Terugblik op bijeenkomsten

Laatst gewijzigd: 11-12-2018

Het Kennispunt opleiden in de school organiseert met regelmaat bijeenkomsten.

Netwerkbijeenkomst (aspirant) opleidingsscholen - 6 december 2018

Voor de laatste keer dit jaar kwamen de (aspirant) opleidingsscholen bij elkaar. Er werd teruggeblikt op thema’s van het afgelopen jaar: kwaliteit van de opleidingsschool, hybride leeromgeving en strategisch hrm-beleid. Doel is om goede voorbeelden te delen en vragen rondom de thema’s samen te ontleden en op zoek te gaan naar oplossingen. Ook werden er instrumenten gedeeld. Komend jaar gaat het netwerk door met vier keer elkaar te ontmoeten en als netwerk te groeien in het samen opleiden. Thema’s die de samenwerkingsverbanden volgend jaar graag terugzien, zijn: ‘positie van het mbo in het curriculum van de lerarenopleiding’, samenwerking over lerarenopleidingen heen (bredere netwerken) en ‘kwaliteit’.

Dag van het mbo – 19 november 2018

Maandag 19 november vond het jaarlijkse evenement Dag van het mbo plaats. Vanuit het Kennispunt Opleiden in de school hebben we een workshop gegeven over flexibel opleiden van leraren. Wat is het vraagstuk vanuit het perspectief van leraar, teamleider en lerarenopleider? In de workshop kwam de vraag op: van wie is dit thema? Het vraagstuk van flexibilisering ligt op verschillende lagen en is niet door een teamleider alleen op te lossen; je hebt elkaar (docent, leiding, hr, en opleider) nodig om meer flexibiliteit te creëren. De belangstelling voor dit thema was groot. Meer dan 40 onderwijsprofessionals deden mee aan deze workshop. In 2019 geeft het kennispunt vervolg aan dit thema. Nadere informatie volgt.

Ook heeft het kennispunt samen met de BVMBO een preview van het ‘beroepsbeeld mbo-docent’ gepresenteerd. Het beroepsbeeld is een handreiking voor professionele ontwikkeling voor de mbo-docent. Daarnaast biedt het beroepsbeeld mogelijkheden bij het versterken en aantrekkelijker maken van het beroep ‘mbo-docent’. De definitieve uitgave van het beroepsbeeld wordt begin 2019 breed in het veld gedeeld.

Masterclass veranderkunde Samen Opleiden - 15 november 2018

Gastdocent Marco de Witte heeft zich in zijn zoektocht gericht op de vraag: Hoe kun je de verandering, ontwikkeling of beweging op gang te brengen, daarin de onderstroom (c.q. cultuur) beïnvloeden? Maar ook hoe je inzichtelijk kunt maken hoe je als veranderaar al dan niet de casus in de weg zit en wat je vervolgens te doen staat. Een groep van 15 projectleiders, hr adviseurs, en lerarenopleiders ging aan de slag met theorie van veranderkunde en de vertaling naar de eigen praktijk. De rode draad van de dag, was dat het lukken van de  verandering vooral ook gaat over jezelf en je eigen rol. De groep wil in 2019 graag een vervolg op de geleerde lessen. Powerpoint de kunst van veranderen>

Intervisie voor projectcoördinatoren van (aspirant)-opleidingsscholen - 5 november 2018

In Utrecht vond de eerste intervisiebijeenkomst, speciaal voor coördinatoren van opleidingsscholen, plaats. De deelnemers waren enthousiast over de inhoud en opzet. Het is prettig om met elkaar in een veilige setting te reflecteren op de persoonlijke rol binnen de complexe context van het partnerschap. Tegen welke dilemma’s loop je aan? En wat kan je daarin van elkaar leren? In 2019 organiseert het kennispunt een nieuwe reeks intervisiebijeenkomsten voor coördinatoren van (aspirant) opleidingsscholen. Dit doen we samen met het Platform Samen Opleiden en professionaliseren po/vo. Meer informatie>

Kwaliteit en professionalisering van docentopleiders in het mbo - 12 oktober 2018

Vrijdag 12 oktober 2018 vond de themabijeenkomst ‘Kwaliteit en professionalisering van docentopleiders in het mbo’ plaats. Doel van de bijeenkomst was inzicht krijgen in eigen vraagstukken rondom de kwaliteit van docentopleiders, leren van praktijkvoorbeelden van anderen en kennis delen rondom het beroepsregister voor lerarenopleiders. De twintig aanwezigen vonden het een waardevolle bijeenkomst, met name vanwege de combinatie van voorbeelden en informatie over registratietraject als lerarenopleider. De mix van aanwezige deelnemers uit het hbo en het mbo maakte dat er vanuit verschillende perspectieven naar professionalisering van lerarenopleiders gekeken kon worden. Het delen van voorbeelden hielp om eigen keuzes te maken en de ontwikkeling van lerarenopleiders vorm te geven.

