Goed bestuur

Onze sector streeft naar een zo goed mogelijk bestuur, daarom zijn taken opgesplitst: het college van bestuur heeft een aansturende rol en de raad van toezicht heeft een controlerende rol bij het bestuur van een mbo-school. Samen werken ze aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen met de beschikbare middelen. Het is essentieel om op een transparante manier te communiceren en verantwoording af te leggen voor het vertrouwen in de mbo-school. De sector heeft een governancecode vastgesteld waarin is afgesproken wat de mbo-scholen als goed bestuur beschouwen. Dit is de Code goed bestuur mbo 2020.

Wetgeving & monitoring

De Wet educatie en beroepsonderwijs regelt enkele belangrijke zaken over wat goed bestuur is met betrekking tot colleges van bestuur en raden van toezicht. Deze wet vereist dat alle mbo-scholen een raad van toezicht hebben en legt hun wettelijke bevoegdheden vast. De stichting die de mbo-school in stand houdt is officieel het bevoegd gezag van de mbo-school. Deze stichting wordt vervolgens bestuurd door het College van Bestuur.  

De mbo-scholen moeten een code voor goed bestuur hebben en zich in het jaarverslag verantwoorden over de naleving ervan. De code goed bestuur mbo 2020 is wettelijk aangewezen. De code is waardegedreven en geeft richting en houvast aan de belangenafwegingen die een College van Bestuur van een mbo-school maakt om positie te bepalen en keuzes te maken bij het realiseren van de publieke taak. De focus ligt in deze Code op vijf waarden waarin een aantal ambities worden geformuleerd: verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, openheid en lef. De code wordt iedere drie jaar geëvalueerd. 

Beloning bestuurders & toezichthouders

Sinds 1 januari 2013 is de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet beperkt de maximale bezoldiging van bestuurders en toezichthouders. De overheid bepaalt jaarlijks wat de maximale bezoldiging van een bestuurder mag zijn. De WNT bepaalt vervolgens dat een voorzitter van een raad van toezicht maximaal vijftien procent van een bestuurder mag verdienen, en een lid maximaal tien procent. Mbo-scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun honorering, binnen de WNT-richtlijnen. Het servicedocument WNT van de MBO Raad biedt alle relevante informatie voor bestuurders en toezichthouders.