Studentenzaken

Het mbo leidt jongeren en volwassenen op voor een beroep, een vervolgopleiding en goed burgerschap. Iedereen zonder diploma kan een entreeopleiding volgen, voor niveau 2-, 3- en 4-opleidingen is een vmbo-diploma (kadergericht of theoretisch) of overgangsbewijs naar havo/vwo 4 vereist. Het mbo heeft twee leerwegen: bol en bbl. Bol-studenten volgen een opleiding met stages voor praktijkervaring ,bbl-studenten werken bij een werkgever en gaan één dag per week naar school voor theorie. Praktijkovereenkomsten worden gesloten tussen school, student en leerbedrijf (bol) of werkgever (bbl).

Toelatingsrecht

Per 1 augustus 2017 hebben mbo-studenten met het toelatingsrecht het recht om automatisch toegelaten te worden tot hun eerste voorkeursopleiding als ze zich vóór 1 april aanmelden en voldoen aan de vooropleidingseisen. De wet wil jongeren beter begeleiden bij de overstap naar het mbo. Belangrijke maatregelen zijn een landelijke aanmelddatum van 1 april, automatische toelating voor gekwalificeerde studenten die op tijd aanmelden en deelnemen aan eventuele verplichte intake-activiteiten, recht op studiekeuzeadvies bij tijdige aanmelding, en invoering van een bindend studieadvies voor mbo 2-, 3- en 4-opleidingen.

Veelgestelde vragen:

Mag een school deelname aan verplichte intake activiteiten van de student eisen?
Wat houdt de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo in?
Wat wordt er bepaald in een onderwijsovereenkomst?
Welke studenten in het mbo hebben recht op studiefinanciering?

Medezeggenschap

Medezeggenschap in het mbo betekent dat personeel, studenten en soms ouders invloed hebben op het beleid en de regels van de school. Sinds 1 maart 2010 is er een stelsel van gedeelde medezeggenschap, waarbij studenten en personeel apart overleg voeren met het college van bestuur over relevante onderwerpen. Studenten hebben medezeggenschap volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en kunnen zich verkiesbaar stellen voor de studentenraad. Ze worden bijvoorbeeld betrokken bij beleidsbeslissingen, schorsing en verwijdering van studenten, en het goedkeuren van onderwijsovereenkomsten.

Veelgestelde vragen over medezeggenschap:

Op welke manieren hebben ouders medezeggenschap in schoolbeleid?
Op welke manieren hebben studenten medezeggenschap in schoolbeleid?
Welke rol en bevoegdheden heeft een studentenraad?