Topsport

Laatst gewijzigd: 01-11-2021

Topsport beoefenen en onderwijs volgen kan een lastige combinatie zijn. Talenten moeten veel tijd investeren in de voorbereiding op (internationale) wedstrijden en kunnen moeilijk volgens een strak rooster naar school gaan. De sportieve ambities van NOC*NSF vereisen bijvoorbeeld meer faciliteiten van de school voor grote sporttalenten. Voor hen is bijvoorbeeld een elektronische leeromgeving van groot belang zodat de studenten zelf kan bepalen wanneer hij/zij onderwijs wil volgen.

Eisen

Mbo-scholen hebben de mogelijkheid om minder uren onderwijs aan te bieden dan de wettelijk gestelde urennorm. Zij kunnen daarom aan groepen topsporters die samen een bol-opleiding volgen, een opleidingsprogramma aanbieden met een andere ureninvulling. Daarvoor geldt:

  • De mbo-school kan onderbouwen welke onderwijskundige visie ten grondslag ligt aan de andere invulling van het onderwijsprogramma van de betreffende opleiding.
  • De studentenraad van de mbo-school heeft (officieel en aantoonbaar) ingestemd met het afwijkende onderwijsprogramma van de desbetreffende opleiding.
  • De mbo-school kan vooraf aantonen dat zij kwaliteit levert en waarborgt.
  • De mbo-school kan achteraf aantonen dat zij de kwaliteit gerealiseerd heeft. Dit blijkt uit studenttevredenheid, tevredenheid van het afnemend veld en studiesucces.
  • De mbo-school verantwoordt zich via een rapportage in het jaarverslag.
  • Het onderwijsprogramma is uitgewerkt in de onderwijs- en examenregeling (OER) en de mbo-school heeft alle studenten tijdig geïnformeerd over de OER.

In sommige gevallen telt een klas één individuele topsporter waarvoor een programma op maat noodzakelijk is om topsport te kunnen combineren met de opleiding. In dat geval maakt de opleiding maatwerkafspraken met de student over het onderwijsprogramma en begeleiding. Deze afspraken kan de school vastleggen in het topsportaddendum als bijlage bij de onderwijs- en praktijkovereenkomst. In de handreiking 'Maatwerk voor talentvolle sporters in het mbo' staat een format voor het topsportaddendum. Daarnaast gaat deze handreiking in op wat er mogelijk is aan ondersteuning van talentvolle sporters in het mbo en hoe je dat als school kunt organiseren.

Topsportcoördinatoren

Ruim 30 mbo-scholen hebben een topsportcoördinator die topsportende studenten ondersteunt bij het combineren van topsport en hun opleiding. Deze topsportcoördinatoren vormen samen een netwerk dat gefaciliteerd wordt door de MBO Raad. Jaarlijks is er een aantal bijeenkomsten waarin kennis wordt gedeeld.

Doride de Bruijn

Beleidsadviseur Strategie & Onderwijs