Corona - Veelgestelde vragen - Werkgeverszaken

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over werkgeverschap. De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Het verrichten van werkzaamheden

Mag van een werknemer worden verwacht dat hij onderwijs op afstand verzorgt?

De instructie om onderwijs op afstand te verzorgen valt onder de instructiebevoegdheid van de werkgever. De werknemer dient hier dan ook gevolg aan te geven.  

De werkgever heeft een wettelijke instructiebevoegdheid (art. 7:660 BW): de werkgever kan voorschriften over het werk afvaardigen die de werknemer dient na te komen ter bevordering van de goede orde in de onderneming. Bij het geven van instructies dient de werkgever de grenzen der redelijkheid in acht te nemen.

Is toestemming nodig als een werknemer - met ook een arbeidscontract bij een andere werkgever - vraagt om extra te mogen werken voor deze andere werkgever?

Toestemming van de onderwijswerkgever is nodig als de werknemer door deze keuze minder beschikbaar is voor werkzaamheden in het onderwijs. Wij kunnen ons in deze situatie voorstellen dat een dergelijk verzoek wordt toegestaan. Het is belangrijk dat werkgever en werknemer duidelijke afspraken met elkaar maken. Er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan, bijvoorbeeld: 

  • De werkgever verleent de werknemer onbetaald verlof. De werknemer kan deze uren extra gaan werken bij zijn andere werkgever. Eventueel kan het loon dat de werknemer bij de andere werkgever verdient, worden aangevuld als de werknemer voor de extra gewerkte uren bij de andere werkgever een lager salaris ontvangt dan in het onderwijs.  
  • De werkgever verleent de werknemer betaald verlof en spreekt met de werknemer af dat de werknemer inzicht geeft in de inkomsten voor deze extra uren bij zijn andere werkgever. Afgesproken kan worden dat deze inkomsten worden verrekend met het loon dat de werkgever tijdens het verleende verlof doorbetaalt. 
Welke verantwoordelijkheid heeft de werkgever nu voor (het inrichten van) de thuiswerkplek van werknemers?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) schrijft formeel voor dat de werkgever verantwoordelijk is voor de (thuis)werkplek van een werknemer. Ook onder de huidige omstandigheden moet de werkgever dus zorgen dat de thuiswerkplek zodanig is ingericht dat de werknemer goed en veilig zijn werk kan doen. In praktische zin kan de werkgever aan de werknemer vragen of hij/zij goed in staat is thuis te werken. En - mocht dat niet zo zijn - in overleg met de werknemer hierover individuele passende afspraken te maken, mede afhankelijk van het werk dat de werknemer thuis gaat verrichten. Hieruit kan bijvoorbeeld voortvloeien dat de werkgever de werknemer een computer of een bureau(stoel) ter beschikking stelt, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht.    

In deze uitzonderlijke situatie is het daarnaast belangrijk om met werknemers in gesprek te blijven: informeer werknemers over wat je als werkgever van hen verwacht als zij thuis werken, welke ondersteuning zij van de werkgever kunnen verwachten en wat er in deze uitzonderlijke situatie wel en niet (op korte termijn) mogelijk is. Tips die de werkgever een werknemer kan geven zijn bijvoorbeeld:  

  • Behandel de dagen als gewone werkdagen. Dit houdt in: op de normale tijd opstaan, pauze houden en gedurende de werkdag bij collega’s en anderen aangeven wanneer je wel en niet bereikbaar bent.   
  • Houd contact met collega’s door te (video)bellen en maak afspraken met de leidinggevende welke werkzaamheden je wanneer verricht. 
Kan een werkgever van een werknemer nu andere werktijden verlangen?

Op grond van art. 3.2 cao mbo stelt de werkgever na overleg met de werknemer de werktijden van de werknemer vast. De werkgever kan deze afspraken normaal gesproken niet zomaar wijzigen. Zijn er gewijzigde omstandigheden op grond waarvan de werkgever redenen heeft om de vastgestelde werktijden te wijzigen, dan kan dit wel. De huidige crisis kan gezien worden als een ‘gewijzigde omstandigheid’. Onderwijs geven moet zo veel mogelijk doorgang vinden, en dan kan het zo kan dat dit op andere momenten dient te gebeuren dan gebruikelijk. Daarnaast heeft de overheid werkgevers verzocht de werktijden van werknemers zo veel mogelijk te spreiden. De werkgever dient bij een wijziging van de werktijden wel rekening te houden met de belangen en situatie van de werknemer. Het is dus belangrijk dat werkgever en werknemer met elkaar in gesprek blijven en passende afspraken maken.  

