Bpv-protocol en subsidieregeling

Laatst gewijzigd: 11-10-2022

Om de kwaliteit van stages te waarborgen heeft de MBO Raad in 2009 het bpv-protocol opgesteld, samen met MKB-Nederland, VNO-NCW, het ministerie van OCW en Colo (nu: SBB). De zes organisaties zetten zich in voor een goede beroepspraktijkvorming in het mbo. Het bpv-protocol is een van de instrumenten dat hieraan bijdraagt, bijvoorbeeld met de rolverdeling tijdens de bpv en de verantwoordelijkheden van de student, school en het leerbedrijf.

Via de bpv-monitor brengt SBB de mening van het leerbedrijf, de student en de mbo-school over stages in kaart. Mede aan de hand van de uitkomsten van deze monitor dragen scholen en het bedrijfsleven bij aan een verbetering van de kwaliteit van de stages.

Subsidieregeling praktijkleren

De Rijksoverheid stimuleert werkgevers praktijkleerplaatsen aan te bieden en stelt hiervoor een financiële tegemoetkoming beschikbaar via de subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling loopt door tot en met 2023. Werkgevers kunnen een vergoeding krijgen wanneer zij een plek bieden aan leerlingen (vo, vso, pro), studenten (mbo die een bbl-opleiding volgen, hbo) en voor promovendi. Verreweg het grootste deel van het budget van de subsidieregeling gaat naar bedrijven die een mbo-student een leerwerkplek aanbieden.