Doorstroom mbo-hbo

Laatst gewijzigd: 07-06-2017

Ongeveer veertig procent van de studenten met een mbo-4 diploma, stroomt al dan niet direct door naar het hbo. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een doorlopende leerlijn. Studenten met een mbo-4 diploma kunnen op twee manieren in het hoger onderwijs doorstromen: via een associate degree of een hbo-bachelor.

Creative Commons: Flickr/Caleb Roenigk

Studiesucces mbo-studenten

Na vijf jaar heeft 45 procent van de mbo'ers en 45.7 procent van de havisten een diploma in het hbo. Gemiddeld genomen presteren beide groepen dus even goed. Er is wel een verschil in de studieprestaties in het eerste jaar, afhankelijk van hoe je deze cijfers bekijkt.

Studenten kunnen besluiten het hbo te verlaten (studie-uitval) of over te stappen naar een andere opleiding (studie-switch). In 2015 lag de uitval onder mbo-studenten in het eerste jaar van het hbo op 22 procent en onder havisten op 12 procent. Doordat havisten vaker van opleiding switchen, valt het uiteindelijke verschil mee: 39 procent van de mbo-studenten stopt na het eerste jaar met een hbo-opleiding, tegenover 36 procent van de havisten (cijfers afkomstig uit Monitor Beleidsmaatregelen 2015-2016).

Instroomrechten mbo’ers

Studenten met een mbo-4 diploma hebben recht om in te stromen in zowel hbo-bachelors als de Asociate degree-opleidingen. Voor sommige hbo-opleidingen gelden wel vooropleidingseisen. Dit betekent dat de mbo-student met een diploma uit het éne opleidingendomein heeft gedaan, geen automatisch toelatingsrecht heeft tot opleidingen in een ander opleidingsdomein. Voor de pabo gelden daarnaast specifieke toelatingseisen.

Numerus fixus

Bij sommige hbo-opleidingen hebben studenten te maken een numerus fixus. Dit betekent dat scholen een beperkt aantal opleidingsplaatsen aanbieden. Welke studenten kunnen starten met de opleiding wordt bepaald door loting of met behulp van decentrale selectie. Vanaf studiejaar 2017-2018 gaan alle numerus fixusopleidingen met decentrale selectie werken.

Nadat een student zich heeft aangemeld voor een opleiding met numerus fixus, voert Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de loting uit. Deze vindt plaats op basis van de resultaten die de student heeft behaald in zijn voorgaande opleiding. De wijze waarop dit gebeurt is vastgelegd in de regeling Aanmelding en selectie hoger onderwijs. De MBO Raad heeft op basis van deze regeling afspraken gemaakt met DUO over hoe de resultatenlijst bij het mbo-diploma eruit moet zien, om recht te doen aan deze afspraken.

Aanmelding

Studenten die willen starten met een opleiding in het hbo, moeten zich voor 1 mei aanmelden. Alle hbo-opleidingen werken namelijk met een studiekeuzecheck. Dit is een manier voor opleiding en student om te bepalen of er een match is. Deelnemen aan de studiekeuzecheck is verplicht, het advies is niet bindend.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur