Medezeggenschap

Laatst gewijzigd: 08-06-2016

Zowel onderwijspersoneel, studenten als ouders kunnen soms meepraten over het onderwijs of beleid op een mbo-school. Voor het mbo geldt sinds 1 maart 2010 de Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs. Dit is een wijziging en aanvulling van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en heeft voor het mbo de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 vervangen.

Studenten - ROC Mondriaan
Afbeelding van ROC Mondriaan

Personeel

Het personeel van mbo-scholen kan zitting nemen in ondernemingsraden. Daarop zijn de instemmings- en adviesbevoegdheden uit de Wet op de ondernemingsraden van toepassing.  Aanvullend hierop geldt het Professioneel Statuut dat werkgevers en werknemers in het mbo in 2009 zijn overeengekomen. Het statuut bevat afspraken over de versterking van de professionaliteit van de werknemers, de betrokkenheid van werknemers bij het beleid, het werkoverleg en extra advies- en instemmingsbevoegdheden voor de ondernemingsraad.

Studenten

Mbo-studenten kunnen meepraten over het onderwijs op hun school via de deelnemersraden - de wet hanteert voor het begrip student het formele begrip deelnemer. Het wettelijke kader daarvoor is de gewijzigde en aangevulde WEB. Hierin zijn de instemmings- en adviesbevoegdheden van de deelnemersraden omschreven.

Ouders

De wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs schrijft ook voor dat er in sommige situaties ouderraden moeten worden ingesteld. Deze raden zijn verplicht in aoc’s en scholengemeenschappen waarin voortgezet onderwijs en mbo verenigd zijn. Binnen roc’s moeten ouderraden worden ingesteld als tenminste 25 ouders daartoe een verzoek doen.

De bevoegdheden van ouderraden zijn niet in de wet vastgelegd. Scholen nemen dit op in het medezeggenschapsstatuut dat elke school moet hebben. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het statuut. De ondernemingsraad, de deelnemersraad en (in voorkomende gevallen) de ouderraad hebben daar wettelijk instemmingsrecht op.

Afbeelding van Geert Wammes

Geert Wammes

Beleidsadviseur

Yvonne Dijkman

Juridisch adviseur
Kennisgebieden: professioneel statuut, medezeggenschap personeel, de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), bestuurlijke verhoudingen (WNT).
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Perswoordvoerder
06 - 50 27 26 73
Voor alle persvragen kunt u contact opnemen met Marije.