Medezeggenschap

Laatst gewijzigd: 23-10-2019

Medezeggenschap houdt in dat personeel, studenten en soms ook ouders mee kunnen denken, praten en op specifieke momenten invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de mbo-school en de regels die daarbinnen gelden.

Studenten - ROC Mondriaan
Afbeelding van ROC Mondriaan

Sinds 1 maart 2010 geldt in het mbo een stelsel van gedeelde medezeggenschap. Dit betekent dat studenten en personeel in principe afzonderlijk van elkaar overleg voeren met het college van bestuur van de mbo-school over die onderwerpen die voor hen relevant zijn.

Personeel

Voor het personeel geldt daarbij als kader de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarin zijn de bevoegdheden van alle ondernemingsraden in Nederland opgenomen. Zo adviseert de ondernemingsraad (OR) bijvoorbeeld bij belangrijke organisatorische wijzigingen binnen de mbo-school en heeft de OR een instemmingsbevoegdheid als het college van bestuur een regeling op het gebied van personeelsopleiding wil vaststellen.

Daarnaast geldt dat sociale partners in het mbo (MBO Raad en vakbonden) in 2009 een Professioneel Statuut mbo hebben afgesloten. Daarin wordt enerzijds de professionele ruimte van onderwijsgevenden binnen het onderwijsteam (als basis organisatorische eenheid) beschreven en geborgd. Anderzijds wordt de medezeggenschap van het personeel versterkt om de zeggenschap van onderwijsgevenden te optimaliseren. De extra bevoegdheden die de OR heeft gekregen zijn ook opgenomen en toegelicht in de cao mbo. Zo heeft de OR een adviesbevoegdheid voor het meerjarig financieel beleid van de mbo-school en een instemmingsbevoegdheid voor het taakverdelingsbeleid.

Studenten

De medezeggenschap van studenten is geregeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Studenten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de studentenraad. Het college van bestuur betrekt bijvoorbeeld de studentenraad bij het vaststellen van het beleid over het schorsen en verwijderen van studenten van school. Ook stemt de studentenraad in met de (model)onderwijsovereenkomst die de mbo-school gebruikt. In het deelnemersreglement van de mbo-school kunnen aanvullende bevoegdheden voor de studentenraad zijn opgenomen.

Ouders

Alleen voor agrarische opleidingscentra (aoc's) geldt een wettelijke verplichting om een ouderraad te hebben. Binnen roc’s kan er een vrijwillige ouderraad zijn als meer ouders daar om vragen. De bevoegdheden van de ouderraad dienen, in samenspraak met de ouders, te worden vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut van de mbo-school.

portretfoto beleidsadviseur Evelijn Plantenberg

Evelijn Plantenberg

Juridisch adviseur

Bart Lathouwers

Juridisch adviseur