Servicedocumenten

Laatst gewijzigd: 04-10-2018

De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en en Sport heeft diverse servicedocumenten (zie rechter kolom Gerelateerde publicaties):

Doorstroom / afstroom Dienstverlening

  • Welzijn doorstroom en afstroom niveau 2 en 3
  • Sport en bewegen doorstroom en afstroom niveau 2 en 3
  • Zorg doorstroom en afstroom niveau 2 en 3

Ouderenzorg

  • In opdracht van het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft Maastricht University / Cahpri in 2012 een inventarisatie gemaakt van de aandacht voor ouderen en ouderenzorg in het mbo. Als vervolg op dit rapport heeft het UMCG / Wenckebach Instituut in 2014 een rapport opgeleverd over de noodzakelijke onderdelen over zorg en welzijn voor ouderen in de MBO opleidingen. Het gaat dan met name om de opleidingen Helpende zorg & welzijn (niveau 2), Verzorgende-IG (niveau 3) en Mbo-Verpleegkundige (niveau 4).

Herziene kwalificatiedossiers Zorg, Welzijn en Sport

  • De btg ZWS heeft een inventarisatie uitgevoerd naar servicedocumenten die beschikbaar zijn voor de scholen om de vertaalslag te maken van de herziene kwalificatiedossiers (kd's) Zorg, Welzijn en Sport naar onderwijs en examinering. Er is niet gestreefd naar een uitputtend overzicht. We bieden u een startdocument dat mag groeien.

Doorstroom naar MBO-Verpleegkundige

  • Servicedocument vrijstellingen mz4 doorstroom mbo-vp
  • Servicedocument vrijstellingen mz3 doorstroom mbo-vp
  • Servicedocument vrijstellingen v-ig naar mbo-vp

Dubbelkwalificatie VZ-IG en MZ niveau 3

  • Met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers heeft de btg ZWS besloten om de examinering van deze kwalificaties op elkaar af te stemmen en waar mogelijk samen te voegen. Deze effectiviteitsslag is noodzakelijk voor de dubbelkwalificering VZ-MZ3. Daarom heeft de btg ZWS gezamenlijk een aantal producten ontwikkeld waarmee de examinering VZ/MZ3 effectief kan worden vormgegeven (zie rechter kolom).