Alumni

Laatst gewijzigd: 01-04-2022

Het project Alumni loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2023.. 

Wat omvat het project? 

Ruim 150.000 mensen verlaten jaarlijks hun opleiding als alumnus. Deze grote groep is voor scholen erg interessant. Steeds meer mbo-scholen hebben de behoefte alumnibeleid te (door)ontwikkelen. De specifieke behoefte verschilt per school. Zo kan de ambitie gericht zijn op kwaliteitsverbetering van de opleiding, het opbouwen van een duurzame relatie met de alumni, zodat zij ook als gastdocent aan de school verbonden zijn, op netwerkbijeenkomsten en/of op vraag- en aanbod met betrekking tot Leven Lang Ontwikkelen.

Het Project Alumni van de MBO Raad ondersteunt, inspireert en zorgt voor kennisdeling en het delen van praktijkvoorbeelden op het gebied van alumnibeleid. Voor scholen moet dit kunnen leiden tot voldoende basis om in een later stadium per sector/opleiding een koppeling met de strategische agenda te kunnen maken.

In de praktische uitvoering zijn bij het vormgeven van alumnibeleid voor scholen verschillende terreinen te onderscheiden:

 • Ambassadeurs van de opleiding en/of mbo-instelling
 • Feedback alumni als input voor kwaliteit
 • Werkkapitaal: hybride docenten/inzet gastdocenten, mentorschap, netwerkevenementen
 • Samenwerking werkveld; BPV plaatsen, als bron m.b.t. ontwikkelingen werkveld
 • Vraag en aanbod Leven Lang Ontwikkelen
 • Nazorg

Voorwaardelijke terreinen zijn de binding met de student vanaf de start van de opleiding én de administratie.

Het project alumni ondersteunt scholen vraaggericht door middel van:

 • Een digitale vindplaats van het Project Alumni MBO voor publicaties, informatie, praktijkvoorbeelden en servicedocumenten. 
 • Faciliteren en in stand houden van een online community. 
 •  Organiseren van landelijke bijeenkomsten.
 •  Aanbod maandelijkse vragenuurtjes. 
 •  Een vraagbaak.  
 •  Handreikingen en servicedocumenten   
 • Uitvoering en evaluatie pilot "Aan de slag met resultaten van het onderzoek het echte studiesucces        
 • "Aanbod onderzoek 'het echte studiesucces’ in opdracht van de MBO Raad en onder regie van het project alumni van de MBO Raad                                                         

Doelstelling

Het Project Alumni MBO van de MBO Raad ondersteunt, informeert en inspireert  mbo-scholen op het gebied van alumnibeleid. Wij faciliteren kennisdeling en het delen van praktijkvoorbeelden tussen mbo-scholen. Dit heeft enerzijds als doel het stimuleren van duurzame inzet op alumnibeleid. En anderzijds als doel het stimuleren van efficiënt en effectief gebruik van ervaringsgegevens van alumni voor strategisch alumnibeleid en bij kwaliteitsborging en -verbetering van de opleidingen.     

Voor wie is het project bedoeld?

Het project alumni is er voor onderwijsprofessionals op mbo-scholen die een rol spelen bij het (door)ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van alumnibeleid.

 

 

Het echte studiesucces:

Het onderzoek

Feedback van alumni is waardevol. In opdracht en onder regie van de MBO Raad voert het commercieel klantonderzoeksbureau Customeyes sinds 2019 het onderzoek “het echte studiesucces” uit. Alle mbo-scholen kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Het onderzoek kent een niet-anonieme grondslag, waardoor alle respondenten zichtbaar zijn en ook (indien wenselijk) de resultaten kunnen worden teruggekoppeld aan respondenten. Het onderzoek draagt in brede zin bij om de huidige opleidingen te verbeteren en alumnibeleid verder vorm te geven. Daarnaast kunnen de geaggregeerde cijfers helpen om op school-, sector- en opleidingsniveau een goed beeld te krijgen over alle scholen en opleidingen heen. Het onderzoek is flexibel van opzet en geeft mbo-scholen naast de benchmark ervaringen ook ruimte voor eigen inbreng en maatwerk. De kwantitatieve onderzoeksmethode bestaat uit een individuele vragenlijst die drie jaar na het behalen van het diploma naar alumni verstuurd wordt.

 

Doelstelling ‘het echte studiesucces’

Het onderzoek ‘het echte studiesucces’ verschaft mbo-scholen inzicht in de ervaringen van alumni over het genoten onderwijs. Deze bevindingen door mbo-scholen te gebruiken ter verbetering van de huidige onderwijspraktijk en het formuleren van gericht alumnibeleid.

 

 

 

Reshma Sardjoe

Renate van Bezu

Renate van Bezu