Klachtencommissie

Laatst gewijzigd: 15-09-2020

In opdracht van de MBO Raad is er een Klachtencommissie goed bestuur mbo, die twee taken heeft:

  1. Klachten behandelen in verband met het niet naleven van de Branchecode goed bestuur in het mbo.
  2. Optreden als handhavingscommissie bij de lidmaatschapseisen voor aansluiting van mbo-scholen bij de MBO Raad.

Er kan pas een klacht bij de Klachtencommissie goed bestuur mbo worden ingediend nadat de reguliere klachtenprocedure van de school niet tot een oplossing heeft geleid. Elke mbo-school heeft een klachtenprocedure en klokkenluidersregeling, ook voor mensen buiten de school. Pas wanneer iemand gebruik heeft gemaakt van de klachtenprocedure of klokkenluidersregeling van de school en geen gelijk heeft gekregen, kan hij of zij terecht bij de Klachtencommissie goed bestuuur mbo terecht.

De commissie is onafhankelijk: leden hebben geen binding met de MBO Raad of de mbo-scholen. De klachtencommissie bestaat sinds 10 juli 2018 uit de onderstaande leden.

Afbeelding van Peter van Lieshout

prof. dr. P. van Lieshout

Voorzitter klachtencommissie goed bestuur mbo

Prof. dr. P. van Lieshout is voorzitter van de commissie. Hij is werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, als zelfstandig bestuursadviseur en als toezichthouder. Zo is hij onder meer voorzitter van de rvc van zorgverzekeraar Menzis en woningcorporatie De Alliantie en van de Raad van Toezicht van het Nederlands Jeugdinstituut. Eerder was hij onder meer voorzitter van de raad van toezicht van ROC Midden Nederland. In zijn loopbaan heeft hij zich altijd begeven op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk: hij was onder meer directeur van een groot kennisinstituut, directeur-generaal bij verschillende ministeries en lid van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid.

Afbeelding van Mirjam Depondt

M. Depondt-Olivers

Lid klachtencommissie goed bestuur mbo

M. Depondt-Olivers heeft jarenlange ervaring als bestuurder, toezichthouder en directeur in organisaties in de volkshuisvesting, openbaar bestuur, onderwijs en zakelijke dienstverlening. Zij was van 1999 tot 2006 wethouder van onder andere onderwijs, studentenzaken en stadsontwikkeling in Maastricht. Daarna was zij tot medio 2018 bestuurder van woningcorporatie Woonpunt in Zuid-Limburg. Naast haar hoofdfunctie is zij zo'n 20 jaar actief als toezichthouder (o.a. bij Zuyd Hogeschool, het Waterleidingbedrijf Limburg, scholenkoepel MosaLira , Regiobranding Zuid-Limburg en Maastricht Marketing) en adviseur van o.a. overheden met betrekking tot zorg, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en onderwijs. Momenteel is zij zelfstandig adviseur.

Afbeelding van Miek Laemers

prof. mr. M. Laemers

Lid klachtencommissie goed bestuur mbo

Prof. mr. M. (Miek) Laemers is sinds 2010 hoogleraar onderwijsrecht aan de VU in Amsterdam. In het recente verleden was zij tevens senior-onderzoeker/docent aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit). Daarvoor was zij jarenlang als onderzoeker onderwijsrecht/onderwijsbeleid verbonden aan het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS). Zij is verder onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht, lid van de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en voorzitter van het College van Beroep voor de examens van de UvA. Zij heeft enkele publicaties (waaronder twee boeken) met betrekking tot klachtbehandeling op haar naam staan.

Afbeelding van Rienk Goodijk

prof. dr. ir. R. Goodijk

Lid klachtencommissie goed bestuur mbo

Prof. dr. ir. R. Goodijk is werkzaam bij GITP en houdt zich bezig met advies en onderzoek op het gebied van (corporate) governance en stakeholder beleid. Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen (van 2000-2011) en Tilburg University (van 2010-2015) en is hij momenteel bijzonder hoogleraar Public Governance bij het Zijlstra Center van de VU Amsterdam. Hij heeft diverse boeken en publicaties over (corporate) governance en de omgang met stakeholders op zijn naam staan.

Afbeelding van Ineke Donkervoort

drs. H. Donkervoort

Lid klachtencommissie goed bestuur mbo

Drs. H. Donkervoort heeft een langjarige ervaring als bestuurder en interim-manager bij organisaties in de sectoren: overheid, onderwijs, sport, en zakelijke dienstverlening. Zij was van 20092015 voorzitter college van bestuur van het ROC Drenthe College. Na haar bestuurlijke loopbaan heeft zij zich vooral gericht op het vervullen van toezichthoudende functies in het maatschappelijk domein: woningcorporaties, jeugdhulp, beschermd wonen, onderwijs en sport. Daarnaast adviseert zij organisaties in de genoemde sectoren bij strategie- en inrichtingsvraagstukken.

Contactgegevens Klachtencommissie goed bestuur mbo

Klachten kunnen bij het secretariaat van de commissie worden ingediend bij mr. C.A.M. van Vught (ambtelijk secretaris)

Postadres: Merodelaan 63, 5062 JC Oisterwijk.

E-mail: info@cvvrechtspraktijk.nl

Klachten mogen niet anoniem zijn en moeten schriftelijk worden ingediend en worden onderbouwd.