Voorlopersgroep 'opleiden in de school' - 17 september 2018

Rondom de Lerarenagenda 2020 zijn op verschillende thema’s voorlopersgroepen gestart. Eén ervan is de voorlopersgroep ‘opleiden in de school’. Een mix van lerarenopleidingen en scholen van po-vo-mbo. Op 17 september stond het thema centraal: samen opleiden voor het beroepsonderwijs. Bert van Leeuwen (ROC Tilburg) presenteerde de verschillen tussen mbo en lerarenopleiding, en gaf aan dat het inspanning vraagt om samen te werken. Margriet van der Werff en Lysbeth Brattinga vertelden over hun samenwerking en hoe het curriculum gericht op het beroepsonderwijs tot stand komt in de opleidingsschool FC-NHL.
Beroepsdidactiek vraagt aandacht in alle opleidingen van de lerarenopleidingen. De volgende bijeenkomst in, gaan deelnemers verder in gesprek over wat er nodig is om voorloper te worden in het opleiden voor het beroepsonderwijs.

Netwerkbijeenkomst ‘HRM-beleid’ - 13 september 2018

Op 13 september organiseerde het Kennispunt Opleiden in de school mbo een bijeenkomst voor (aspirant) opleidingsscholen over strategisch hrm-beleid en de opleidingsschool. Er waren ongeveer 20 deelnemers, uit mbo en lerarenopleidingen. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op vragen als: Hoe positioneer je de opleidingsschool in de school, hr en de lijn betrokken. Hoe zorg je voor een doorlopende ontwikkellijn voor alle doepgroepen? Wat is de rol van de lerarenopleiding? Dhr. Roelofs (RPO Rijnmond) gaf een presentatie over het verbinden van de opleidingsschool aan strategisch HRM-beleid en dhr. Van der Plas (Scalda/opleidingsschool ZAOS) deelde een praktijkvoorbeeld.

Themabijeenkomst ‘Samen opleiden en zij-instroom’ - 17 april 2018

Het platform Samen Opleiden en Professionaliseren en het Kennispunt Opleiden in de school mbo orgaiseerden een themabijeenkomst over zij-instroom. Er waren ruim 50 deelnemers uit mbo, vo en hbo. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op vragen als:

  • wie zijn de leraren van morgen?
  • welk passend opleidingstraject kunnen lerarenopleidingen samen met scholen aanbieden?
  • hoe bewaken scholen de kwaliteit van dit opleidingstraject?

Het doel was om te werken aan brede toegankelijkheid van zij-instroomtrajecten voor vo en mbo, en om meer inzicht te krijgen in het versterken van de kwaliteit van zij-instroomtrajecten. Marieke Wolthoff van Platform Bètatechniek, presenteerde de uitkomsten van een onderzoek naar onderwijsdrijfveren van ‘niet-leraren’. Reoas van der Veen (ROC Friese Poort), Paulien Langedijk (Hogeschool van Amsterdam) en Loes Rosendaal (NCOI) gaven een inkijk in hun aanpak van het opleiden van zij-instromers in de praktijk.

Start dit schooljaar wijzer! - 6 september 2018

Een goed begin is het halve werk! Tijdens de bijeenkomst werd een parallel met de begeleiding van startende docenten in het mbo snel gemaakt. Deelnemers van de bijeenkomst hebben kennisgemaakt met de startwijzermbo.nl, een digitaal instrument ter ondersteuning van het begeleiden van starters. Naast aandacht voor het instrument, kwam ook de praktijk aan bod: ROC Midden Nederland deelde haar succesvolle aanpak voor begeleiden van starters  (‘Startbaan’) en Deltion College presenteerde haar beleid, ervaringen, opbrengsten, en hoe de Startwijzer mbo daarbij kan helpen. Vanwege grote belangstelling volgt een herhaling op 30 oktober. 