Kan werknemers worden gevraagd in de vakantie onderwijs te geven?

De cao mbo verbiedt niet dat er gewerkt wordt tijdens vakantieperiodes voor studenten. Wel moet iedere werkgever een regeling hebben waarin is afgesproken op welke dagen en tijden werknemers kunnen worden ingezet (art. 3.2 cao mbo). Is daarin vastgelegd dat werknemers niet kunnen worden ingezet in de vakantie voor studenten, dan is instemming van de ondernemingsraad nodig om de regeling te wijzigen. Daarnaast kunnen ook schoolspecifieke afspraken over vakantieverlof (bijvoorbeeld verplichte opname van vakantieverlof in de zomerperiode en/of een collectieve sluiting van het schoolgebouw) van belang zijn. Kijk dus goed naar de afspraken die op de school gelden en ga het gesprek met elkaar aan als deze afspraken de continuïteit van het onderwijs belemmeren.  

Hoe om te gaan met werknemers die terugkeren uit vakantiegebieden waar corona heerst?

De Rijksoverheid en het RIVM geven hierover de nodige informatie. Voor advies op maat kunt u contact opnemen met de GGD.  

Kan de werkgever tijdens de coronacrisis een werknemer andere werkzaamheden laten verrichten?

De functie die is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende functieomschrijving vormen de basis voor de door de werknemer uit te voeren werkzaamheden. In bijzondere situaties, zoals nu tijdens de coronacrisis, is het wel mogelijk om tijdelijk andere werkzaamheden aan de werknemer op te dragen. Neem hierbij altijd de redelijkheid en billijkheid in acht. De werkzaamheden moeten redelijkerwijs van de werknemer worden gevraagd: de werkgever moet zijn best doen om te zorgen dat de alternatieve werkzaamheden zo dicht mogelijk bij de overeengekomen werkzaamheden van de werknemer liggen.

Hoe zorgt de werkgever dat een werknemer tóch kan re-integreren?

Treed in overleg met de bedrijfsarts of arbodienst over de re-integratie. Er zal gekeken moeten worden hoe de re-integratie van de werknemer voortgezet kan worden in de huidige situatie. Mogelijk kan de re-integratie plaatsvinden vanuit huis, ondersteund met digitale middelen. 

UWV heeft een addendum Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. Daarin is uitgewerkt hoe UWV omgaat met de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van de werkgever tijdens de coronacrisis. 

Mag van een werknemer worden verwacht dat hij werkzaamheden op de school verricht?

De werknemer is verplicht tot zover mogelijk de arbeid conform afspraak uit te voeren. Dit betekent dan ook dat van een gezonde werknemer in principe verwacht mag worden dat, wanneer de school geopend is, hij zijn werkzaamheden op school verricht. Een werknemer die niet tot de risicogroep behoort (en onder normale omstandigheden op locatie werkt) maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of en hoe tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.  

In een richtlijn hebben sociale partners beschreven wat er van een werknemer die behoort tot medische risicogroepen, dan wel gezinsleden/huisgenoten heeft die hiertoe behoren, mag worden verwacht.  

Kan een docent aan een mbo-instelling - ongeacht de gezinssituatie - een beroep doen op noodopvang voor zijn/haar kinderen?

Ja. Eén ouder in een cruciaal beroep betekent dat je al een beroep kunt doen op noodopvang van kinderen. Deze noodopvang wordt verzorgd door de reguliere dagopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-12 jaar), gastouderopvang en de scholen op hun eigen locaties tijdens normale openingstijden. Ten aanzien van gastouderopvang roept het kabinet ouders op om daar alleen gebruik van te maken als dat echt noodzakelijk is. Zie ook:

- Noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen

- Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown

Welke mogelijkheden heeft een werkgever wanneer een werknemer weigert zich te vaccineren of testen?

Werknemers kunnen niet verplicht worden zich te laten vaccineren of testen. Werknemers met coronagerelateerde klachten wordt conform het landelijk testbeleid dringend geadviseerd zich te laten testen. De werkgever kan werknemers waarvan ernstig vermoed wordt dat ze coronagerelateerde klachten hebben de toegang tot het gebouw verbieden in afwachting van de uitslag van de coronatest. Naast het testen bij coronagerelateerde klachten roepen mbo-scholen werknemers op om zich twee keer per week zelf te testen. 

Welke mogelijkheden heeft een werkgever wanneer een werknemer weigert zich te vaccineren of testen?

