Leven lang ontwikkelen

Laatst gewijzigd: 03-10-2017

Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, moeten burgers hun kennis en vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. De regering wil dat Nederland een kenniseconomie is die op internationaal niveau concurreert. Dit vraagt om voortdurende scholing van de totale beroepsbevolking. Het mbo heeft als hofleverancier van geschoolde vakmensen een belangrijke opdracht in scholing van werkenden en werkzoekenden.

Studenten op het Friesland College
Afbeelding van Friesland College/Maartje Roos

Tien punten voor Leven lang ontwikkelen in het mbo

De sterke troeven van het mbo zijn vastgelegd in 10 punten voor leven lang ontwikkelen (ook wel bekend als leven lang leren) in het mbo:

1.     Het mbo als duurzame partner van leerafspraken in de regio
2.     Het mbo als natuurlijke samenwerkingspartner van het regionale bedrijfsleven
3.     Het mbo als bekende samenwerkingspartner van lokale overheden
4.     Ervaring met leerafspraken voor werkenden én werkzoekenden
5.     Leverancier van maatwerk voor bedrijf én individu
6.     Kennis van, én ervaring met de diversiteit aan studenten
7.     Kennis op het gebied van coaching, loopbaanbegeleiding én over vakinhoud
8.     Professionals in loopbaanontwikkeling
9.     Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen
10.   Erkennen van kennis en ervaring van volwassenen

Leven lang ontwikkelen in Nederland

De MBO Raad hoopt dat het nieuwe kabinet werk maakt van een leven lang ontwikkelen. Het mbo maakt zich namelijk zorgen over de groeiende onderklasse van (half of laag) opgeleide werknemers, (gedwongen) zelfstandigen zonder personeel en werklozen in de leeftijdscategorie tussen de 20-30 jaar met een diploma op hooguit mbo-niveau 1 of 2. In de toekomst is deze groep extra kwetsbaar door de robotisering en verdringing op de arbeidsmarkt. Mbo-scholen beschouwen het als hun taak deze kwetsbare doelgroep via een combinatie van leren en werken naar een hoger diploma te brengen.

De Europese Commissie stimuleert met verschillende instrumenten een Leven lang ontwikkelen in de Europese Unie. De inzet van de MBO Raad is om in Europa enerzijds te laten zien hoe de verschillende Nederlandse instrumenten en de procedures vaak al goed aansluiten bij de Europese ontwikkelingen. Soms zijn er in Europees verband instrumenten ontwikkeld die het Nederlandse onderwijs nog niet heeft en goed kan gebruiken. Het ministerie van Onderwijs heeft drie coördinatiepunten ingericht die de nationale invoering daarvan verzorgen.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

Een Leven Lang Leren - Hiteq