Lerarenbeleid

De MBO Raad draagt eraan bij dat het voor (toekomstige) docenten en instructeurs aantrekkelijk blijft om hun werk goed en met plezier te kunnen doen. Daarom zetten we onder andere in op verbeteren van de aansluiting van opleiding naar werk, werken we toe naar een minder versnipperde vorm van samenwerking (regionaal en landelijk) en blijven we professionaliseren van onderwijspersoneel stimuleren.

Vijf ambities centraal

In 2016 publiceerde de MBO Raad een lerarenagenda. Deze agenda richt zich op het faciliteren en ondersteunen van kennisdeling en -ontwikkeling. Vijf ambities staan centraal: bevorderen van zij-instroom in samenwerking met bedrijfsleven en lerarenopleidingen; nauwere betrokkenheid van het mbo bij tweedegraads lerarenopleidingen; investeren in begeleiding van startende docenten tot ervaren mbo-professionals; versterken van de positie van instructeurs in onderwijsteams; en voortzetten van professionele ontwikkeling van onderwijsgevenden.

De MBO Raad werkt voor het thema lerarenbeleid ook met verschillende partijen samen. Belangrijke uitgangspunten staan onder meer in de gezamenlijke agenda ‘Meer Samen’, het werkplan ‘Samen voor het beste onderwijs’ en de Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren.

Veelgestelde vragen:

Is de professionele ruimte voor docenten en instructeurs vastgelegd?
Op welke manieren heeft het personeel medezeggenschap in schoolbeleid?
Waar kan ik meer informatie vinden over professionalisering in het onderwijs?
Wat houdt het werkplan Samen voor het beste onderwijs in?

Professionele ruimte

Docenten en instructeurs in het mbo hebben professionele ruimte om zelfstandig en in teamverband beslissingen te nemen binnen hun vakgebied. Zij hebben zeggenschap over de pedagogische aanpak, lesmethoden en lesinhoud. In het Professioneel Statuut mbo – dat al sinds 2009 bestaat – en de cao mbo is de zeggenschap van docenten en instructeurs binnen het onderwijsteam geregeld. Daarnaast zorgen mbo-scholen voor randvoorwaarden om professionalisering te bevorderen.

Veelgestelde vragen over professionele ruimte:

Hoe wordt de professionele ruimte van docenten en instructeurs geregeld in de cao mbo en binnen het onderwijsteam?
Sinds wanneer geldt er in het mbo een professioneel statuut en wat houdt dit in voor docenten en instructeurs?
Wat wordt er verstaan onder ‘professionele ruimte’ voor docenten en instructeurs?

Benoembaarheid in het mbo

In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs zijn vereisten voor benoeming van docenten en instructeurs opgenomen. Benoemingsvereisten zijn de wettelijke voorwaarden die gesteld worden aan mbo-scholen om een docent of instructeur te kunnen benoemen. Het systeem in het mbo wijkt af van het systeem in het funderend onderwijs, mbo-scholen hebben meer vrijheid bij de inzet van docenten en instructeurs. Tevens geven de wettelijke benoemingsvereisten een zekere vrijheid aan scholen om vakinhoudelijke experts als zogeheten zij-instromer aan te nemen.

Indien je twijfelt of je achtergrond en diploma’s betekenen dat je benoembaar bent in het mbo kun je dit navragen bij DUO.