Sociaal domein

Het overgrote deel van onze studenten haalt probleemloos hun diploma. Het mbo is er ook voor jongeren en (jong)volwassenen die daar extra ondersteuning bij nodig hebben. Het mbo biedt ook ruimte voor maatwerk voor jongeren en (jong)volwassenen zonder startkwalificatie, met (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt en/of zonder voldoende (Nederlandse) basisvaardigheden. Zo proberen we zoveel mogelijk mensen voor te bereiden op een actieve deelname aan de samenleving.

Inzet vanuit de MBO Raad

De MBO Raad zet zich in voor verbreding van de wettelijke opdracht (met passende kaders en publieke financiering) voor het mbo ten gunste van leerroutes voor jongeren en (jong)volwassenen die om verschillende redenen maatwerk nodig hebben. Bijvoorbeeld als er extra hulp of ondersteuning nodig is tijdens het leren of in de overgang van school naar werk of als een diploma (nog) niet haalbaar is.

Het mbo is daarmee een maatschappelijke partner in de regio; een krachtige motor niet alleen voor het oplossen van economische, maar ook sociaal maatschappelijke vraagstukken. Met een waaier aan onderwijsmogelijkheden die elkaar versterken en aansluiten op talent, passie en wat iemand kan, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in Nederland mee kan doen. Omdat iedereen recht heeft om zich zo maximaal mogelijk te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

Werkagenda 2023-2027: Samen werken aan talent

Samen met het Ministerie van OCW, NRTO, VNG, SBB, VNO-NCW en MKB-Nederland, BVMBO en JOBmbo zetten we ons – met de werkagenda 2023-2027 ‘Samen werken aan talent’ – gezamenlijk in. Zodat alle studenten optimaal meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, en eerlijke kansen hebben om hun vaardigheden en talenten ten volle te ontplooien en om een passende leerroute te doorlopen. Het mbo als opleider vervult voor veel jongeren en (jong)volwassenen een belangrijke rol.

In deze werkagenda zijn een aantal doelstellingen geformuleerd die hieraan bijdragen. Zo:

 • versterken we de begeleiding in het onderwijs en bij de stap van school naar werk of vervolgopleiding (met name voor niveau 2 studenten);
 • zetten we ons maximaal in om de stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters af te remmen en om te buigen;
 • draagt het mbo bij aan het verminderen van laaggeletterdheid;
 • zorgen we ervoor dat meer studenten een weloverwogen keuze maken voor een opleiding richting een kansrijk beroep, passend bij hun interesses, talenten en capaciteiten met perspectief op een duurzame plek op de arbeidsmarkt en op bestaanszekerheid;
 • draagt de mbo-sector bij aan het (op maat, modulair en via BBL) bij- en omscholen van werkenden en werkzoekenden, ook voor mensen, die om verschillende redenen aan de kant staan en niet, of niet duurzaam, aan het werk zijn;
 • vergroten we de toegankelijkheid van het mbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Duurzame samenwerking met partners

Landelijk werkt de MBO Raad intensief samen de met ministeries van OCW en SZW en verschillende stakeholders zoals VO-raad, Sectorraad praktijkonderwijs en gespecialiseerd onderwijs, VNG, Divosa, Cedris, UWV, SBB en Stichting Lezen & Schrijven om gezamenlijke doelstellingen te behalen. Hierbij lichten we twee samenwerkingsverbanden in het bijzonder uit:

Alliantie MBO Raad - UWV - SBB:

 • Binnen de context van de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur en Leven Lang Ontwikkelen toewerken naar een samenhangende, goed vindbare en toegankelijke scholings- en begeleidingsstructuur in de (arbeidsmarkt)regio.
 • Borgen dat voor de groep werkenden en werkzoekenden met een scholingsbehoefte steeds de juiste informatie, het juiste leertraject en eventueel aanvullende inzet van dienstverlening geboden wordt om duurzaam aan het werk te blijven of komen.

Alliantie ‘Aan de slag’  MBO Raad - VNG:

 • Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor specifieke doelgroepen in relevante regelingen.
 • Via regionale samenwerking binnen human capital agenda’s regionaal arbeidsmarkt- en economisch beleid versterken.
 • Bestaande knelpunten en belemmeringen in samenwerking worden aangepakt en de opgebouwde infrastructuur wordt duurzaam behouden.