EVC: wat verandert er voor het mbo?

24-11-2015

Het huidige EVC-stelsel verandert per 1 januari 2016. De minister van OCW heeft, op advies van de Convenantpartners EVC (sociale partners en overheid), besloten om voortaan twee routes te onderscheiden voor het erkennen van eerder verworven competenties: de arbeidsmarkt- en onderwijsroute. In beide routes worden de ervaringen van mensen in kaart gebracht en gewaardeerd. De rol van de overheid verandert en andere partijen gaan scholen ondersteunen bij de validering van verworven competenties bij beide routes.

Wie zijn kennis en kunde wil laten valideren om loopbaanstappen te zetten, bijvoorbeeld naar een andere baan of functie, kan terecht bij een EVC-aanbieder in de arbeidsmarktroute. Wie zijn kennis en kunde wil laten valideren om (via een verkort traject) een diploma in het formele onderwijs (mbo en hoger onderwijs) te behalen, kan terecht bij een school in de onderwijsroute. 

Onderwijsroute

Voor het mbo is de onderwijsroute de belangrijkste route. De school onderzoekt met valideringsinstrumenten of (volwassen) mbo-studenten die een mbo-diploma willen behalen, vrijstelling kunnen krijgen van onderwijs of examinering op basis van kennis en ervaring die zij door werk of studie elders hebben opgedaan. Door studenten vrijstelling te geven kan het opleidingstraject verkort worden en kunnen deze studenten door een maatwerktraject sneller hun mbo-diploma behalen.

Arbeidsmarktroute

De arbeidsmarktroute is bedoeld voor mensen die loopbaanstappen op de arbeidsmarkt willen zetten, maar niet per se een vervolgopleiding willen doen en een diploma willen behalen. Werknemers of werkzoekenden kunnen hun eerder verworven kennis en ervaring in kaart laten brengen via een EVC-procedure zoals we die al enkele jaren kennen. Een erkende EVC-aanbieder neemt de EVC- procedure af en deze wordt afgesloten met een EVC-certificaat. Met dit certificaat kan een werknemer aan een (toekomstige) werkgever laten zien op welk niveau hij/zij functioneert.

Verbinding

Tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute blijft een verbinding mogelijk. Als een werknemer bijvoorbeeld in de arbeidsmarktroute een Ervaringscertificaat heeft behaald en op een later moment alsnog besluit een mbo-diploma te behalen, kan de school op basis van het Ervaringscertificaat vrijstellingen verlenen voor onderwijs of examens.

Afbouw regierol overheid

Het ministerie van OCW heeft een algehele regierol in het huidige EVC-stelsel. Dat gaat veranderen. De huidige verantwoordelijkheid van OCW voor de erkenning van EVC-aanbieders wordt afgebouwd. De laatste datum waarop het ministerie aan EVC-aanbieders nog een EVC-verklaring afgeeft voor de duur van achttien maanden is 30 juni 2016. Het EVC-register van erkende EVC-aanbieders blijft tot en met 31 december 2017 van toepassing. Vanaf 1 juli 2016 voegt OCW aan dit register geen nieuwe erkenningen of verlengingen meer toe. Voor de kosten van Ervaringscertificaten zijn er fiscale faciliteiten voor werkgevers en individuen. Deze fiscale faciliteit blijft van toepassing tot uiterlijk 31 december 2017.

Per 1 januari 2016 vervallen de taken en de overheidssubsidie voor het Kenniscentrum EVC. De taken van het Kenniscentrum EVC worden door twee partijen overgenomen: het Servicepunt examinering mbo en de Examenkamer.

Servicepunt examinering mbo ondersteunt scholen bij onderwijsroute

Vanaf 1 januari 2016 ondersteunt het Servicepunt examinering mbo, in opdracht van OCW, scholen voor twee jaar op het gebied van de validering van leerresultaten binnen het onderwijs. Denk hierbij aan onderwerpen als EVC-procedures en -methodieken, andere valideringsinstrumenten, het vertalen van de resultaten van validering naar het verlenen van vrijstellingen voor onderwijs en/of examinering en naar maatwerktrajecten. Het servicepunt geeft voorlichting over validering, stimuleert goede voorbeelden en faciliteert kennisdeling.

Nationaal Kenniscentrum EVC zorgt voor kwaliteitsborging EVC bij arbeidsmarktroute

Binnen de arbeidsmarktroute wordt de Stichting Examenkamer de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de kwaliteitsborging van de Ervaringscertificaten. De sociale partners hebben de stichting hiervoor aangewezen. Nationaal Kenniscentrum EVC (onderdeel van de Stichting Examenkamer) gaat de kwaliteit van de EVC-procedures waarborgen en het civiel effect van het Ervaringscertificaat bevorderen. Hiervoor richt de stichting een register in. Daarin kunnen kandidaten worden geregistreerd die beschikken over een Ervaringscertificaat dat een erkende EVC-aanbieder heeft uitgegeven op basis van crebo, CROHO of erkende branchestandaarden.