Honorering en bezoldigingsregeling

Laatst gewijzigd: 31-03-2016

De raden van toezicht van mbo-scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen honorering, maar moeten daarbij de bepalingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in acht nemen. Deze wet bepaalt dat een voorzitter van een raad van toezicht niet meer mag ontvangen dan 15% van de maximale bezoldiging van een bestuurder en een lid van de raad van toezicht niet meer dan 10% van deze maximale bezoldiging.

Sinds 1 januari 2016 geldt voor het mbo de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren in verband met de invoering van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT. Op basis van deze regeling geldt vanaf 1 januari 2016 de Regeling honorering toezichthouders mbo 2016.

Bezoldigingsregeling bestuurders in het onderwijs

Sinds 1 januari 2016 geldt voor bestuurders in het gehele onderwijs (en dus ook voor het mbo) de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren in verband met de invoering van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT. Tot nu toe kenden onderwijssectoren (en ook het mbo) eigen beloningscodes, maar deze zijn nu vervangen door deze integrale ministeriële regeling, die door het Ministerie van OCW wordt gemonitord en gehandhaafd.

Het Beloningsclassificatiesysteem bestuurders mbo 2015 van het Platform Raden van Toezicht is daarmee vervallen. De ministeriële regeling gaat uit van de wettelijk bepaalde maximale bezoldiging in 2016 van € 179.000 voor bestuurders en dat is de optelsom van het salaris (en alles dat daartoe gerekend kan worden), de pensioenbijdrage van de werkgever en de onkostenvergoedingen.

Afbeelding van Geert Wammes

Geert Wammes

Beleidsadviseur