Focus op Vakmanschap

Laatst gewijzigd: 26-02-2019

Het mbo heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de uitvoering van het actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015. Onder het motto ‘de basiskwaliteit op orde en de lat omhoog’ is ingezet op een verhoging van de onderwijskwaliteit en een vereenvoudiging van het mbo als stelsel. Daarnaast hebben er veranderingen plaatsgevonden in het bestuur en de bedrijfsvoering van de scholen.

Focus op Vakmanschap, afbeelding van Herziening mbo
Afbeelding van Herziening mbo

Verhoging onderwijskwaliteit

Meer onderwijstijd, betere examens en professionele docenten:

 • Hogere urennorm voor bol- en bbl-opleidingen.
 • Mbo-niveau 4 terugbrengen van vier naar drie jaar.
 • Versterking van de loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting.
 • Centrale examens voor Nederlands en rekenen.
 • Sectorale examenstandaarden (examenprofielen) voor beroepsgerichte vakken.
 • Professionalisering van docenten, onder andere op basis van het Professioneel Statuut.
   

Vermindering van kwalificaties en opleidingen:

 • Vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur door vermindering en verbreding (herziening kwalificatiestructuur).
 • Afstemming in het regionale opleidingsaanbod.
 • Samenwerking vmbo/mbo/hbo (onder andere verlenging van het VM2-experiment).

Vereenvoudiging van het stelsel

 • Beëindiging drempelloze instroom mbo-niveau 2.
 • Introductie van entreeopleidingen (voorheen mbo-niveau 1) voor instromers zonder diploma.
 • Terugbrengen vavo naar de roc’s met rechtstreekse bekostiging door het Rijk.

Besturing en bedrijfsvoering op orde

 • Versterking van de kwaliteitsborging.
 • Tevredenheidsmetingen onder studenten, medewerkers en (regionaal) bedrijfsleven.
 • Versterking intern toezicht door raden van toezicht.
 • Modernisering van de bekostiging.
 • Introductie prestatiebox als instrument voor resultaatafspraken met scholen.
 • Invoering van proportioneel inspectietoezicht.
Afbeelding van RIni Romme

Rini Romme

Beleidsadviseur