Congres Crossing borders! - 30 mei 2018

Op woensdag 30 mei 2018 vond het jaarlijkse congres plaats van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO-VO en het Kennispunt Opleiden in de school in theater ’t Spant! in Bussum. Op deze stralende dag brachten de ruim 300 bezoekers het thema ‘Crossing borders! De kracht van samen opleiden en professionaliseren in netwerkstructuren’ direct in de praktijk. Tijdens verschillende inspirerende crossing border-talks, grensgesprekken en workshops met internationale, landelijke en regionale bijdragen werd naar hartenlust genetwerkt, kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Lees meer>

Ondersteuning op maat, samen beoordelen - 22 januari 2018

Op verzoek van opleidingsschool ROC Midden Nederland organiseerde het Kennispunt Opleiden in de school een bijeenkomst rondom het thema ‘samen beoordelen’. Marlies van Gendt (schoolopleider) en Dick Bastiaanssen (Instituutsopleider Hogeschool Utrecht), merken in de praktijk dat er veel vragen leven bij werkplekbegeleiders als het om beoordelen gaat. Door informatie uit te wisselen krijgen deelnemers meer inzicht in beoordelingen, hun eigen werkwijze en de werkwijze van hun collega’s. Informatie die direct in de eigen praktijk toegepast kan worden. Als ‘praatplaat’ werd gebruikt ‘ een wegwijzer voor mbo-scholen en lerarenopleidingen (Profiel, 2017).

Heeft u ook vragen over het opleiden van leraren en wilt u begeleiding vanuit het kennispunt? Laat het ons weten via Linda Medendorp.

Netwerkbijeenkomst aspirant-opleidingsscholen - 23 februari 2018

Op 23 februari kwamen betrokkenen van de aspirant-opleidingsscholen bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst. Deze stond in het teken van de beoordeling van de NVAO als voorwaarden om structureel te kunnen toetreden tot de regeling Tegemoetkoming kosten opleiden in de school van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De bijeenkomst heeft het kennispunt Opleiden in de School mbo in samenwerking georganiseerd met de NVAO en DUS-I. Marian Zanen van ROC TOP was gastspreker. ROC TOP maakt onderdeel uit van een erkende opleidingsschool. Een verslag van de bijeenkomst is op te vragen bij Linda Medendorp.

Netwerkbijeenkomst aspirant-opleidingsscholen - 17 mei 2018

Op 17 mei 2018 vond de 2e netwerkbijeenkomst voor (aspirant-)opleidingsscholen van dit jaar plaats. Thema dit keer was werkplekleren, een van de essentiële onderdelen van samen opleiden. Deelnemers gaven aan het een waardevolle bijeenkomst te vinden. Ze gingen geïnspireerd naar huis om aan de slag te gaan met het model dat Ilya Zitter  - Hogeschoolhoofddocent Ontwerpen Beroepsonderwijs (leeromgevingen op de grens opleiding-werk) van het Lectoraat Beroepsonderwijs en de Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs (specifiek voor docenten mbo en hbo)- presenteerde. Een deelnemer merkte op dat het model een mooie kapstok biedt om activiteiten die plaatsvinden in het werkplekleren te kaderen, in samenhang te bezien en verder te ontwikkelen. Het volledige verslag is op te vragen bij Linda Medendorp.

Diner pensant 24 mei 2017

Op woensdag 24 mei kwamen studenten, docenten, mbo- en hbo-bestuurders en directeuren samen op uitnodiging van de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen. In Leerrestaurant Le Pont Bleu van ROC Midden Nederland in Nieuwegein bespraken zij tijdens een diner drie thema’s.

  • Het vergroten van de instroom in tweedegraads lerarenopleidingen.
  • Samen opleiden en verder uitbreiden. 
  • Kenniscirculatie tussen het mbo en lerarenopleidingen versterken.

Doel van het diner was het delen van agenda’s van het mbo en de hogescholen op het terrein van opleiden van docenten voor het mbo. Lees het volledige verslag (ExtraNet)

Bijeenkomst 13 april 2017

Op donderdagmiddag 13 april 2017 organiseerde het Kennispunt Opleiden in de School een bijeenkomst met DUS-I over een nieuwe aanvraagronde voor aspirant-opleidingsscholen.

