Goed bestuur

Laatst gewijzigd: 13-10-2021

Bij het bestuur van een mbo-school heeft het college van bestuur een aansturende rol en de raad van toezicht een controlerende rol. Zo werken zij samen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen met de daarvoor beschikbare middelen. Voor het vertrouwen in een mbo-school is het van belang hierover op een transparante wijze te communiceren en verantwoording af te leggen.

Stuurwiel
Afbeelding van Ed Jeavons, Flickr.com, CC-licentie

Wetgeving

Voor het mbo geldt sinds 1 april 2009 de Wijzigingen van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht. Deze wet regelt dat alle mbo-scholen een raad van toezicht moeten hebben en legt de wettelijke bevoegdheden daarvan vast. De wet regelt ook dat het college van bestuur formeel het bevoegd gezag van de mbo-school is.

De wet schrijft voor dat er een code voor goed bestuur in het mbo moet zijn en dat de mbo-scholen zich in hun jaarverslag moeten verantwoorden over de omgang met deze code. De code 'Goed bestuur in het mbo' is wettelijk als deze code aangewezen.

Monitoringscommissie

Tussen 2015 en 2018 heeft een onafhankelijke Monitoringscommissie de naleving van de Branchecode goed bestuur in het mbo (in werking sinds 1 augustus 2014) te monitoren en evalueren. De monitoring gebeurde eens in de twee jaar. De commissie bracht over de monitoring en evaluatie verslag uit aan het bestuur van de MBO Raad. Na het eindverslag over de periode 2015-2018 heeft de commissie zichzelf opgeheven.

Code goed bestuur mbo 2020

De MBO Raad heeft maart 2021 de code goed bestuur mbo 2020 gepubliceerd. Deze code is vastgesteld door alle colleges van bestuur van de mbo-scholen en de raden van toezicht ondersteunen de afspraken die erin zijn gemaakt. De code is waardegedreven en geeft richting en houvast aan de belangenafwegingen die een college van bestuur van een mbo-school maakt om positie te bepalen en keuzes te maken bij het realiseren van de publieke taak.Bekijk de code goed bestuur mbo 2020

Bart Lathouwers

Juridisch adviseur

Code goed bestuur mbo