Platform Bewegen & Sport

Laatst gewijzigd: 16-04-2016

Het mbo leidt vitale werknemers op. Bewegen en sport zijn van essentieel belang om een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen. Vitaal burger- en werknemerschap zijn van grote waarde bij de toekomstige beroepsuitoefening van de ruim vijfhonderdduizend studenten die een opleiding volgen in het mbo.

Afbeelding platform bewegen en sport

Door goed aandacht te besteden aan lessen op het gebied van bewegen en gezondheid, gekoppeld aan de dimensie Vitaal burgerschap uit de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap, kan deze sector een grote bijdrage leveren aan het welbevinden van de student, de school en de maatschappij.

Weer lessen bewegen en gezondheid in het mbo

Het mbo heeft geen verplichte wekelijkse lessen in bewegen en gezondheid. In andere onderwijssectoren is dit wel het geval. Sinds de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in 1996, zijn bewegen en sport namelijk niet meer verankerd in het curriculum van de middelbare beroepsopleidingen.

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl

De PO-raad, VO-raad en MBO Raad werken van 2012 tot en met 2016 nauw samen bij de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL). Doel is een groter en  gezonder leefstijlaanbod in en rondom scholen te realiseren. Dit houdt in: meer aandacht voor sport en een gezonde leeromgeving. De Onderwijsagenda SBGL en een leerplankader SBGL helpt scholen bij het vormgeven van beleid, programma’s en leerplannen.

Het doel van Gezonde School is bijdragen aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking door op scholen gezondheid een centrale plaats te geven. Niet eenmalig, maar door het hele schooljaar heen. Dus in de lesstof, op het schoolterrein, in het beleid, in schoolactiviteiten.

  • Signaleren en doorverwijzen: scholen moeten voortijdig problemen bij hun studenten waarnemen en wijzen op de beschikbare (preventieve) zorgondersteuning. Het online hulpmiddel Testjeleefstijl kan scholen hierbij helpen.
  • Gezondheidseducatie: scholen spelen een rol bij het informeren van hun studenten over bijvoorbeeld voeding, drugs en seksualiteit. Het gaat hier om preventieve zorg.
  • Schoolomgeving: door werk te maken van Gezonde Schoolpleinen, dragen scholen bij aan een gezonde leefomgeving voor hun studenten en medewerkers. Dit kan door een plein goed te onderhouden, van meer groen te voorzien, een rookverbod in te stellen en ruimte te maken voor sport en spel – ook na schooltijd.
  • Beleid en regelgeving: hoe kan een school het thema gezondheid structureel verankeren in zijn beleid en op welke manier kan de school deze afspraken handhaven? De Gezonde School-aanpak helpt scholen hierbij.

In 2014 ondertekende de MBO Raad, samen met de VO-raad en PO-Raad de Alles is Gezondheid-belofte. Hierin staat wat scholen beloven te ondernemen om de gezondheid van hun leerlingen en studenten te verbeteren. De afspraken sluiten aan op de Gezonde School-aanpak. Een voorbeeld is het project De Gezonde schoolkantine dat scholen motiveert een gezond en divers eet- en drinkassortiment aan te bieden.

Jacqueline Hagen

Secretaresse
Afbeelding van Jan Faber

Jan Faber

Projectleider Bewegen & Sport, MBO Diensten

ROC A12 in "Mijn Leven, Mijn Gezondheid" - 05-10-2014