Inburgering

Beroepsonderwijs speelt een essentiële rol bij het bevorderen van een goede inburgering. Het biedt vluchtelingen de kans om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen, waardoor ze beter kunnen integreren in de samenleving en succesvol kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit vergroot hun kansen op het vinden van werk en het opbouwen van een zelfstandig bestaan.

Inburgering

Iedereen met een verblijfsvergunning die tijdens de leerplichtige leeftijd minder dan acht jaar in Nederland heeft gewoond, heeft de verplichting tot inburgering. Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Wet Inburgering van kracht geworden, als aanpassing op de inburgeringsplicht vastgelegd in de Wet van 30 november 2006.

Veelgestelde vragen:

Op welke drie manieren kan een persoon inburgeren?
Waaruit bestaat het inburgeringsexamen?
Wie moet de inburgeringscursus en examen betalen?
Wie vallen er onder de algemene inburgeringsplicht?

Vluchtelingen

Vanwege de vluchtelingeninstroom worden mbo-scholen benaderd door gemeenten om vluchtelingen op te nemen en voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Voor 12-18-jarigen bestaan Internationale Schakel Klassen (ISK) of Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen (EOA). ISK's bieden onderwijs aan nieuwkomers vanaf 12 jaar. Na ongeveer 2 jaar stromen leerlingen door naar regulier voortgezet onderwijs of mbo-opleidingen.

Voor nieuwkomers van 16 en 17 jaar is het soms moeilijk om op een ISK te passen. In zulke gevallen kunnen mbo-scholen de jongeren opvangen. Sommige mbo-scholen bieden ook voortgezet onderwijs aan, waardoor samenwerking mogelijk is. Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen een opleiding afmaken die ze voor hun 18e zijn gestart, zelfs als ze wachten op uitzetting. Ze kunnen zich inschrijven voor een mbo-opleiding als ze geen verblijfsstatus hebben of een tijdelijk Nederlands identiteitsdocument bezitten.

Veelgestelde vragen over vluchtelingen:

Hoe zet de MBO Raad zich in voor inburgering van vluchtelingen in het onderwijs?
Kunnen vluchtelingen en andere nieuwkomers hun buitenlandse diploma herwaarderen?
Welke extra ondersteuning bestaat er voor vluchtelingen die zich melden bij een mbo-school?
Welke mogelijkheden zijn er voor doorstroom naar een passend mbo-niveau?