MBO Raad

Laatst gewijzigd: 01-02-2023

De MBO Raad is de brancheorganisatie van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie die bekostigd onderwijs aanbieden. De vereniging behartigt de (gemeenschappelijke) belangen van de leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

De MBO Raad versterkt de positie van het mbo als essentiële schakel in de ontwikkeling van jongeren en volwassenen, als burger en als beroepsbeoefenaar, tot het eerste diploma en vanaf daar tijdens een leven lang ontwikkelen. De MBO Raad staat voor kwalitatief hoogwaardig, innovatief en inclusief beroepsonderwijs dat bijdraagt aan de (economische) welvaart en het welzijn van Nederland als geheel.

Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen

De MBO Raad versterkt de positie van zijn leden op de volgende terreinen:

 • In de beroepskolom vo-mbo-hbo;
 • In relatie met nationale en internationale actoren;
 • In de publieke opinie;
 • Als werkgever op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardenbeleid;
 • Op het gebied van bekostiging, bedrijfsvoering, onderwijs, kwaliteit, kennisdeling en implementatie van onderwijsinnovaties;
 • In relatie tot de dynamiek op de arbeidsmarkt en verschillende branches, vooral via samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB);
 • In het sociaal domein en Leven Lang Ontwikkelen.

De MBO Raad benadert zijn taken primair vanuit het doelperspectief van studenten: hoe bereiden we studenten zo goed mogelijk voor op een actieve participatie in een dynamische arbeidsmarkt en op een vorm van vervolgonderwijs in het mbo, op het hbo en gedurende de loopbaan.

Het mbo kent een brede publieke taak, de MBO Raad is vanuit zijn taak eerste aanspreekpunt voor landelijke stakeholders waaronder de ministeries van OC&W, SZW, EZK, de werknemersorganisaties, andere onderwijssectorraden en(decentrale) overheden en vertegenwoordigers van deze (decentrale) overheden zoals de VNG, het georganiseerde bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB-NL).

Bureau en organisatie MBO Raad

De MBO Raad is gevestigd in Woerden. Hier werken ongeveer 120 personen. De dienstverlening van het bureau kent vier hoofdonderdelen:

 • Belangenbehartiging;
 • Strategie en onderwijs;
 • Kennisdeling;
 • Positionering van het mbo.

Om deze activiteiten efficiënt uit te kunnen voeren en snel te kunnen inspelen op de actualiteit en de behoeftes van de leden, heeft de MBO Raad de volgende afdelingen:

 • Werkgeverszaken, Bedrijfsvoering & Bekostiging (WBB);
 • Bedrijfstakgroepen (BTG);
 • Strategie, Onderwijs en Internationalisering (SO&I);
 • In- en Externe Communicatie (I&EC);
 • Externe Projecten;
 • Digitale Transformatie;
 • Interne Bedrijfsvoering.

 

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673