Passend onderwijs

Laatst gewijzigd: 21-02-2019

Het Platform Passend Onderwijs MBO wil de toegankelijkheid van het mbo voor deelnemers met een extra ondersteuningsbehoefte vergroten door deskundigheidsbevordering van de leden en belangenbehartiging. Er is een wisselwerking tussen de landelijke activiteiten en de activiteiten van de regionale netwerken van het platform.

Kerngroep

De kerngroep vormt het bestuur van het platform. Deze kerngroep bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van de regionale netwerken van het platform, afkomstig van een roc of aoc. Een bestuurslid van één van de kerngroepleden is voorzitter.

Studiedagen

Het platform organiseert jaarlijks een aantal landelijke studiedagen voor deskundigheidsbevordering. Leden vergaren en delen actuele en relevante kennis en bespreken ontwikkelingen. Een greep uit de thema's: het opleiden van moeilijk lerenden, deelnemers met dyslexie en psychische handicaps, ADHD, aan autisme verwante stoornissen, niet-aangeboren hersenletsel, het opleiden van visueel en auditief beperkten, voorzieningen en financiering.

Belangenbehartiging

Voor de behartiging van de belangen van mbo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte én van mbo-scholen die toegankelijkheid willen bevorderen, opereert het Platform Passend Onderwijs samen met de Stuurgroep Passend Onderwijs als adviseur van de MBO Raad. Alle contacten met de beleidsmakers van de ministeries van OCW en SZW lopen via of namens de MBO Raad. Hiermee heeft het platform directe lijnen tussen de uitvoering in de roc's, aoc’s en vakscholen, ministeries en politiek. Voorbeelden van activiteiten in deze zin zijn de platformadviezen over de gewenste financiering van het onderwijs aan studenten met beperkingen in het mbo, het onderzoek naar knelpunten voor studenten met een beperking in vmbo en mbo, de Wet Gelijke Behandeling en de ambulante begeleiding. Snelle mailrondes tussen kerngroepleden en stafmedewerkers enerzijds en de MBO Raad en ministeries anderzijds maken adequaat inspelen op knelpunten mogelijk.

Platformdag Passend Onderwijs mbo - 19 januari 2017

Lid worden

Mbo-scholen die werk willen maken van het opleiden van studenten met een leerstoornis, chronische ziekte of beperking kunnen lid worden van het platform. De voordelen: met twee personen gratis deelnemen aan de jaarlijkse studiedagen, nieuwsbrief en belangenbehartiging. Voor meer vragen over de contributie kunnen scholen contact opnemen met het platform.

Presentaties platformdagen en nieuwsbrief

Vanaf medio 2018 zijn de presentaties van eerdere platformdagen beschikbaar via het nieuwe extranet van de MBO Raad. Tot die tijd kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de MBO Raad wanneer zij over eerdere presentaties willen beschikken.

De MBO Raad geeft enkele keren per jaar de Nieuwsbrief Passend Onderwijs uit. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan bij: Carolien Meijer (c.meijer@mboraad.nl) .

Evelien van Lunteren

Beleidsadviseur strategie & onderwijs
Platform Passend Onderwijs