Privacy statement

De MBO Raad respecteert en beschermt de privacy conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de AVG kun je vinden op de site van de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving.

1. Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de MBO Raad.

De MBO Raad hecht waarde aan de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking van deze persoonsgegevens. Daarnaast neemt De MBO Raad passende maatregelen om jouw gegevens te beschermen en beveiligen.

De MBO Raad verwerkt jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden.

De MBO Raad bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor De MBO Raad deze verzamelt of verwerkt.

De MBO Raad neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacy wetgeving in acht. Eventuele vragen, klachten of suggesties kan je sturen naar helpdesk@mboraad.nl.

2. Hoe verzamelt de MBO Raad persoonsgegevens?

De MBO Raad verzamelt persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag van jouw toestemming (die je ook mag intrekken), het uitvoeren van een overeenkomst die je met de MBO Raad aangaat, of het gerechtvaardigd belang dat de MBO Raad heeft als sectororganisatie voor het middelbaar beroepsonderwijs om namens de werkgevers in het middelbaar beroepsonderwijs cao-onderhandelingen te voeren en om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs.

De MBO Raad verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf

Bijvoorbeeld als je je abonneert op een nieuwsbrief, je opgeeft voor het bijwonen van een bijeenkomst of een training of deelneemt aan een van onze netwerken (bijv. via Teams). Of als je een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met de MBO Raad.

Of als je zelf informatie plaatst op onze websites en/of social media kanalen.

Als gevolg van het gebruik van of deelname aan dienstverlening

Bijvoorbeeld wanneer je een nieuwsbrief leest, onze websites bezoekt, een bijeenkomst bijwoont, of één van onze instrumenten gebruikt, kan de MBO Raad informatie over dat gebruik vastleggen. Voor bijeenkomsten geldt bijvoorbeeld dat de MBO Raad foto’s kan maken ten behoeve van de verslaglegging of verslaggeving van de bijeenkomst. Door deel te nemen aan een van onze netwerken. Voor online diensten geldt dat De MBO Raad jouw interacties registreert.

De MBO Raad maakt op zijn websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie daarover kan je terecht in de betreffende cookieverklaring op iedere website.

3. Hoe gebruiken wij deze informatie?

De MBO Raad verwerkt en verzamelt persoonsgegevens met het doel om;

  • je adequaat te kunnen toelaten tot de dienstverlening van de MBO Raad die je zelf hebt aangevraagd;
  • je te informeren over verdere dienstverlening van de MBO Raad, indien dit van toepassing is
  • inzicht te krijgen in het gebruik van de dienstverlening en deze dienstverlening te optimaliseren en eventueel te personaliseren;
  • de relatie tussen jou en de MBO Raad te beheren, waaronder het correct verwerken van wijzigingen in jouw persoonsgegevens;
  • je in contact te kunnen brengen (via je (zakelijke) contactgegevens) met anderen in de netwerken binnen de MBO Raad waaraan je deelneemt;
  • marktonderzoek en gebruikersanalyses uit te voeren;

4. Met wie delen wij deze informatie?

Met leveranciers van De MBO Raad

De MBO Raad kan informatie over gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie wij gebruik maken  om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld externe trainers of sprekers, verwerkers van aanmeldingen voor evenementen, een mailingbedrijf of een (markt)onderzoeksbureau). Als dat het geval is dan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die namens de MBO Raad persoonsgegevens verwerken. Hierin worden passende verplichtingen vastgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Met partners van De MBO Raad

In sommige gevallen is het wenselijk om persoonsinformatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Wanneer dat het geval is zullen wij je expliciet om toestemming vragen voor het doorleveren van jouw gegevens.

Met de autoriteiten

In uitzonderlijke gevallen kan de MBO Raad gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als de MBO Raad daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

5. De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie

Je hebt in lijn met de AVG  – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de eigen persoonsgegevens. Indien je van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres helpdesk@mboraad.nl

6. Beveiliging van informatie

De MBO Raad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met helpdesk@mboraad.nl.

7. Aanpassingen van het privacy statement

Het kan zijn dat de MBO Raad in de toekomst besluit tot aanpassing van dit privacy statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal de MBO Raad jou hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy statement. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy statement kan altijd op de website van de MBO Raad geraadpleegd worden.

Extranet omgeving

Om in te loggen op het extranet van de MBO Raad kunt u, na uitnodiging, ook inloggen met het Office 365 account van uw organisatie. Heeft u de uitnodiging ontvangen op een e-mailadres van een andere provider dan Office 365, dan kunt u deze ook gebruiken. In dat geval kiest u een eigen wachtwoord. 

In beide gevallen slaat de MBO Raad geen inloggegevens op. Deze inloggegevens zijn uitsluitend bekend bij Microsoft Corporation en vallen onder haar privacy verantwoordelijkheid.

Teams omgeving

Als iemand toegang krijgt tot de Teamsomgeving van de MBO Raad dan verwerkt de MBO Raad de volgende persoonsgegevens:

  • Gebruikersnaam/ e-mailadres;
  • Loggegevens;
  • IP-adres.

De MBO Raad gebruikt deze persoonsgegevens met name voor het volgende doeleinde:

Het verlenen van toegang en het beveiligen van ICT-voorzieningen van de MBO Raad, inclusief het voorkomen van onrechtmatig gebruik.

About Extranet EN

The MBO Raad respects and protects privacy in accordance with the Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA). More information about the Dutch DPA can be found on the website of the autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving.

Extranet environment

To log in to the extranet of the MBO Raad you can also log in with the Office 365 account of your organization. If you received the invitation at an e-mail address from a provider other than Office 365, you can also use it. In that case, you choose your own password.

In both cases, the MBO Raad does not store any login details. These login details are only known to Microsoft Corporation and are subject to its privacy responsibility.