Gesteund bij de start - professionalisering van startende mbo-docenten

Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat een goede begeleiding van startende docenten leidt tot verhoging van de professionele ontwikkeling van de startende docent en het risico van onnodige uitval in de eerste vijf jaar verkleint.

In dit onderzoek stond de vraag centraal wat cruciale factoren en effectieve aanpakken voor de professionele ontwikkeling en het voorkomen van uitval van startende docenten in het mbo zijn. In de cao mbo is opgenomen dat de werkgever een met de instemming van de OR vastgestelde regeling startende werknemers heeft, waarin aandacht wordt besteed aan de begeleiding van startende werknemers.

Daarom was een onderdeel van het onderzoek om te inventariseren wat al door mbo-scholen ontwikkeld is en te bepalen in hoeverre dat bijdraagt aan de professionalisering van startende docenten. Ook was een gewenste uitkomst van het onderzoek om zicht te krijgen op de wensen en ambities van mbo-scholen en startende docenten ten aanzien van het thema begeleiding startende docenten.