden afgerond, waarna de eindcijfers voor de verschillende vakken worden vastgesteld. 

In overleg met belanghebbende partijen wordt de mogelijkheid en organiseerbaarheid van een aanvullende herkansing bezien en van een centrale mogelijkheid. Dit betreft dan een herkansingsmogelijkheid die plaatsvindt na afronding van de schoolexamens conform het PTA en de vaststelling van de eindcijfers en is bedoeld voor leerlingen die op basis van hun schoolexamencijfers gezakt zouden zijn. Scholen en leerlingen worden zo snel mogelijk geïnformeerd over: of en, zo ja, in welke vorm deze toets er dan komt. 

Hoe verloopt de bekostiging van de vavo op basis van resultaten van dit jaar?

Het vavo wordt bekostigd op basis van: 

  • Het aantal deelnemers dat op 1 oktober van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar aan de desbetreffende instelling is ingeschreven voor een opleiding vavo en daadwerkelijk die opleiding volgt. 
  • Het aantal vakken van het eindexamen of deeleindexamen dat in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar bij de desbetreffende instelling is afgesloten met een eindcijfer 6 of hoger of een daarmee overeenkomende waardering door bij die instelling ingeschreven deelnemers vavo. 
  • Het aantal diploma’s vavo dat in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar door de examencommissie van de desbetreffende instelling is afgegeven aan bij die instelling ingeschreven deelnemers vavo. 

Voor de bekostiging tellen de vakken mee die met een eindcijfer 6 of hoger of een daarmee overeenkomende waardering worden afgesloten. Daarbij maakt het niet uit of er een SE en CE heeft plaatsgevonden of alleen een SE. Bij de diploma’s worden alle diploma’s meegenomen die door de examencommissie van de desbetreffende instelling is afgegeven. Ook hiervoor maakt het niet of er wel of geen CE heeft plaatsgevonden.