Toezicht

Bij scholen is er een verschil tussen intern en extern toezicht. De raad van toezicht controleert het college van bestuur, terwijl de Inspectie van het Onderwijs kijkt naar onderwijskwaliteit en financiën. De raden van toezicht in mbo-scholen hebben de verantwoordelijkheid voor intern toezicht, vooral op de colleges van bestuur. De Inspectie van het Onderwijs houdt namens de minister van OCW toezicht op alle onderwijsinstellingen in Nederland, inclusief de mbo-scholen.

Intern Toezicht

Binnen mbo-scholen hebben de raden van toezicht de taak om intern toezicht uit te oefenen, vooral op de colleges van bestuur. Hiermee wordt bestuur en toezicht gescheiden, een belangrijk principe van goed bestuur. De raden van toezicht zijn sinds 2009 wettelijk verplicht en hebben verschillende taken, zoals het benoemen van het college van bestuur, goedkeuren van reglementen en begrotingen, en toezien op wettelijke verplichtingen en financiële middelen. Het Platform Raden van Toezicht bestaat sinds 2005 en biedt informatie, uitwisseling van gedachten, professionalisering en samenwerking voor toezichthouders in het mbo.

Extern Toezicht

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op alle onderwijsinstellingen, inclusief mbo-scholen, namens de minister van OCW. Het toezicht richt zich op onderwijskwaliteit, financiën, kwaliteitsborging en besturen van scholen. De colleges van bestuur van mbo-scholen zijn het aanspreekpunt voor de Inspectie. Om de vier jaar voert de Inspectie een uitgebreid onderzoek uit, genaamd 'Onderzoek Bestuur en Opleidingen'. Hierbij worden zowel het bestuur als de opleidingen onderzocht op aspecten zoals onderwijskwaliteit, transparantie en communicatie. In de tussenliggende jaren voert de Inspectie een jaarlijkse prestatieanalyse uit, genaamd 'Staat van het Onderwijs', waarbij gegevens over leerresultaten, studenttevredenheid en signalen van ouders en studenten worden meegenomen. Bij eventuele risico's bij bepaalde opleidingen volgt een gesprek met het bestuur en zo nodig een onderzoek.

Veelgestelde vragen:

Wat is het Platform Raden van Toezicht?
Wat is het verschil tussen intern en extern toezicht op mbo-scholen?