Beloning bestuurders en toezichthouders

Laatst gewijzigd: 21-09-2018

Sinds 1 januari 2013 geldt de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze wet stelt een maximum aan de hoogte van de bezoldiging van bestuurders en de hoogte van de honorering van toezichthouders. Per 1 januari 2015 is het maximum in deze wet verlaagd. Jaarlijks wordt het maximum geïndexeerd.

Bestuurders

De maximale bezoldiging in 2017 voor bestuurders in de WNT ligt op 181.000 euro. Dit bedrag bestaat uit het salaris (en alles dat daartoe gerekend kan worden), de pensioenbijdrage van de werkgever en alle onkostenvergoedingen. Sinds 1 januari 2016 geldt voor bestuurders in alle verschillende onderwijssectoren één regeling. Het ministerie van OCW ziet op de handhaving toe. De nieuwe regeling vervangt de beloningscodes van alle sectoren. Tot die tijd had het mbo een eigen beloningscode.

Toezichthouders

De wet bepaalt dat een voorzitter van een raad van toezicht niet meer mag ontvangen dan vijftien procent van de maximale bezoldiging van een bestuurder. Een lid van de raad van toezicht mag niet meer dan tien procent van de maximale bezoldiging ontvangen. De raden van toezicht van mbo-scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen honorering, maar moeten daarbij de bepalingen van de WNT in acht nemen

Servicedocument WNT

Alle relevante informatie over de WNT voor bestuurders en toezichthouders is te vinden in het servicedocument WNT. Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden: hierom gaat de MBO Raad het servicedocument bijwerken. Binnenkort volgt een nieuwe versie.

Yvonne Dijkman

Juridisch beleidsadviseur