Gelijke kansen & inclusie

Kansengelijkheid en inclusie zijn cruciale onderwerpen in het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs. Het mbo is een plaats waar studenten uit de hele maatschappij met diverse achtergronden en talenten samenkomen om zich voor te bereiden op een succesvolle toekomst als burger in de samenleving en beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt. Om deze missie te vervullen, streeft de MBO Raad voortdurend naar een inclusief onderwijssysteem dat kansen en perspectief biedt aan iedereen.

Kansengelijkheid voor iedereen

Het mbo gelooft in het potentieel en talent van iedere student. We erkennen dat de weg naar succes voor elke persoon verschillend kan zijn. Daarom streven we naar kansengelijkheid voor iedere student ongeacht achtergrond, geslacht, etniciteit, seksuele oriëntatie, leeftijd, religie, fysieke mogelijkheden of beperkingen. Dit betekent dat we werken aan het verwijderen van obstakels die studenten kunnen tegenhouden om hun volledige potentieel te bereiken. En werken we aan een sociale en veilige leeromgeving, zodat talenten, bijvoorbeeld in kwetsbare positie of omdat ze ‘laatbloeiers’ zijn een kans krijgen in het mbo onderwijs.

Inclusie voor iedereen

Inclusie in het mbo-onderwijs gaat over een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving te creëren waarin verschillende perspectieven, achtergronden en ervaringen worden gewaardeerd en benut. Kortom elke student, onderwijsprofessional en bestuurder voelt zich welkom, gewaardeerd, veilig en mag zichzelf zijn. Daar is niet alleen beleid voor nodig, maar vooral een inclusieve en diverse manier van denken. We geloven dat inclusie niet alleen een morele verplichting is, maar ook bijdraagt aan een rijkere leeromgeving voor alle studenten.

Initiatieven voor Kansengelijkheid en Inclusie

De MBO Raad neemt actief deel aan diverse initiatieven en programma's om kansengelijkheid en inclusie in het mbo te bevorderen. We werken samen met scholen, docenten, onderwijsprofessionals studenten, ministeries, sociale partners, onderzoekers en het maatschappelijke middenveld. Om zo te werken aan bewustwording en deze te vergroten, goede voorbeelden te delen, nieuwe strategieën en beleid te ontwikkelen en kennis te delen. We streven ernaar om inclusieve praktijken te bevorderen, waarbij we de stemmen en perspectieven van iedereen aanmoedigen en benutten. We stimuleren een open dialoog, waarbij we luisteren naar verschillende standpunten.

Veelgestelde vragen:

Wat is het Kennispunt Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie?