Leven lang ontwikkelen

Laatst gewijzigd: 17-04-2020

De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Door technologische ontwikkelingen veranderen banen in het middensegment van de arbeidsmarkt. Nieuwe banen komen erbij terwijl andere juist verdwijnen. Lange arbeidsrelaties maken plaats voor kortere. Succesvol kunnen meebewegen met deze veranderingen vraagt van werkenden flexibiliteit en pro-activiteit. Eigenaar blijven van je eigen loopbaan vraagt continu aandacht voor je ontwikkeling – of je nu starter, herstarter of doorstarter bent. Je ontwikkeling houdt niet op als je als beginnend beroepsbeoefenaar de arbeidsmarkt betreedt. Daarom vraagt de MBO Raad aandacht voor de noodzaak om te investeren in een leven lang ontwikkelen.

Leven Lang Ontwikkelen

Starters, herstarters en doorstarters

Als we praten over een leven lang ontwikkelen moet er volgens de MBO Raad onderscheid worden gemaakt tussen de volgende groepen:

  • Je bent een starter als je als jongere, aansluitend op het voortgezet onderwijs, een diplomagerichte beroepsopleiding in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs volgt, of een wetenschappelijke opleiding aan een universiteit.
  • Je bent een herstarter als je als (jong)volwassene het onderwijssysteem hebt verlaten - al dan niet met diploma - en tóch een andere of hogere opleiding wenst of gedurende een aantal jaren niet actief bent geweest op de arbeidsmarkt.
  • Je bent een doorstarter als je op latere leeftijd besluit jezelf verder op-, bij- of om te scholen, al dan niet met steun van je werkgever: ontwikkelen met het oog op de toekomst. En dat kan op vele manieren, zowel richting een ander of hoger diploma als informeel of naar één of meerdere certificaten.

Voor deze drie doelgroepen is het vroeger of later in hun carrière noodzakelijk stil te staan bij de vraag wat leven lang ontwikkelen voor hen betekent.

Het Nederlandse mbo biedt kansen en mogelijkheden

Het Nederlandse mbo heeft een sterke, duurzame relatie met het landelijk georganiseerde en regionale/sectorale bedrijfsleven. Door hun wettelijke plicht erkende stages voor studenten te garanderen, weten mbo-scholen als geen ander waar kansen liggen en waar interessante nieuwe ontwikkelingen in de stad of omringende regio aan de orde zijn.

Het mbo is voor het overgrote deel van onze beroepsbevolking (40 procent heeft een mbo-diploma) de sleutel tot een leven lang ontwikkelen. Samen met het bedrijfsleven en landelijke en regionale overheden willen mbo-scholen starters, herstarters en doorstarters op mbo-niveau weerbaar te maken en te behouden voor de arbeidsmarkt én de maatschappij van vandaag en morgen.

Het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen (levenlangontwikkelen.nl) geeft scholen informatie over diverse aspecten van maatwerktrajecten voor volwassenen.

Een gezamenlijke agenda

De MBO Raad hoopt dat het nieuwe kabinet werk maakt van een leven lang ontwikkelen. Het bestuursakkoord dat de MBO Raad en het ministerie van OCW in februari 2018 hebben gesloten legt hiervoor een stevige basis. Het mbo wil hiermee de groeiende groep van (half of laag) opgeleide werknemers, (gedwongen) zelfstandigen zonder personeel en werklozen in de leeftijdscategorie tussen de 20-30 jaar met een diploma op hooguit mbo-niveau 1 of 2 naar een hoger opleidingsniveau tillen.

Adviezen van de commissie Vraagfinanciering MBO en de Sociaal Economische Raad kennen een grote rol toe aan het mbo voor een leven lang ontwikkelen. Voor het verder versterken en het duurzaam borgen van dit thema is daarom nu een stevige politieke agenda nodig. Deze agenda moet zich richten op werk, innovatie en een krachtige regionale economie waarbij scholings- en ontwikkelmogelijkheden cruciaal zijn. Regionale afspraken zijn de randvoorwaarde die scholen in staat stelt een flexibel scholingsaanbod vorm te geven.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns