Kwalificatiestructuur

Laatst gewijzigd: 18-04-2019

In de kwalificatiestructuur voor startende opleidingen bestaat een kwalificatiedossier uit een basisdeel en profieldelen. Een basisdeel en een profieldeel samen vormt de kwalificatie. Keuzedelen zijn de ‘plus’ op de kwalificatie en maken de opleiding compleet. 

Opbouw van een opleiding

Opleidingen bestaan uit:

  • Een basisdeel dat generieke eisen stelt aan Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4) en beroepsspecifieke eisen op het gebied van vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarover de student moet beschikken in het werkveld.
  • Een profieldeel dat vormgeeft aan de specifieke onderdelen van een kwalificatie die niet gelden voor alle kwalificaties in het dossier. De naam van het profiel wordt vermeld op het diploma.
  • Keuzedelen die verbredend of verdiepend zijn en bijdragen aan een betere in- of doorstroom naar een vervolgopleiding. Scholen bepalen zelf welke keuzedelen worden opgenomen in het onderwijsaanbod. Het keuzedeel vormt een verplicht onderdeel van het onderwijs en de examinering, maar telt nog niet mee voor het behalen van het diploma.
Afbeelding van de gevolgen van de kwalificatiestructuur herziening
Foto van herzieningmbo.nl

Opleidingsdomeinen

Alle mbo-opleidingen zijn in zestien domeinen ingedeeld. Aan elkaar gerelateerde opleidingen vormen één domein. Dit maakt het kiezen van een studie voor studenten overzichtelijk. Wanneer jongeren nog niet precies weten voor welke kwalificatie(s) zij willen worden opgeleid, kunnen zij zich in laten schrijven in een domein. Zo kunnen zij alvast starten met de gemeenschappelijke onderdelen van verwante opleidingen en op basis van praktijkervaring een definitieve keuze maken.

Experimenten

Om de samenwerking tussen het regionale onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het voor scholen vanaf 2017 mogelijk cross-over kwalificaties aan te bieden. De cross-over kwalificatie bestaat uit delen van bestaande kwalificaties van twee of meer domeinen. Dankzij dit experiment, dat loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025, kunnen scholen opleidingen aanbieden voor nieuwe beroepen die op het snijvlak van twee of meer sectoren liggen.

Daarnaast start het experiment Ruimte voor de regio. Het experiment biedt mbo-scholen de ruimte om samen met werkgevers nieuwe, geregionaliseerde opleidingen te ontwikkelen, om zo de aansluiting tussen hun onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt te versterken. Scholen die meedoen aan het experiment krijgen de ruimte om af te wijken van de huidige opbouw en wijze van vaststelling van opleidingen. Volgens de minister ontstaat er zo ruimte voor innovatie en een regionale invulling van het onderwijs. Mbo-scholen kunnen – in samenspraak met werkgevers – zelf opleidingen ontwikkelen en ontwerpen.

Eisen aan kwalificaties

Alle mbo-kwalificatiedossiers en keuzedelen worden ontwikkeld en onderhouden door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De minister van OCW stelt, mede namens het ministerie van Economische Zaken, de dossiers en keuzedelen vast.

Afbeelding van RIni Romme

Rini Romme

Beleidsadviseur

Herziening kwalificatiestructuur - kwalificatiedossiers (video 2 van 6)

Herziening kwalificatiestructuur - basisdeel

Herziening kwalificatiestructuur - het profieldeel