Sociaal domein

Het mbo wil voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom passen scholen het onderwijs zo aan dat het rekening houdt met eventuele beperkingen van studenten vanaf het begin van de opleiding. Het mbo adviseert studenten over opleidingen waarvoor ze kansrijk zijn om een diploma te behalen. Als studenten niet aan alle diploma-eisen kunnen voldoen, kunnen ze toch de opleiding volgen en een schoolverklaring krijgen. Zo proberen we zoveel mogelijk mensen voor te bereiden op een actieve deelname aan de samenleving.

Passend onderwijs

Door passend onderwijs en ondersteuning te bieden, kunnen meer studenten een beroepsopleiding volgen. Het ondersteuningsaanbod van elke school is te vinden op hun website. De afspraken over de ondersteuning van studenten worden vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Scholen leggen verantwoording af over hun passend onderwijs via hun jaarverslag. De MBO Raad krijgt advies van verschillende groepen en instanties om de belangen van mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoeften en toegankelijkheid te bevorderen. Ze hebben contact met beleidsmakers van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Belangenbehartiging omvat onder andere financieringsadvies voor onderwijs aan studenten met extra ondersteuningsbehoeften, onderzoek naar knelpunten voor studenten in vmbo en mbo, de Wet Gelijke Behandeling, en ambulante begeleiding.

Veelgestelde vragen over passend onderwijs:

Hoe maakt de MBO Raad zich hard voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte?
kent het mbo een aparte onderwijsvorm waar studenten apart specialistische of intensieve begeleiding krijgen?
Wat als een student niet in staat is aan alle diploma-eisen te voldoen en wel een opleiding wil volgen?

Voortijdig schoolverlaters


Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder een havo-, vwo- of mbo-2 diploma of hoger. De overheid wil het aantal vsv'ers verminderen en neemt verschillende maatregelen. Kinderen van 5 tot 16 jaar hebben leerplicht, en jongeren van 16 tot 18 jaar hebben kwalificatieplicht, wat betekent dat zij voltijdsonderwijs moeten volgen totdat ze een startkwalificatie hebben. De regering stelt jaarlijks 80 miljoen euro beschikbaar aan scholen en gemeenten voor regionale programma's om het aantal vsv'ers te verminderen. Door maatwerk krijgen jongeren de hulp die zij nodig hebben. 

Mbo-scholen ontvangen extra middelen voor de kwaliteitsafspraken mbo en nemen in hun kwaliteitsplan ambities op voor jongeren in een kwetsbare positie, inclusief maatregelen om schooluitval te voorkomen. Het beleid richt zich zowel op schoolniveau, waar docenten en begeleiders proberen schooluitval te voorkomen, als op bovenschools niveau, waar samenwerking plaatsvindt tussen scholen, gemeenten en het bedrijfsleven.

Veelgestelde vragen over voortijdig schoolverlaters:

Hoe wordt door scholen ingezet op preventie van voortijdig schooluitval?
Hoe zet de MBO Raad zich in voor aanpak voortijdig schooluitval?
Wie vallen er onder voortijdig schoolverlaters?