Werknemers kunnen niet verplicht worden zich te laten vaccineren of testen. Werknemers met coronagerelateerde klachten wordt conform het landelijk testbeleid dringend geadviseerd zich te laten testen. De werkgever kan werknemers waarvan ernstig vermoed wordt dat ze coronagerelateerde klachten hebben de toegang tot het gebouw verbieden in afwachting van de uitslag van de coronatest. Naast het testen bij coronagerelateerde klachten roepen mbo-scholen werknemers op om zich twee keer per week zelf te testen. 

Kan de werkgever de werknemer verplichten zijn werkzaamheden op de school te verrichten?

De werknemer is verplicht om, voor zover dat mogelijk is, arbeid conform afspraak uit te voeren. Er is geen recht om thuis te werken. De werkgever heeft de plicht om te zorgen voor een veilige werksituatie, door zich onder andere te houden aan de door het kabinet gestelde regels en het hebben van een duidelijk coronabeleid (zie ook de door de MBO Raad samen met onder andere werknemersorganisaties opgestelde Richtlijnen).  

Is de werksituatie veilig en verlangt de werkgever van de werknemer dat hij/zij aanwezig is op school, dan zal deze daar in redelijkheid gehoor aan moeten geven. Een werknemer die niet tot de risicogroep behoort (en onder normale omstandigheden veilig op locatie kan werken) maar zich ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn/haar werkgever zodat deze kan beoordelen of in redelijkheid kan worden gevraagd de werkzaamheden op school te verrichten en hoe tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Daarbij moet gekeken worden naar de specifieke omstandigheden. Weigert een werknemer zonder geldige reden om te komen werken, dan geldt dat als werkweigering. Van belang is de werknemer direct te informeren over de consequentie van het niet verschijnen op het werk. Voldoet de werknemer ondanks deze waarschuwing niet aan zijn/haar verplichtingen, dan kan de werkgever nadere acties ondernemen, zoals stopzetten van de loondoorbetaling.   

Loondoorbetaling

Een werknemer is ziek door het coronavirus, moet het loon worden doorbetaald?

Wanneer de werknemer ziek is door het coronavirus, gelden de normale regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Dit betekent dat de werknemer zich ziek moet melden bij de werkgever en de gebruikelijke procedures gaan lopen. De hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte is geregeld in art. 4 en 13 van de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling (Bijlage F van de cao mbo 2020-2021). 

Een werknemer zit in quarantaine, moet het loon worden doorbetaald?

Zit een werknemer in quarantaine en kan hij/zij dus niet op het werk komen maar is er geen sprake van ziekte, dan geldt dat de werkgever het loon moet doorbetalen. De werknemer kan immers vanwege overmacht niet op het werk komen. Dit is de werknemer niet te verwijten en valt binnen de risicosfeer van de werkgever. Gekeken kan worden naar de mogelijkheden voor deze werknemer om ook tijdens de quarantaineperiode thuis te werken.

Kunnen scholen ook werktijdverkorting voor personeel aanvragen?

De regeling Werktijdverkorting (WTV) is niet van toepassing op het onderwijs. Dit komt doordat het een regeling is aangaande de WW en het onderwijs eigenrisicodrager is voor de WW. De WTV is op dit moment buiten werking gesteld en is vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging van Werkbehoud (NOW).  Scholen kunnen echter geen aanspraak maken op de NOW. Om aanspraak te kunnen maken op deze tijdelijke noodmaatregel moet de organisatie namelijk voldoen aan een aantal voorwaarden. Eén daarvan is een omzetverlies van 20%. Hoewel het uitblijven van publieke middelen of subsidie gelijk wordt gesteld aan het uitblijven van omzet, is het niet de verwachting dat mbo-scholen te maken hebben met een teruggang van 20%. Enkele mbo-scholen hebben een BV opgericht waarin inburgeringstrajecten worden georganiseerd. Als deze BV’s te maken hebben met 20% omzetverlies, kunnen zij mogelijk wél succesvol aanspraak maken op de NOW-regeling. Zie hier meer informatie over de NOW-regeling.

Welke gevolgen heeft thuiswerken voor de tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer?

De reiskostenvergoeding heeft als doel om de onkosten die de werknemer maakt voor het reizen naar het werk (gedeeltelijk) te compenseren. Zie hiervoor art. 7.1 en bijlage C, Regeling verplaatsingskosten in de cao mbo. De geldende fiscale regels staan toe dat de reiskostenvergoeding tot 1 januari 2022 onbelast kan worden uitgekeerd, ook als er geen of minder woon-werkverkeer plaatsvindt. Wanneer deze fiscale ruimte niet wordt verlengd, vervalt deze mogelijkheid per 1 januari 2022. Vanaf die dag kunnen de reiskosten dan alleen onbelast worden vergoed als de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Het is dus van belang dit goed te registreren.  

