Techniekpact en het mbo

Laatst gewijzigd: 18-05-2016

Tussen de twaalf doelstellingen in het Techniekpact staan meerdere acties die betrekking hebben op het mbo.

1. Verbeteren aansluiting voortgezet onderwijs op mbo

Het Techniekpact zet zich in voor een verdere verduurzaming van succesvolle samenwerkingsverbanden gericht op doorstroming. De regionale samenwerking met een gevarieerd profiel- en opleidingsaanbod in de techniek gericht op verbetering doorstroom van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs wordt versterkt. De ontwikkelde keuzedelen in het middelbaar beroepsonderwijs, een verrijking van de kwalificatie waarmee de student zijn vakmanschap kan verbreden of verdiepen, spelen een belangrijke rol in de verbetering van deze doorstroom.

2. Onderwijs en bedrijfsleven werken samen bij opleiden docenten beroepsonderwijs

Het onderwijs wordt voor leerlingen en leraren aantrekkelijker als leraren op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken in hun vakgebied. Het vak van docent moet voor studenten en werknemers met een technische achtergrond aantrekkelijker worden gemaakt. Op de kwaliteitsverbetering van de zij-instroom is de laatste jaren al ingezet in het kader van de maatregelen voor het opleiden voor het beroepsonderwijs. Dat heeft onder andere geleid tot het ‘Kwaliteitskader zij-instroom mbo’ en het ‘Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift’. Tevens wordt het combineren van een functie in het bedrijfsleven met een baan in het onderwijs toegankelijker gemaakt.

3. Verduurzamen van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs

De kwaliteit en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt met de betrokkenheid van het bedrijfsleven en een goede praktijkcomponent in het beroepsonderwijs. Door de nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs worden technische opleidingen (voor jongeren én werkenden) uitdagender en interessanter. In de afgelopen vijf jaar zijn er circa 90 publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo) opgezet. Deze centra zijn gefinancierd vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en overheden gezamenlijk, waarvan de private investering ruim 40 procent van het totaal bedraagt. Het verduurzamen van deze samenwerkingen, en succesvolle centra kwalitatief laten verzelfstandigen, is een gedeelde ambitie en verantwoordelijkheid van alle betrokken partners.

4. Scholen en bedrijven stemmen regionaal onderwijsaanbod en stage- en leerwerkplekken af

Sinds de start van het Techniekpact spannen mbo-scholen, voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven zich er samen voor in dat tenminste 30 procent van de jongeren kiest voor een technische beroepsopleiding. Het experiment gecombineerde leerwegen bol/bbl is in 2015 gestart en loopt tot 2021. Met de gecombineerde route leren studenten extra kennis en vaardigheden aan voordat zij de werkvloer opgaan. Leerbedrijven krijgen op deze manier studenten binnen met meer kennis en vaardigheden die daardoor sneller inzetbaar zijn. Het gezamenlijk ontwikkelen van een toekomstvisie op onderwijsinhoud en –aanbod binnen de regio is een belangrijke uitdaging. De Centra voor innovatief vakmanschap zijn hiervoor een belangrijk instrument.