Servicedocument ouderenzorg

Laatst gewijzigd: 20-06-2016

In opdracht van het Nationaal Programma Ouderenzorg is in 2012 door Maastricht University / Cahpri een inventarisatie gemaakt van de aandacht voor ouderen en ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Als vervolg op dit rapport werd in 2014 door het UMCG / Wenckebach Instituut een rapport opgeleverd dat zich richt op de noodzakelijke onderdelen over zorg en welzijn voor ouderen in de MBO opleidingen. Het gaat dan met name om de opleidingen Helpende zorg & welzijn (niveau 2), Verzorgende-IG (niveau 3) en Mbo-Verpleegkundige (niveau 4).

Het eerste rapport toonde aan dat het huidige wo-, hbo- en mbo-zorgonderwijs in Nederland studenten onvoldoende voorbereidt op de veranderende inhoud van de zorg (de 'ist' situatie). Het tweede rapport gaf inzicht in welke competenties de curricula dienden te beschikken (de 'soll' situatie).

Tijdens de behandeling van deze rapporten in de bedrijfstakgroep zorg, welzijn & sport van de MBO Raad bleek het wenselijk dat voor de drie genoemde opleidingen een onderwijsservicedocument zou worden ontwikkeld. Het onderwijsservicedocument zou moeten faciliteren dat op een min of meer uniforme wijze concrete invulling zou kunnen worden gegeven aan de noodzakelijke onderdelen over ouderen.

In de periode oktober 2015 tot en met maart 2016 werd uitvoering gegeven aan deze wens. Het resultaat is één onderwijs servicedocument, ontwikkeld door en voor ontwikkelaars uit de roc's en afgestemd met landelijke stakeholders, met de volgende onderdelen:

1. Voor de mbo-kwalificaties Mbo-Verpleegkundige (niveau 4), Verzorgende-IG (niveau 3) en Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)een koppeling tussen competenties voor ouderenzorg, genoemde kwalificaties en beschikbare bronnen over ouderenzorg. Het document geeft mbo-onderwijs handvatten en bronnen om de noodzakelijke onderdelen over ouderen in het curriculum te implementeren.

2. Een stappenplan dat de stappen beschrijft die nodig zijn om de benodigde competenties met betrekking tot de ouderenzorg te implementeren in het onderwijs.