Onderwijstijd voor topsporters

Laatst gewijzigd: 07-06-2019

Topsport beoefenen en onderwijs volgen kan een lastige combinatie zijn. Talenten moeten veel tijd investeren in de voorbereiding op (internationale) wedstrijden en kunnen moeilijk volgens een strak rooster naar school gaan. De sportieve ambities van NOC*NSF vereisen bijvoorbeeld meer faciliteiten van de school voor grote sporttalenten. Voor hen is bijvoorbeeld een elektronische leeromgeving van groot belang zodat de studenten zelf kan bepalen wanneer hij/zij onderwijs wil volgen.

Eisen

Mbo-scholen hebben de mogelijkheid om minder uren onderwijs aanbieden dan de wettelijk gestelde urennorm. Zij kunnen daarom aan groepen topsporters die samen een bol-opleiding volgen, een opleidingsprogramma aanbieden met een andere ureninvulling. Daarvoor geldt:

  • De mbo-school kan onderbouwen welke onderwijskundige visie ten grondslag ligt aan de andere invulling van het onderwijsprogramma van de betreffende opleiding.
  • De deelnemersraad van de mbo-school heeft (officieel en aantoonbaar) ingestemd met het afwijkende onderwijsprogramma van de desbetreffende opleiding.
  • De mbo-school kan vooraf aantonen dat zij kwaliteit levert en waarborgt.
  • De mbo-school kan achteraf aantonen dat zij de kwaliteit gerealiseerd heeft. Dit blijkt uit studenttevredenheid, tevredenheid van het afnemend veld en studiesucces.
  • De mbo-school verantwoordt zich via een rapportage in het jaarverslag.
  • Het onderwijsprogramma is uitgewerkt in de onderwijs- en examenregeling en de mbo-school heeft alle studenten tijdig geïnformeerd over de onderwijs- en examenregeling (OER).

In sommige gevallen telt een klas één individuele topsporter die niet mee kan doen aan het onderwijs. In dat geval moet de opleiding met de student afspreken hoe hij/zij met de gemiste lesstof en begeleiding om gaat. De aanpak daarvoor kan de school vastleggen in het topsportaddendum als aanvulling op de onderwijsovereenkomst.