Toezicht

Laatst gewijzigd: 26-10-2020

Er is een verschil tussen intern en extern toezicht op een school. De raad van toezicht controleert het college van bestuur, terwijl de Inspectie van het Onderwijs toeziet op de kwaliteit van het onderwijs en financiën.

Studenten op het ROC Rivor
Afbeelding van ROC Rivor

Intern toezicht

Binnen de mbo-scholen hebben de raden van toezicht de verantwoordelijkheid om intern toezicht uit te oefenen op de school en meer in het bijzonder op de colleges van bestuur. Op deze wijze wordt het besturen (colleges van bestuur) en het toezicht houden (raden van toezicht) van elkaar gescheiden. Dat is een belangrijk principe van goed bestuur.

De raden van toezicht zijn sinds 2009 wettelijk verplicht. Hun wettelijke taken bestaan uit:

1.    het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het college van bestuur

2.    het goedkeuren van het bestuursreglement

3.    het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de school

4.    het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de omgang met de Branchecode goed bestuur in het mbo

5.    het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school

6.    het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de raad van toezicht

7.    het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag van de school.

Platform Raden van Toezicht

Sinds 2005 bestaat er binnen het mbo een Platform Raden van Toezicht. Dit is geen rechtspersoon zoals een vereniging met leden, maar een open netwerk met wisselende deelname vanuit de scholen. Met ruim 160 deelnemers heeft het Platform een bereik naar alle raden van toezicht.

Het Platform Raden van Toezicht richt zich op:

•    informatie over relevante beleidsontwikkelingen in het mbo;

•    gedachtewisseling over relevante onderwerpen voor toezichthouders

•    professionalisering van toezichthouders;

•    afspraken over collectief optreden, waar dat nodig is in het gezamenlijke belang.

Afbeelding van Heleen Beurskens

Heleen Beurskens

Beleidsadviseur