Taal en rekenen

Het middelbaar beroepsonderwijs leidt op voor een beroep, vervolgonderwijs en het functioneren in de maatschappij. Beheersing van Nederlands en rekenen zijn onmisbaar met het oog op deze drievoudige kwalificering. Taal- en rekenvaardigheden zijn essentieel in het dagelijks leven, om op passend niveau een opleiding te kunnen volgen en goed te functioneren op de werkvloer. Daarom worden er eisen gesteld aan de beheersing van Nederlands en rekenen, de zogenoemde referentieniveaus. Deze eisen maken onderdeel uit van het mbo-diploma.

Studenten in mbo-opleidingen in niveau 2 en 3 moeten voldoen aan referentieniveau 2F. Studenten in de entreeopleiding zijn verplicht een examen Nederlands en rekenen te doen. Het niveau waarop ze dit examen doen is niet verplicht. Dat mag 2F zijn, maar het mag ook 1F zijn of een ander niveau onder of boven 2F. Mbo 4-studenten moeten voldoen aan 3F en bovendien voor Engels aan de generieke eisen B1-A2.

Getallen
Afbeelding van Flickr, CC-licentie, Heather aka Molly

Examens

Mbo-4 studenten doen ook examen voor Engels (niveau B1 of B2). Vanaf studiejaar 2017-2018 is dat een combinatie van een centraal en instellingsexamen. Het resultaat voor Nederlands en Engels (niv 4) weegt mee voor de diplomering. Rekenen kent alleen een centraal examen. Het afleggen van dit examen is een voorwaarde voor diplomering. Het cijfer van dit centrale examen komt op de cijferlijst. Voor mbo-4 geldt dit vanaf schooljaar 2015-2016. Voor mbo-1, 2 en 3 geldt dit vanaf schooljaar 2016-2017.

Actieplan rekenen mbo-scholen

Vanwege tegenvallende resultaten maakten de minister en staatssecretaris van onderwijs in oktober 2015 bekend dat de invoering van de referentieniveaus voor rekenen in het voortgezet onderwijs (met uitzondering van het vwo) en het mbo tot nader order is uitgesteld. In de tussentijd moet er gewerkt worden aan de verbetering van het rekenonderwijs.

Het mbo heeft met teleurstelling kennis genomen van dit besluit. Goed rekenonderwijs biedt jongeren handvaten om zich te kunnen handhaven in de samenleving en binnen hun beroep. De sector gaat daarom door met haar rekenbeleid en neemt zelf de regie ter hand in het Actieplan rekenen mbo-scholen dat zich richt op drie punten:

•    Herstel van motivatie bij studenten voor het volgen van rekenonderwijs, waardoor zij serieus werk maken van hun rekenvaardigheden en optimaal voorbereid zijn op hun functioneren in het vervolgonderwijs en de maatschappij.
•    Voortgaande professionalisering van docenten, waardoor scholen kunnen voldoen aan de voortdurende eis van niveauverhoging.
•    Heldere en haalbare doelstellingen passend bij het niveau van instroom van de studenten, waarover zij zich transparant zullen verantwoorden.

Evelien van Lunteren

Beleidsadviseur strategie & onderwijs