Microcredentials in het mbo

Een veranderende arbeidsmarkt vraagt flexibiliteit van het onderwijs. Beroepen verbreden zich, of worden juist specialistischer. Werkenden zullen zich continu moeten bijscholen, opscholen of omscholen om hun vaardigheden en kennis goed te laten aansluiten bij wat gevraagd wordt op de (regionale) arbeidsmarkt. De behoefte aan korte, flexibele, actuele en gerichte scholingsopties is groot en onderwijsinstellingen zullen daar steeds sneller en flexibeler op inspringen.

Ook buiten de mbo-sector en buiten Nederland spelen deze ontwikkelingen. Op 16 juni 2022 heeft de Raad van de Europese Unie een aanbeveling betreffende een Europese benadering van microcredentials voor een leven lang leren en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt aangenomen. De aanbeveling heeft als doel de ontwikkeling, uitvoering en erkenning van microcredentials in verschillende instellingen, bedrijven en sectoren en over de grenzen heen te ondersteunen.  

Microcredentials zijn kleinere onderwijseenheden met een zelfstandige arbeidsmarktwaarde die gebruikt kunnen worden om mensen na hun startkwalificatie gericht bij, om of op te scholen. Hiermee wordt het mogelijk voor scholen om met bedrijven in de regio meer regie op het onderwijsaanbod te pakken, en snel en flexibel in te springen op vragen vanuit de arbeidsmarkt. Het werken vanuit een eenduidig “systeem” en gezamenlijke afspraken is daarbij van belang. Dit geeft transparantie, vergroot de uitwisselbaarheid en zorgt voor het gewenste civiele effect.  

Plek in het mbo

In het mbo zijn er verschillende erkende waardepapieren, namelijk diploma's, mbo-certificaten en mbo-verklaringen. Een diploma is gericht op het voltooien van een door het Ministerie van OCW vastgestelde volledige kwalificatie. Mbo-certificaten en mbo-verklaringen daarentegen worden uitgegeven als er delen van een kwalificatie zijn behaald. Mbo-certificaten zijn eveneens landelijk vastgesteld, terwijl een mbo-verklaring wordt uitgereikt aan studenten die bij het afronden van hun opleiding niet in aanmerking komen voor een diploma of mbo-certificaat. 

Daar zit nog ruimte tussen die het mbo nu niet biedt: een microcredential. Een microcredential kan worden ingezet wanneer er voor de leervraag geen ​erkend diploma of mbo-certificaat voor handen is, maar de lerende en/of de arbeidsmarkt wel​ belang hecht aan certificering. 

Veelgestelde vragen over microcredentials:

Hoe borgen we de kwaliteit van microcredentials?
Wat zijn de uitgangspunten voor microcredentials in het mbo?
Wat zijn microcredentials?