Inzet MBO Raad

Laatst gewijzigd: 09-04-2020

Vanuit de MBO Raad wordt overleg gevoerd met de ministeries OCW en SZW. Met OCW gaat het dan onder andere over:

  • De mogelijkheid om in plaats van 2F-examens Nederlands het staatsexamen NT2 te kunnen afnemen.
  • De mogelijkheid de opleidingen voor deze doelgroep ruimer te programmeren. Met name omdat in veel gevallen privaat en publiek onderwijs gecombineerd wordt.
  • De t-2 systematiek van bekostigen. Mbo-scholen kunnen financieel in de problemen raken wanneer er zich ineens te veel extra studenten melden.

Met SZW gaat het gesprek over de mogelijkheid om met een entreeopleiding, afgesloten met een A2 examen, aan de inburgeringsplicht te hebben voldaan.

Randvoorwaarden

Maar er zijn meer randvoorwaarden. Er moet één duidelijke lijn komen om er voor te zorgen dat inburgeraars op het juiste niveau en in de juiste beroepsopleiding worden ingeschreven, in zowel het  mbo als het hbo.

Ook moeten gemeenten inburgeraars met een uitkering de gelegenheid bieden een opleiding te volgen zonder daarbij het recht op de uitkering te verliezen.

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar zijn er in het voortgezet onderwijs internationale schakelklassen (ISK). De overgang van de ISK naar het mbo verloopt niet altijd probleemloos. Ook dit vraagt aandacht. Tot slot moet er een manier gevonden worden om vluchtelingen en hun gezinsleden, waar nodig, te helpen bij het verwerken van opgelopen trauma’s.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur