Internationale projecten

Laatst gewijzigd: 24-09-2020

Los van de onderwijsprogramma’s die de uitwisseling van studenten en docenten stimuleren, ondersteunt de MBO Raad ook een aantal andere Europese projecten. Deze bevorderen onder andere de kwaliteit van het onderwijs en zijn gericht op speerpunten binnen het mbo.

Afbeelding van Techniek beeldbank, Oscar Seykens
Afbeelding van Techniek beeldbank, Oscar Seykens

GirlsTech

Via het project GirlsTech wil de MBO Raad goede praktijkervaringen uitwisselen met zeven andere Europese landen (de overige projectpartners) over onder andere de deelname van vrouwen aan het techniekonderwijs. De projectaanvraag is door Erasmus+ met een zeer goede beoordeling gehonoreerd.

Nu de economie weer aantrekt verwacht de technieksector nog grotere personeelstekorten. Van alle onderbenutte onderwijsdoelgroepen die in goed geschoold technisch personeel kunnen voorzien, zijn meisjes of vrouwen het meest dichtbij, maar moeilijk te bereiken. Tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2018 gaan alle projectpartners bij elkaar op bezoek om een beeld te krijgen van de strategieën in de deelnemende landen die met meer of minder succes toegepast zijn. In de brochure in de rechter kolom vindt u meer informatie over het project.

Edison: ondernemerschap in het onderwijs

Binnen het onderwijs in alle Europese landen staat ondernemerschap hoog op de agenda. Om die reden heeft de MBO Raad het initiatief genomen voor het Leonardo da Vinci project Edison, onderdeel van het Leven Lang Leren-programma. Dit programma wil ondernemerschap en de ontwikkeling van een ondernemende houding bij studenten, een plek in het onderwijs geven. Dat gebeurt door geschikt lesmateriaal te ontwikkelen.

In samenwerking met organisaties uit Spanje, Oostenrijk, Italië, Ierland en het Verenigde Koninkrijk wordt gewerkt aan een Train the Trainer course. Deze cursus bestaat uit dertig contacturen (workshops) en negentig uur online. Het materiaal is zodanig opgebouwd, dat het ook mogelijk is om slechts onderdelen van de cursus te gebruiken.

Q-Placements: vóór betere stages

Het Leonardo da Vinci-project Q-Placements wil de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (stage) verbeteren. Wanneer studenten waardevolle ervaringen opdoen tijdens hun stage, profiteren zij daar ook later op de arbeidsmarkt van. Met de ontwikkeling van één gezamenlijke training voor stage-docenten en praktijkbegeleiders, kunnen zij mbo-studenten beter ondersteunen. Bovendien delen de partners van Q-Placements goede voorbeelden die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de stage, zoals het Nederlandse bpv-protocol.

Stay In: aanpak van voortijdig schoolverlaten

Alle onderwijsorganisaties in Europa willen het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug dringen. Om die reden trok de Europese Commissie geld uit voor Stay In. Dit project, onderdeel van Leven Lang Leren, richtte zich op het overbrengen van resultaten van twee voorgaande Europese projecten (School Inclusion Project en CESSIT) op het gebied van voortijdig schoolverlaten. Het doel was om leermiddelen te ontwikkelen voor docenten als trainers in het mbo. Op die manier zouden zij geholpen worden om al in een vroeg stadium potentiële indicatoren te herkennen die leiden tot voortijdig schoolverlaten.

Sherpa

Integratie van nieuwkomers, waaronder vluchtelingen, staat hoog op de agenda van de meeste EU-landen, zowel vanuit economisch als uit sociaal oogpunt bezien. Actieve participatie van deze groepen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij in het algemeen is cruciaal voor de sociale cohesie binnen de Europese lidstaten. Bovendien helpt het de migranten om zich te ontwikkelen tot burgers, die het leven in een andere maatschappij met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Maar waarom lukt de integratie en het benutten van nieuwe talenten in sommige landen beter dan in andere? Om het integratie beleid in de eigen landen te verbeteren proberen partners uit 6 Europese landen antwoorden te vinden op deze vraag door goede voorbeelden uit te wisselen in het Erasmus+ KA2 project Sherpa.

Apprinvet

Het project Apprinvet (Apprentices in VET) is een initiatief van Lipria, de Litouwse vereniging van scholen binnen EUproVET, dat zich richt op de ontwikkeling van duaal leren binnen Europese mbo-stelsels. Er zijn landen met puur schoolse systemen (Litouwen, Italië), partners die in een soort overgangssituatie zitten (Spanje) en landen die veel meer ervaring hebben met praktijkleren, zoals Nederland en nog sterker Duitsland. Tijdens het project wisselen de partnerlanden kennis uit, zodat met name de landen waar leren in de beroepspraktijk minder sterk is ontwikkeld daarover ervaring op kunnen doen.

Gezien de uitstekende reputatie van het Nederlandse mbo in het buitenland wordt ons systeem beschouwd als een realistisch voorbeeld voor andere EU-landen om te volgen. Het Nederlandse systeem neemt een positie tussen landen met een combinatie van school schools leren enerzijds en het zuivere, door werkgevers gestuurde duale systeem in de Duitstalige landen. Mede daarom heeft de MBO Raad een groot deel van de publicatie Het kwalificatiedossier van de docent mbo naar het Engels vertaald en als resultaat in het project opgenomen. Verder hebben we een beknopt overzicht van de hoofdstromingen binnen het beroepsonderwijs in Europa, inclusief geschiedenis daarvan, samengesteld en de meest opvallende kenmerken daarvan op een rijtje gezet.

Overige Europese subsidiemogelijkheden 

Er zijn nog meer mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor initiatieven die het werkveld van het mbo raken. Onder deze link is een grote hoeveelheid Europese subsidiemogelijkheden te vinden. Klik vervolgens door naar ‘Funding Opportunities’. Enkele voorbeelden:

  • Burgerschap issues onder het programma Europe for Citizens
  • Milieu, duurzaamheid onder het Life-programma
  • Ondernemerschap onder het COSME-programma
  • Vluchtelingen, migranten onder Asylum and Migration Fund.

Contactpersonen

Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor
Afbeelding Scilla van Cuijlenborg

Scilla van Cuijlenborg

European vocational skills week 2016: discover your talent