Medezeggenschap

Laatst gewijzigd: 25-09-2017

Medezeggenschap houdt in dat personeel, studenten en soms ook ouders mee kunnen denken, praten en op sommige momenten ook invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de mbo-school en de regels die daarbinnen gelden.

Studenten - ROC Mondriaan
Afbeelding van ROC Mondriaan

Sinds 1 maart 2010 geldt in het mbo een stelsel van gedeelde medezeggenschap. Dit betekent dat studenten en personeel in beginsel afzonderlijk van elkaar overleg voeren met het college van bestuur van de mbo-school over die onderwerpen die voor hen relevant zijn.

Personeel

Voor het personeel geldt daarbij als kader de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarin zijn de bevoegdheden van alle ondernemingsraden in Nederland opgenomen. Zo adviseert de ondernemingsraad (OR) bijvoorbeeld bij belangrijke organisatorische wijzigingen binnen de mbo-school, en heeft de OR een instemmingsbevoegdheid als het college van bestuur een regeling op het gebied van personeelsopleiding wil vaststellen.

Daarnaast geldt dat sociale partners in het mbo (MBO Raad en vakbonden) in 2009 een Professioneel Statuut mbo hebben afgesloten. Daarin wordt enerzijds de professionele ruimte van onderwijsgevenden binnen het onderwijsteam (als basis organisatorische eenheid) beschreven en geborgd. Anderzijds wordt de medezeggenschap van het personeel versterkt ten behoeve van het optimaliseren van de zeggenschap van onderwijsgevenden. De extra bevoegdheden die de OR heeft gekregen zijn tevens opgenomen en toegelicht in de CAO MBO. Zo heeft de OR een adviesbevoegdheid voor het meerjarig financieel beleid van de mbo-school en een instemmingsbevoegdheid voor het taakverdelingsbeleid.

Studenten

De medezeggenschap van studenten is geregeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Studenten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de studentenraad (de officiële term is deelnemersraad). Zo dient het college van bestuur bijvoorbeeld de studentenraad te betrekken bij het vaststellen van het beleid over het schorsen en verwijderen van studenten van school. Ook dient de studentenraad in te stemmen met de (model)onderwijsovereenkomst die de mbo-school gebruikt. In het deelnemersreglement van de mbo-school kunnen aanvullende bevoegdheden voor de studentenraad zijn opgenomen.

Ouders

Alleen voor agrarische opleidingscentra, de zogenoemde aoc's, geldt een wettelijke verplichting om een ouderraad te hebben. Binnen roc’s kan er een vrijwillige ouderraad zijn als meer ouders daar om vragen. De bevoegdheden van de ouderraad dienen, in samenspraak met de ouders, te worden vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut van de mbo-school.

Yvonne Dijkman

Juridisch beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673