Cao mbo

Laatst gewijzigd: 13-01-2020

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst mbo. Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen. Arbeidsvoorwaarden is voor werkgevers en werknemers een belangrijk thema en zij gaan hierover, via de sociale partners, veelvuldig met elkaar in gesprek. De MBO Raad is één van de cao-partijen.  

Studenten van ROC Friese Poort

Cao mbo 2018-2020

Brancheorganisatie MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en UNIENFTO/FvOv hebben in september 2018 een onderhandelaarsakkoord over een cao voor de werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs gesloten. In het akkoord hebben vakbonden en werkgevers onder meer afspraken gemaakt over loonsverhogingen in de periode 2018-2020, wendbaarheid van het beroepsonderwijs, de ambitie om werkdruk te verminderen, instructeurs en startende docenten. De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de vakbonden hebben inmiddels ingestemd met het resultaat. De cao mbo is per 1 oktober 2018 in werking getreden. De overeengekomen duur van de cao loopt tot 1 juli 2020.

Servicepunt voor leden MBO Raad

De bij de MBO Raad aangesloten leden kunnen voor meer informatie over de cao mbo contact opnemen met het servicepunt CAO. Werknemers van een mbo-school kunnen terecht bij hun werkgever dan wel één van de vakbonden.

Kirsten van der Vliet

Kirsten van der Vliet

Juridisch adviseur