Kansrijk opleiden

Het mbo bereidt studenten voor op een goede start in werk en samenleving. De MBO Raad benadrukt dat het belangrijk is dat studenten een opleiding kiezen die past bij hun talenten, interesses en ambities. Goede voorlichting over de arbeidsmarkt is essentieel. Er zijn tekorten op de arbeidsmarkt in veel sectoren, daarom is het belangrijk dat meer jongeren voor het mbo kiezen en dat er meer geïnvesteerd wordt in scholing voor werkenden en werkzoekenden. Mbo-scholen werken nauw samen met het bedrijfsleven op regionaal niveau, en landelijk worden afspraken gemaakt om dit te bevorderen volgens het advies "Kansrijk opleiden" van de Taskforce SBB.

Eerlijk over arbeidskansen

Het is van belang dat beroepsopleidingen goed aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. Mbo-scholen hebben de verantwoordelijkheid om dit in overleg met het (regionale) bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen in de omgeving vorm te geven. Het gesprek hierover vindt plaats in de regio, maar ook landelijk binnen SBB worden hierover afspraken gemaakt. Ook de wet geeft kaders. Allereerst is er de Beleidsregel macrodoelmatigheid mbo, deze bevat criteria die de Minister van OCW gebruikt om na te gaan of mbo-scholen voldoen aan eisen m.b.t. arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden. Het CMMBO onderzoekt of de scholen hieraan voldoen, en adviseert de minister van OCW over de doelmatigheid van mbo-instellingen. Daarnaast moeten mbo-scholen vanaf 2016 het voornemen tot het starten of beëindigen van beroepsopleidingen melden bij DUO. Dit maakt inzichtelijk waar, welke opleidingen aangeboden worden en deze kennis kan gebruikt worden in het overleg over een doelmatig opleidingsaanbod.

vrouw maakt examen

Vrouwen in de techniek

Bekijk onze inzet

Veelgestelde vragen:

Waarom is inzetten op kansrijk opleiden zo belangrijk?
Waaruit bestaat de TAC Doelmatigheid?
Wat verstaat de MBO Raad onder kansrijk opleiden?

Ondernemerschap in het mbo

Het mbo stimuleert ondernemerschap. Dit biedt studenten mogelijkheden om zelfstandig ondernemer te worden en leidt werknemers op met een ondernemende houding. Deze eigenschap is waardevol op de arbeidsmarkt, omdat werkgevers willen dat personeel meedenkt en kansen ziet. Ondernemerschap heeft een belangrijke plek in het mbo. Scholen bieden diverse onderwijsprogramma's op het gebied van ondernemendheid en ondernemerschap.

Veelgestelde vragen over ondernemerschap:

Op welke manieren stimuleren mbo-scholen het ondernemerschap bij studenten?
Wat is het Netwerk Ondernemerschap en hoe draagt dit bij aan ondernemerschap in het beroepsonderwijs?

Topsectoren

Topsectoren werken samen met Centra voor Innovatief Vakmanschap om technisch onderwijs te verbeteren en de regionale economie te versterken. Ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten werken samen in deze centra aan kwaliteit en innovatie. Studenten ontwikkelen niet alleen kennis, maar ook generieke vaardigheden. Door flexibel onderwijs bereiden ze zich voor op een toekomst waarin hun takenpakket kan veranderen. De samenwerking tussen publieke en private partijen in de regio is gericht op de specifieke topsector die daar sterk aanwezig is.

Veelgestelde vragen over topsectoren:

Hoe kan het mbo bijdragen aan de Human Capital Agenda's?
Wat zijn 'topsectoren'?