Europese instrumenten

Laatst gewijzigd: 06-10-2022

De Europese Unie heeft internationale mobiliteit voor studenten hoog op de agenda staan. Er zijn daarom verschillende beleidsinstrumenten waarmee Brussel de studentenuitwisseling en de internationale samenwerking in het algemeen probeert te stimuleren. Ook vergroten deze Europese instrumenten de transparantie van de diverse onderwijssystemen. Studenten kunnen zo eenvoudiger het onderwijs in hun eigen land met dat van buitenlandse scholen vergelijken.

ECVET word cloud

EQF

Het EQF is een Europees Kwalificatieraamwerk (of kwalificatiekader) waarin de inschaling van de verschillende opleidingsniveaus in de EU-landen is vastgelegd. Het kwalificatieraamwerk beschrijft de opleiding in termen van niveau, vaardigheden, kennis en competenties. Het Europees Kwalificatieraamwerk heeft acht niveaus. De niveaus 1 tot en met 4 komen in grote lijnen overeen met de vier niveaus uit het mbo, waarbij er mogelijkheden zijn om bepaalde mbo 4-opleidingen in het EQF-niveau 5 in te schalen. De Associate Degree is ook in niveau 5 geplaatst en vervult een brugfunctie tussen mbo en het hoger onderwijs. In de nabije toekomst zullen scholen het EQF-niveau op hun diploma’s vermelden.

NLQF

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is een beschrijving van alle kwalificatieniveaus in het Nederlandse onderwijs aan de hand van één begrippenkader. Het is ingevoerd om de Nederlandse kwalificaties te koppelen aan de niveaubeschrijvingen van het EQF. Werknemers en individuen krijgen inzicht in de niveaus van bestaande kwalificaties en hoe deze niveaus zich tot elkaar verhouden, zowel nationaal als internationaal via het EQF.

EQAVET

Het European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) wil de kwaliteit van het beroepsonderwijs in alle EU-landen monitoren. Er is een lijst van kwaliteitsindicatoren opgesteld, waaraan alle systemen van de lidstaten minimaal aan zouden moeten voldoen. Op deze wijze ontstaat een kwaliteitsborging die de mobiliteit ten goede kan komen.

ECVET

Het European Credit System for Vocational Education & Training (ECVET) maakt het voor studenten eenvoudiger om hun elders behaalde leerresultaten erkend te krijgen. Dat kan ook gaan om opgedane leerervaringen buiten het reguliere onderwijs om. Op deze wijze krijgen werkgevers inzicht in de kennis en competenties van (toekomstige) werknemers.

Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor
Afbeelding Scilla van Cuijlenborg

Scilla van Cuijlenborg

Beleidsadviseur - Policy advisor

Highlights from the 2022 European Vocational Skills Week

EQF. European Qualification Framework