Bestuursakkoord Nationaal Programma Onderwijs: studenten wapenen om studie vol energie af te ronden

21-05-2021

Het Nationaal Programma Onderwijs waarmee 8,5 miljard euro voor het onderwijs is vrijgemaakt, is verder uitgewerkt. Met een bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over de besteding van het geld waarmee het middelbaar beroepsonderwijs de komende twee jaar ondersteund wordt. De ministerraad stemde vrijdag 21 mei in met de uitgewerkte plannen. Adnan Tekin: “Deze uitgewerkte plannen geven studenten de ruimte om studie-achterstanden in te lopen, met veel extra aandacht voor de sociale aspecten van het studeren.” 

Voor het mbo en hoger onderwijs komt in totaal 2,7 miljard euro beschikbaar. Een deel hiervan is voor de halvering van het les-, cursus- en collegegeld, de verlenging van de OV-studentenkaart en de compensatie van het toenemend aantal studenten. Het bedrag voor het onderwijs is 600 miljoen euro.

Het Bestuursakkoord NPO-Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs heeft als doel het voorkomen of inhalen van studievertraging bij studenten die is ontstaan door de coronamaatregelen. Deze vertraging kan betrekking hebben op het onderwijs, maar ook op het gebied van socialisatie en persoonsvorming. 

Het ministerie van OCW is met de MBO Raad, Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten (NLU) overeengekomen dat het geld geïnvesteerd wordt in een zestal thema’s:

  • Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding (mbo, hbo en wo); 
  • Soepele in- en doorstroom (mbo, hbo en wo); 
  • Aanpak jeugdwerkloosheid (mbo);
  • Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages (mbo en hbo); 
  • Studievertraging en uitval in lerarenopleidingen als gevolg van stagetekorten beperken (hbo en wo);
  • Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen (wo).

Evenwicht inlopen studie-achterstanden en studentenwelzijn

Adnan Tekin: “De zes thema’s geven scholen de mogelijkheid om naast het inhalen van de studie-achterstanden extra aandacht te geven aan de begeleiding van studenten tijdens hun studie. Bedenk dat met name de groep mbo-studenten in de leeftijd van 18 tot 24 jaar het afgelopen jaar veel gemist heeft. In de eerste plaats elkaar. Studeren is een sociaal proces bij jonge mensen in een vormende leeftijd. Wij hebben vanaf het begin van de coronacrisis aandacht gevraagd voor de emotionele impact van leren op afstand voor deze groep. Met dit uitgewerkte bestuursakkoord kunnen scholen echt werk maken van studentenwelzijn.”

De uitgewerkte voorstellen in het Bestuursakkoord NPO-Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs zijn een goed evenwicht tussen inlopen van onderwijsachterstanden en aandacht voor sociaal welzijn. Adnan Tekin: “Denk aan LOB-activiteiten van scholen die het afgelopen jaar op een lager pitje hebben gestaan door het lesgeven op afstand. Maar ook aan de stagebegeleiding, de oriëntatie op doorleren, kortom: alles dat de student wapent om met energie de studie af te ronden of te vervolgen.”

Op de scholen zullen studenten en onderwijspersoneel meepraten over de hoofdlijnen van deze extra inzet gedurende de komende twee jaar. Tekin: “Samen komen we verder. Met deze plannen kunnen we als mbo-sector de schouders eronder zetten!”