MBO Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs aanbieden. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

De MBO Raad versterkt de positie van zijn leden op de volgende terreinen:

 • In de beroepsonderwijskolom vo-mbo-hbo;
 • In relatie met nationale en internationale actoren;
 • In de publieke opinie;
 • Als werkgever op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardenbeleid;
 • Op het gebied van bekostiging, bedrijfsvoering, onderwijs, kwaliteit, kennisdeling en implementatie van onderwijsinnovaties;
 • In relatie tot de dynamiek op de arbeidsmarkt en verschillende branches, vooral via samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB);
 • In het sociaal domein en Leven Lang Ontwikkelen.

De MBO Raad benadert zijn taken primair vanuit het doelperspectief van studenten: hoe bereiden we studenten zo goed mogelijk voor op een actieve participatie in een dynamische arbeidsmarkt en op een vorm van vervolgonderwijs in het mbo, op het hbo en gedurende de loopbaan.
Het mbo kent een brede publieke taak, de MBO Raad is vanuit zijn taak eerste aanspreekpunt voor landelijke stakeholders waaronder de ministeries van OCW, SZW, EZK, de werknemersorganisaties, andere onderwijssectorraden en(decentrale) overheden en vertegenwoordigers van deze (decentrale) overheden zoals de VNG, het georganiseerde bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB-NL).

Bureau en organisatie MBO Raad

De MBO Raad is gevestigd in Woerden. Hier werken ongeveer 120 personen. De dienstverlening van het bureau kent vier hoofdonderdelen:

 • Belangenbehartiging;
 • Strategie en onderwijs;
 • Kennisdeling;
 • Positionering van het mbo.

Om deze activiteiten efficiënt uit te kunnen voeren en snel te kunnen inspelen op de actualiteit en de behoeftes van de leden, heeft de MBO Raad de volgende afdelingen:

 • Werkgeverszaken, Bedrijfsvoering & Bekostiging (WBB);
 • Bedrijfstakgroepen (BTG);
 • Strategie, Onderwijs en Internationalisering (SO&I);
 • In- en Externe Communicatie (I&EC);
 • Externe Projecten;
 • Digitale Transformatie;
 • Interne Bedrijfsvoering.