Servicedocumenten

Laatst gewijzigd: 08-04-2019

De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en en Sport heeft diverse servicedocumenten (zie rechter kolom Gerelateerde publicaties):

Urennormen Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkunde

Dit servicedocument is ontwikkeld in afstemming met het ministerie van OCW en VWS en bedoeld als handvat voor het vormgeven van de opleiding mbo-verpleegkundige. Het servicedocument geeft de zienswijze op de urennormen Wet BIG weer en geeft voorbeelden waarmee de opleiding ingevuld zou kunnen worden. Het is aan de scholen om de opleiding verpleegkundige op een goede manier vorm te geven.

Dubbelkwalificatie VP - MZ niveau 4

Op verzoek van de bedrijfstakgroep ZWS is in kaart gebracht of een combi-opleiding mbo-Verpleegkundige (VP) - Maatschappelijke zorg niveau 4 (MZ4) haalbaar lijkt voor onderwijs en examinering. Hierbij is rekening gehouden met de Europese regelgeving (richtlijn 2005/36/EG), waarin is beschreven waaraan een verpleegkundige opleiding minimaal dient te voldoen. Een onderwijsinstelling moet kunnen verantwoorden dat de opleiding VP voldoet aan zowel de WEB als de wet BIG. Vanwege deze wet- en regelgeving is de opleiding VP het uitgangspunt bij het uitwerken van het onderwijsprogramma van een combi-opleiding VP-MZ4. De btg ZWS heeft gezamenlijk een aantal producten ontwikkeld waarmee de examinering VP-MZ4 effectief kan worden vormgegeven (zie rechter kolom).

Doorstroom / afstroom Dienstverlening

  • Welzijn doorstroom en afstroom niveau 2 en 3
  • Sport en bewegen doorstroom en afstroom niveau 2 en 3
  • Zorg doorstroom en afstroom niveau 2 en 3

Herziene kwalificatiedossiers Zorg, Welzijn en Sport

De btg ZWS heeft een inventarisatie uitgevoerd naar servicedocumenten die beschikbaar zijn voor de scholen om de vertaalslag te maken van de herziene kwalificatiedossiers (kd's) Zorg, Welzijn en Sport naar onderwijs en examinering. Er is niet gestreefd naar een uitputtend overzicht. We bieden u een startdocument dat mag groeien.

Doorstroom naar MBO-Verpleegkundige

  • Servicedocument vrijstellingen mz4 doorstroom mbo-vp
  • Servicedocument vrijstellingen mz3 doorstroom mbo-vp
  • Servicedocument vrijstellingen v-ig naar mbo-vp
  • Servicedocument vrijstellingen gediplomeerde vz-mz3

Ouderenzorg

  • In opdracht van het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft Maastricht University / Cahpri in 2012 een inventarisatie gemaakt van de aandacht voor ouderen en ouderenzorg in het mbo. Als vervolg op dit rapport heeft het UMCG / Wenckebach Instituut in 2014 een rapport opgeleverd over de noodzakelijke onderdelen over zorg en welzijn voor ouderen in de MBO opleidingen. Het gaat dan met name om de opleidingen Helpende zorg & welzijn (niveau 2), Verzorgende-IG (niveau 3) en Mbo-Verpleegkundige (niveau 4).

Dubbelkwalificatie VZ-IG en MZ niveau 3

  • Met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers heeft de btg ZWS besloten om de examinering van deze kwalificaties op elkaar af te stemmen en waar mogelijk samen te voegen. Deze effectiviteitsslag is noodzakelijk voor de dubbelkwalificering VZ-MZ3. Daarom heeft de btg ZWS gezamenlijk een aantal producten ontwikkeld waarmee de examinering VZ/MZ3 effectief kan worden vormgegeven (zie rechter kolom).