Internationale projecten

Laatst gewijzigd: 30-09-2021

Los van de onderwijsprogramma’s die de uitwisseling van studenten en docenten stimuleren, participeert de MBO Raad in een aantal Europese projecten, soms als coördinator, soms als partner. De projecten bevorderen onder andere de kwaliteit van het onderwijs en zijn gericht op speerpunten en actualiteiten binnen het mbo.

Afbeelding van Techniek beeldbank, Oscar Seykens
Afbeelding van Techniek beeldbank, Oscar Seykens

Overige Europese subsidiemogelijkheden 

Er zijn nog meer mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor initiatieven die het werkveld van het mbo raken. Onder deze link is een grote hoeveelheid Europese subsidiemogelijkheden te vinden. Klik vervolgens door naar ‘Funding Opportunities’. Enkele voorbeelden:

  • Burgerschap issues onder het programma Europe for Citizens
  • Milieu, duurzaamheid onder het Life-programma
  • Ondernemerschap onder het COSME-programma
  • Vluchtelingen, migranten onder Asylum and Migration Fund.

EXPECT: Exchanges of Practices in Education for Climate Targets, een Erasmus+ KA2 aanvraag 

Dit project betreft de uitwisseling van goede voorbeelden op het gebied van duurzaamheid om van elkaar te leren en wordt gedaan door middel van een aantal Peer Learning Activities (PLA’s) in de partnerlanden, die uit drie groepen bestaan:

  1. landen die de EU-klimaatdoelstellingen bereikt hebben en voorop lopen op het gebied van circulaire economie, duurzaamheid, zoals Finland en Oostenrijk
  2. landen die goed op weg zijn, zoals Spanje en Letland
  3. landen die nog ver verwijderd zijn van de doelstellingen, zoals Nederland en het Verenigde Koninkrijk.

Enkele aandachtspunten in het project zijn:

  • Onderwijsprogramma’s, waarbij rekening gehouden is met veranderingen van het vak, technische en demografische veranderingen, klimaat doelstellingen en een circulaire economie.
  • Maatwerk en toenemende digitalisering

De MBO Raad is de trekker van het project met het Koning Willem I College als Nederlandse partner.

PRALINE: PRomoting Adult Learning In Networks over uitbreiding EUproVET

EUproVET, de Europese vereniging van nationale of regionale mbo-verenigingen, bestond slechts uit Finland, Ierland, Slovenië en Nederland. Om een bredere basis te krijgen en daardoor aan representativiteit te winnen heeft de MBO Raad een Erasmus+ project opgezet, dat gericht is op het helpen opzetten van verenigingsstructuren in landen waar dergelijke verenigingen nog niet bestaan of nog in een zeer premature fase verkeren. 

Inmiddels zijn er nieuwe leden bij: Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Estland, Kroatië en Turkije, waardoor de draagkracht enorm is toegenomen en er sprake is van een echte EU-brede vereniging. Naast de steun voor het opzetten van professionele verenigingen zullen er in alle nieuwe landen Peer Learning Activities (PLA’s) gehouden worden rondom het thema een leven lang ontwikkelen (LLO) en Adult Learning. 

Life Long Learning for all

De MBO Raad coördineert dit project dat verder met EFEE (European Federation of Education Employers) en ETUCE (European Trade Union Committee for Education) uitgevoerd wordt in het kader van het gezamenlijke werkprogramma voor de komende jaren van de sociale partners. De kern van het project bestaat uit vijf Peer Learning Activities (PLA’s), georganiseerd door de sociale partners uit de deelnemende landen Finland, Duitsland, Slovenië, Portugal en Nederland. Ook Ierland en België doen mee, maar organiseren geen activiteiten.  

Women as Teachers and Trainers in Science, Technology, Engineering and Mathematics (WaTT in STEaM)

Via dit project wordt geprobeerd een antwoord te vinden op het huidige en nog te verwachten tekort aan docenten in de techniek. Nadruk daarbij ligt op succesvolle strategieën uit andere landen om vrouwen als rolmodel in de techniek voor de klas te krijgen. Naast de MBO Raad nemen ROC Mondriaan en ROC van Twente deel aan het project. Het project zal door de coronacrisis vermoedelijk vertraging oplopen. 

Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor
Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

Afbeelding van Mirjam Hensels-van den Broek

Mirjam van den Broek