Doelmatigheid

Laatst gewijzigd: 16-02-2022

Het mbo wil opleidingen aanbieden die voldoende zijn afgestemd op de arbeidsmarkt. Studenten met een mbo-diploma moeten werk kunnen vinden. Het aantal opleidingen moet afgestemd zijn op de behoeften en de capaciteit op de arbeidsmarkt. Goede samenwerking tussen de mbo-scholen en het bedrijfsleven is hiervoor noodzakelijk. Scholen kunnen op gezonde basis met elkaar concurreren, maar moeten ook goed met elkaar samenwerken, vooral als de mogelijkheden op de arbeidsmarkt dwingen tot afspraken over het opleidingsaanbod.

Studenten

Wetgeving

Sinds het verschijnen van het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ 2011-2015 van het mbo van de minister van OCW is doelmatigheid van het opleidingsaanbod in het mbo een belangrijke doelstelling van het overheidsbeleid. In brieven aan de Tweede Kamer wordt regelmatig aandacht besteed aan dit thema. Sinds 1 augustus 2015 is wetgeving op dit terrein van kracht.

Commissie macrodoelmatigheid mbo

De minister van OCW heeft deze commissie ingesteld en deze is op 1 september 2015 van start gegaan. De commissie heeft drie formele taken:

  1. Onderzoeken instellen naar de naleving van de zorgplichten doelmatigheid en arbeidsmarktperspectief in de wet. Dit gebeurt op verzoek van de minister van OCW op basis van binnengekomen signalen.
  2. Advies uitbrengen aan de minister over te nemen maatregelen op basis van de uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken.
  3. Thematisch het opleidingsaanbod in het mbo doorlichten (bijvoorbeeld in een sector of branche) en de minister hierover adviseren in verband met de naleving van de zorgplichten. Ook dit gebeurt op verzoek van de minister.

Daarnaast kan de commissie mbo-scholen en bedrijfsleven adviseren bij een geschil over (on)doelmatigheid. De commissie werkt op basis van een beleidsregel van de minister.

SBB en TAC Doelmatigheid

De SBB adviseert namens onderwijs en bedrijfsleven de minister van OCW over de doelmatigheid. Een thema-adviescommissie (TAC) adviseert het SBB-bestuur hierover. De TAC Doelmatigheid bestaat uit vier vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en vier vertegenwoordigers van het middelbaar beroepsonderwijs. In de sectorkamers van de SBB wordt de doelmatigheid van het opleidingsaanbod in sectoren en branches in het bedrijfsleven regelmatig besproken.

Lidmaatschapseisen MBO Raad

In de Branchecode goed bestuur in het mbo zijn negentien verantwoordelijkheden voor colleges van bestuur opgenomen, die ook als lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de MBO Raad gelden. Twee van deze zeventien eisen hebben betrekking op het thema doelmatigheid:

  • Het college van bestuur treedt in overleg met andere leden van de vereniging, als het van plan is een reguliere opleiding te starten in regio’s waarin andere leden reeds actief zijn, met de bedoeling met de andere leden tot afstemming en afspraken te komen.
  • Het college van bestuur voert overleg met andere leden van de vereniging, die in dezelfde regio opleidingen aanbieden en die onder druk staan vanwege geringe arbeidsmarktperspectieven en indien nodig ook overleg met het regionaal bedrijfsleven, met de bedoeling met deze partijen tot afstemming en afspraken te komen.

Nelleke Lafeber

Beleidsadviseur