Hoe gaat de werkgever om met docenten in vaste dienst en zzp’ers, die in worden gezet voor private activiteiten, terwijl er nauwelijks tot geen inkomsten meer binnenkomen?
  • Heeft een werknemer een vaste arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren en heeft de werkgever geen werk voor de werknemer, dan dient de werkgever het loon door te betalen ondanks het feit dat de arbeid niet (volledig) wordt verricht. Het feit dat de werknemer de arbeid niet kan verrichten ligt niet in de risicosfeer van de werknemer. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan slechts op grond van de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen ontslaggronden of met wederzijds goedvinden worden beëindigd.  
  • Met een zzp’er moet gekeken worden naar de gemaakte afspraken. Welke uren of periode is overeengekomen en hoe zit het met het beëindigen van de opdracht? Is afgesproken dat de zzp’er een vast aantal uren werkt bij de werkgever en kunnen deze uren niet gemaakt worden omdat er geen werk beschikbaar is, dan dient de werkgever de zzp’er wel te betalen voor de afgesproken uren/opdracht.

Vakantie en verlof

Kan een werkgever verbieden dat een werknemer in zijn vakantie naar het buitenland afreist?

Verbieden is in beginsel niet mogelijk. Wel is het raadzaam de werknemer sterk af te raden om naar een risicogebied te reizen, de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken serieus te nemen en hem/haar erop te wijzen dat de gevolgen voor zijn/haar rekening en risico kunnen komen. Zo’n consequentie kan bijvoorbeeld zijn geen recht op loon als de werknemer toch afreist naar het risicogebied en vanwege het coronavirus door de lokale autoriteiten in quarantaine wordt geplaatst, waardoor hij/zij niet op tijd terug kan komen om werkzaamheden te hervatten.  

Reist de werknemer naar een veilig gebied en verandert de situatie daar vervolgens waardoor de werknemer in quarantaine wordt geplaatst, dan is het uitgangspunt dat de werknemer recht heeft op loon. Dit kan anders worden als de situatie geleidelijk verandert en de werknemer de waarschuwing of instructie van de werkgever om terug te keren weigert op te volgen.

Kan de werkgever de werknemer verplichten vakantieverlof op te nemen of reeds verleend vakantieverlof te verplaatsen?

Dat is niet mogelijk. Wel kan de werkgever in zeer buitengewone omstandigheden met goedvinden van de werknemer het reeds verleende vakantieverlof intrekken. Indien de werkgever in dit geval het verleende vakantieverlof intrekt en de werknemer als gevolg van de intrekking van het vakantieverlof materiële schade lijdt, wordt deze schade door de werkgever vergoed (art. 8.1 lid 12 cao mbo). Daarnaast is het uiteraard mogelijk om in overleg met de werknemer te komen tot een wijziging in de opname van het vakantieverlof. Zijn de vakantiedagen van werknemers collectief vastgelegd met de ondernemingsraad, dan is instemming van de ondernemingsraad nodig om de ingeplande vakantiedagen te wijzigen.

Wanneer kan een werknemer kortdurend zorgverlof opnemen?

Van kortdurend zorgverlof is sprake wanneer de werknemer de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen van een ziek persoon als beschreven in de Wet arbeid en zorg. Denk hierbij aan het verlenen van noodzakelijke zorg aan een ziek kind, partner of ouder. Zie hiervoor artikel 8.2c cao mbo.

Moet de werkgever meewerken aan een verzoek van een werknemer om vakantieverlof in te trekken?

Indien een werknemer een verzoek doet tot het intrekken van vakantieverlof hoeft de werkgever hier niet aan mee te werken. Bij de afweging om al dan niet mee te werken aan een verzoek tot intrekking van het vakantieverlof adviseren wij de redelijkheid en billijkheid van het verzoek te betrekken. Hoe verhouden het belang van de werknemer en dat van de organisatie zich tot elkaar? De werkgever moet wel meewerken aan een verzoek tot intrekking als de werknemer ziek is en in andere daarvoor redelijkerwijs in aanmerking komende gevallen. Of dat laatste het geval is hangt af van de omstandigheden van het specifieke geval. Zie voor meer specifieke informatie art. 8.1 leden 8 en 11 cao mbo.

Hoe moet worden omgegaan met verzoeken van werknemers om deelname aan een verlofregeling stop te zetten?

