Passend onderwijs

Eén derde van de mbo-studenten heeft een extra ondersteuningsbehoefte. De aard van deze behoefte verschilt per student. Mbo-scholen proberen middels passend onderwijs toch iedere student succesvol een opleiding te laten afronden, ongeacht wat de ondersteuningsbehoefte is. De MBO Raad ziet erop toe dat ontwikkeld beleid bijdraagt aan deze ambitie van scholen en doet dat middels de verbeteragenda passend onderwijs mbo 2020-2025.

Verbeteragenda passend onderwijs mbo 2020-2025

MBO Raad is partner in de verbeteragenda passend onderwijs mbo 2020-2025. Deze agenda is gericht op het verbeteren van de intake aspirant-studenten met ondersteuningsbehoefte​, kwaliteit ondersteuning door onderwijsteams​, samenwerking mbo-gemeenten-sociaal domein en de begeleiding tijdens BPV en eerste stappen arbeidsmarkt​.

Daarnaast kunnen jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen kunnen gebruik maken van de ESB-regeling. De MBO Raad maakt zich sterk voor het behoud van de regeling en ESB-expertise beschikbaar voor mbo-scholen​.

Residentieel onderwijs

We zien ontwikkelingen naar kleinschaligere woonvormen in JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)​. Dit vraagt om andere organisatie van onderwijs om dekkend aanbod in regio te realiseren​. Waarbij de school van herkomst in beeld blijft​. Vanaf het schooljaar 2023-204 is hiervoor de subsidieregeling Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp beschikbaar gesteld​. Het is de inzet van de MBO Raad dat mbo-scholen in staat moeten worden gesteld om de juiste begeleiding te bieden (deskundigheid, bekostiging) en een plek hebben in de subsidieregeling​. 

Veelgestelde vragen over passend onderwijs:

Hoe maakt de MBO Raad zich hard voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte?
kent het mbo een aparte onderwijsvorm waar studenten apart specialistische of intensieve begeleiding krijgen?
Wat als een student niet in staat is aan alle diploma-eisen te voldoen en wel een opleiding wil volgen?