Het ministerie van OCW is een nieuwe aanvraagronde voor aspirant-opleidingsscholen aan het voorbereiden en binnenkort wordt bekend wanneer de subsidie aangevraagd kan worden voor bekostiging als aspirant-opleidingsschool. Er is naar verwachting ruimte voor drie nieuwe opleidingsscholen in het mbo. Voor het indienen van een aanvraag dient de nieuwe opleidingsschool een ontwikkelplan en samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Het ontwikkelplan moet voldoen aan de gestelde criteria: visie over opleiden, begeleiden en beoordelen, samenwerking en organisatiestructuur, professionalisering en kwaliteitszorg van de opleidingsschool.

De subsidie is voor de begeleidingskosten van de studenten aan een lerarenopleiding die hun opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen. Hiermee kunnen scholen een opleidingsinfrastructuur in de school inrichten, in stand houden en kosten dekken die gemoeid zijn met de feitelijke begeleiding van de studenten.

Beroepsbeeld mbo-docent - 12 april 2018

In navolging op de bijeenkomst van 1 februari 2018 is een werkgroep van ongeveer 15 personen aan de slag gegaan om het beroepsbeeld voor de leraar in te richten voor het mbo. Aanwezig waren docenten, hr-adviseurs, leidinggevenden, onderzoekers en medewerkers van de AOb en de MBO Raad. De bijeenkomst werd in gezamenlijkheid georganiseerd door BVMBO en het Kennispunt Opleiden in de school.

Als basis gebruikt de werkgroep het beroepsbeeld dat vorig jaar gemaakt is door en voor het voortgezet onderwijs. Het beroepsbeeld gaat over het beroep van leraar en over de loopbaanmogelijkheden in het beroep.

Marco Snoek, lector van de Hogeschool van Amsterdam en één van de ontwerpers van het model, was aanwezig om het model toe te lichten en de verkenning dit model ‘mbo-proof’ te maken te begeleiden. Op drie voor het mbo belangrijke en kenmerkende thema’s is vastgesteld dat in het bestaande model onvoldoende aandacht is voor: het werkveld, individu versus team en circulaire loopbaanpaden. Daarnaast wordt het model aangepast aan voor het mbo juiste terminologie. Op basis van de opbrengst van de bijeenkomst ontwikkelen we in samenwerking met de BVMBO en Marco Snoek een nieuwe versie. Daarbij wordt ook bekeken op welke manieren dit model toegevoegde waarde voor de sector kan hebben.

Bijeenkomst 13 april 2016

Op woensdag 13 april organiseerde het Kennispunt opleiden in de school mbo een bijeenkomst over het beroepsgerichte curriculum van de lerarenopleiding. Dit was een bijeenkomst waarin mbo-scholen en lerarenopleidingen breed vertegenwoordigd waren en praktijkvoorbeelden met elkaar hebben gedeeld. InHolland en HAN ILS hebben een inkijk gegeven hoe ze hun opleidingsprogramma hebben samengesteld om toekomstige (v)mbo docenten goed voor te bereiden op werken als leraar in het beroepsonderwijs.

Netwerkbijeenkomst Opleiden in de school -  22 september 2017

Op vrijdagochtend 22 september organiseerde de MBO Raad een netwerkbijeenkomst over het samen beoordelen (mbo en lerarenopleiding) van docenten in opleiding. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op vragen als: Hoe beoordeel je als lerarenopleiding en opleidingsschool het werkplekleren van studenten van de lerarenopleiding? Hoe zorg je voor kwaliteit? Wat mag en moet? Desiree Joosten, lector Eigentijds toetsen en beoordelen bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg, bood handvatten op basis van actueel onderzoek.

Congres Steunpunt Opleidingsscholen 31 mei 2017

Op 31 mei organiseerden het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO en het MBO kennispunt Opleiden in de School het congres Opleidingsscholen in transitie! Opleiden, inductie en professionaliseren in het Miele Experience Center in Vianen. Het thema 'Samen opleiden professionaliseren' stond tijdens deze bijeenkomst centraal.

Beroepsbeeld mbo-docent - 1 februari 2018

‘Als je kiest voor het beroep van leraar in het mbo, kom je in een fuik terecht waar je vervolgens in de veertig jaar van je werkzame leven niet meer uit raakt.’ Dat is, gechargeerd, het negatieve stereotiepe beeld waar het beroep van mbo-docent last van heeft. Overtuigd dat de werkelijkheid een stuk zonniger en aantrekkelijk is, organiseerden de BVMBO en het Kennispunt Opleiden in de school mbo van de MBO Raad gezamenlijk de bijeenkomst ‘MBO-docent, het veelzijdige beroep in beeld’. Lees meer>

Afbeelding van Linda Medendorp

Linda Medendorp