De verlofregelingen in de cao mbo kennen hun eigen regels over of, hoe, wanneer en door wie het mogelijk is om deelname aan een regeling stop te zetten. In beginsel zijn deze regels leidend. In deze bijzondere situatie kunnen wij ons voorstellen dat werkgever en werknemer met elkaar het gesprek aangaan en dat, op basis van de omstandigheden van het geval, maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt. Hierbij past dat er een afweging wordt gemaakt tussen de belangen van de werkgever en die van de werknemer. Hieronder een overzicht van hetgeen de cao regelt. 

Betaald ouderschapsverlof 

De werknemer kan de werkgever verzoeken om toegekend betaald ouderschapsverlof voortijdig te beëindigen. De werkgever kan dit verzoek afwijzen als deze door voortijdige beëindiging schade zou ondervinden.  

Onbetaald ouderschapsverlof 

De werkgever stemt in met een verzoek van de werknemer om het onbetaald ouderschapsverlof niet voort te zetten als gevolg van onvoorziene omstandigheden, tenzij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hier tegen verzet.  

Onbetaald verlof 

Op grond van de cao mbo is voortijdige beëindiging van onbetaald verlof in beginsel niet mogelijk. Uiteraard kan de werkgever wel op een verzoek van werknemer tot beëindiging van het verlof ingaan indien hij/zij dit wenst.  

Seniorenverlof 

Deelname van het verlof is in beginsel onomkeerbaar. Slechts in geval van bijzondere omstandigheden kan de werknemer de werkgever verzoeken om de deelname aan de regeling te stoppen. Dit verzoek kan de werkgever afwijzen op grond van het organisatorisch belang en/of het niet beschikbaar zijn van voldoende formatie. Voortijdige beëindiging vindt plaats met ingang van de eerste dag met ingang van de eerste dag van het volgende cursusjaar.  

Overgangsregeling BAPO 

De regeling maakt het mogelijk dat het verlof wordt gestopt met ingang van de eerste dag van het volgende cursusjaar. De werkgever toetst het verzoek aan het organisatorisch belang en aan het beschikbaar zijn van voldoende formatie. Na beëindiging van het verlof komt de werknemer niet meer in aanmerking voor deelname aan de overgangsregeling voor deze verlofuren. 

LIO

Mag een leraar in opleiding (LIO) thuisblijven vanwege het coronavirus?

Een LIO (= vierdejaars student van de lerarenopleiding) heeft een leerarbeidsovereenkomst met de school. Voor de LIO geldt in beginsel voor doorwerken en loondoorbetaling dezelfde regels als voor andere werknemers van de school. 

Ondernemingsraad

Wat is de rol van de Ondernemingsraad tijdens een crisis als deze?

De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol waar het gaat om de arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) schrijft voor dat de bestuurder de OR om instemming vraagt als de arbeidsomstandigheden wijzigen (art. 27 lid 1 sub d WOR). Hieronder valt ook een regeling voor thuiswerken.

Financiën

Hoe moeten de scholen omgaan met de accountantscontroles en de overheidsmaatregelen?

De richtlijnen voor de fysieke controle door de accountant worden niet door specifieke onderwijsmaatregelen beheerst. Wat geldt zijn ten eerste de algemene maatregelen die voor iedere Nederlander gelden. Dit zijn de richtlijnen en adviezen van de overheid, het RIVM en de GGD. Daarnaast zijn de contractuele afspraken tussen de school en de accountant en de interne regels over de uitvoering van controles door de accountant van belang. Binnen die regels is het aan iedere school en iedere accountant om maatwerkafspraken te maken. 

Privacy

Is een werknemer verplicht aan zijn werkgever te melden dat hij het coronavirus heeft?

De werknemer is ook bij een besmetting met corona niet verplicht de aard van de ziekte te melden aan zijn/haar werkgever. Maar in deze bijzondere situatie is het verstandig dat wel te doen. Dit helpt een werkgever om ervoor zorg te dragen dat de werknemer én andere collega’s in een veilige en gezonde werkomgeving kunnen werken.

Als een werknemer in contact staat of kortgeleden heeft gestaan met een persoon die besmet is met het coronavirus, moet hij/zij dit ook meteen melden bij de werkgever. Dit is geregeld in artikel 9 van de Ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling van de cao mbo (bijlage F). Zie voor meer informatie over corona en privacy van de werknemer de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en in vragen en antwoorden elders op deze site.

Zij-instroom

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor zij-instromers?

Voor vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor zij-instroom en de antwoorden daarop, verwijzen we naar de website van de Rijksoverheid over Aanpak lerarentekort.